Referencie fakulty

Workshop Problémovo orientované vyučovanie a metóda Soft CLIL

Katedra germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizovala 1.7.2021 v rámci projektu ERASMUS+ 2018-1-SK01-KA201-046316 online workshop, v ktorom boli prezentované hlavné ciele, úspechy a výsledky projektu.

Projektový tím vytvoril v spolupráci s litovskou Univerzitou vo Vilniuse, slovinskou Univerzitou v Maribore a s gymnáziami na Slovensku, v Litve, Slovinsku a Rakúsku učebnice nemeckého jazyka a ruského jazyka pre stredné školy, ktoré sa zaoberajú aktuálnymi témami z oblasti matematiky v každodennom živote, finančnej gramotnosti a trvalej udržateľnosti.

Spojenie vyučovacích metód problémovo orientovaného vyučovania a Soft CLIL je pre tieto témy vhodná, pretože v cudzom jazyku sa žiaci venujú aktuálnym témam a pri tom sa zaujímavou formou učia cudzí jazyk a prehlbujú si kompetencie a vedomosti z viacerých predmetov.

Nové učebnice Matematik im Alltag: wozu? (Matematika v každodennom živote: načo?) a 20 Fragen zum nachhaltigen Tourizmus (20 otázok k trvalo udržateľnému turizmu) a ich ruské verzie, ktoré katedra v súčasnosti vydala, sa venujú týmto témam.

V rámci projektu katedra práve vydáva aj metodické príručky k učebniciam a odbornú publikáciu Problémovo orientované učebné moduly Soft CLIL. Metodické odporúčania v piatich jazykoch.

Medzinárodného online podujatia sa zúčastnilo viac ako 70 účastníkov z viacerých krajín. Podujatie sa stretlo s mnohými pozitívnymi ohlasmi od učiteľov z praxe.Viac informácií o projekte a publikáciách: http://kger.ff.ucm.sk/de/softclil/

Po skončení projektu (august 2021) budú všetky materiály voľne dostupné na stiahnutie.

Viac fotografií na Facebooku Katedry germanistiky FF UCM.