Referencie fakulty

Aktuálne otázky a trendy vo výskume slovenskej germanistiky III.

Pod týmto názvom ponúkajú zostaviteľky knihy Monika Hornáček Banášová a Simona Fraštíková už tretí ročník súboru prác o najaktuálnejších témach germanistického výskumu.
Tento ročník je však mimoriadny - ponúka práce nielen členov Katedry germanistiky FF UCM, ale i práce doktorandov. Je to príkladná ukážka aktívnej spolupráce na katedre.
Bohatá škála rôznych príspevkov odzrkadľuje aktuálne oblasti výskumu v germanistike, ktoré sčasti korešpondujú i so zameraním aktuálne riešených projektov na katedre germanistiky.
Zborník prác vyšiel v renomovanom nemeckom vydavateľstve Kirsch Verlag s podporou projetov VEGA 1/0037/17 a APVV 15-0360.

Obsah:
Peter Ďurčo: Lexikalisierte PWVs aus kontrastiver Sicht
Simona Fraštíková: Die korpusbasierte Untersuchung der „lokalen“ Präposition-Substantiv-Verbindung am Telefon aus kontrastiver Sicht
Jana Tabačeková: Die präpositionale Wortverbindung „im Handumdrehen“
Monika Hornáček Banášová: Präpositionale Wortverbindungen mit modaler Bedeutung
Lucia Miháliková: Valenzanalogien und –alternanzen
Alja Lipavic Oštir: Varietäten des deutschsprachigen Raumes im Sprachrepertoire der Grenzgänger
Dušan Fedič: Zu den Holzhackern („Hunzokaren“) in der Westslowakei
Monika Hornáček Banášová, Simona Dujková: Zur Vorgehensweise bei der Konzeption eines Lehrbuchs zum Dialekt der Hunzokaren
Georg Schuppener: Die Wiederkehr des Nationalen – Nationale Elemente in der Produktwerbung im Vergleich
Adam Brutovský: Die Stellung der Musik in fremdsprachlicher Mittelschulbildung: DaF-Unterricht in der Slowakei
Ján Demčišák: Präliminarien zur kontextuellen Analyse der Lyrik von Albert Ostermaier