Referencie fakulty

Internacionalizácia ako kľúč k zlepšeniu kvality doktorandského štúdia - Katedra germanistiky FF UCM

Internacionalizácia ako kľúč k zlepšeniu kvality doktorandského štúdia

Kam smeruje doktorandské štúdium a aké možnosti internacionalizácie má? Tieto otázky si položil tím pracujúci na projekte Erasmus+ 2018-1-SK01-KA203-046375 z Katedry germanistiky FF UCM v Trnave, Univerzity J. E. Purkyně v Ústi nad Labem a Univerzity Wroclaw a rozpracoval ich v projekte Internacionalizácia a ďalší rozvoj doktorandského štúdia, ktorého zavŕšením bol online workshop realizovaný dňa 24. 06. 2021.

Multiplikačného online workshopu sa zúčastnilo viac ako 70 účastníkov z 18 krajín (Bosna a Hercegovina, Grécko, Chorvátsko, India, Japonsko, Nemecko, Švajčiarsko, Rumunsko, Ukrajina, Švédsko, Španielsko, Ruská federácia, Republika Kosovo a iné ). Medzinárodné plénum tvorili univerzitní profesori a docenti, doktorandi, či potenciálni záujemcovia o doktorandské štúdium.V rámci podujatia boli predstavené hlavné ciele a predovšetkým výstupy projektu:

–           Metodické kurikulum pre doktorandské štúdium germanistiky. Koncept, internacionalizácia, ponuka kurzov

–           VŠ učebnica Lehrmaterialien für Germanistik-Doktorandenkurse

–           Príručka k realizácii doktorandského štúdia. Odporúčania pre školiteľov a doktorandov.Kurikulum aj príručka boli publikované v 5 jazykoch a sú dostupné širšiemu publiku.S pozitívnymi ohlasmi sa okrem publikácií projektu stretla i novozaložená edícia pre vedecké publikácie doktorandov „Doktorandenforum Auslandsgermanistik“, v ktorej sme počas trvania projektu (2019-2021) vydali v prestížnom nemeckom vydavateľstve Leipziger Universitätsverlag tri zborníky „Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wrocław 1, 2, 3“, v ktorých mali doktorandi troch partnerských univerzít možnosť publikovať svoje vedecké články. V tejto edícii sa rozhodli partneri projektu pokračovať i naďalej, pričom sa táto edícia otvára aj pre ďalších doktorandov. Pokračovaním projektu bude tiež organizácia doktorandských kolokvií, z ktorých najbližšie sa uskutoční na FF UCM v Trnave na jar roku 2022. Veríme, že rovnako ako multiplikačné podujatie projektu, osloví doktorandov z celého sveta.Viac o projekte a bezplatných publikáciách projektu sa možno dozvedieť na http://kger.ff.ucm.sk/de/erasmusphd/

Viac fotografií na: https://www.facebook.com/photo?fbid=256130456312845&set=pcb.256109722981585