Referencie fakulty

VIANOČNÁ ZBIERKA ŠKOLSKÝCH POTRIEB

Filozofická fakulta UCM v Trnave v spolupráci s centrom Koburgovo, n.o. usporadúva vianočnú zbierku školských potrieb pre deti, ktoré navštevujú nízkoprahové centrum Koburgovo. 

Prečo školské potreby? Perá, ceruzky, papiere, výkresy, pravítka, kružidlá, aktovky, peračníky, zošity a ďalšie školské potreby, ktoré by pre tieto deti mali byť povinnou školskou výbavou, no bohužiaľ pochádzajú z pomerov a prostredia, ktoré jednoducho nedokáže tieto potreby zabezpečiť. 

Čo je to centrum Koburgovo, n.o., a ako funguje? 

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecnoprospešné služby vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a rozvíja odborné činnosti, iné činnosti a aktivity komunitného centra. Pripravuje preventívne programy a aktivity zamerané na predchádzanie sociálnej vylúčenosti rodín, ktoré žijú v Trnave. Jedným z hlavných cieľov je zvýšenie šancí rómskych detí na úspešný vstup do vzdelávacieho procesu. Pracovníci centra a dobrovoľníci sa tento cieľ snažia dosiahnuť prostredníctvom naplnenia čiastkových cieľov, ktorými sú: pomoc pri začleňovaní detí do materských škôl, základných škôl, stredných škôl, podpora rodín, zapájanie rodičov do aktivít, osveta majority a sieťovanie organizácií. 

Kedy a kde prebieha zbierka? 

14. 12. 2015 / pondelok / - presklená zasadačka – 10.00 -15.00 
15. 12. 2015 / utorok / - presklená zasadačka – 10.00 – 15.00 
16. 12. 2015 / streda / - vstupná hala – 10.00 – 15.00 

Sprievodné aktivity: 

Výstava fotografií z centra Koburgovo, výstava 3D modelov študentov katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií, tvorivé dielne u Zlatej priadky, herný kútik s Psychoklubom UCM.