Referencie fakulty

Úspešní absolventi

Bc. Milan Krajniak - je slovenský politik, od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR a podpredsedom hnutia SME RODINA. Bol predsedom Výboru NR SR pre preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu a členom Výboru pre obranu a bezpečnosť. Zastáva funkciu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 21. marca 2020.

Na Filozofickej fakulte UCM v Trnave ukončil v roku 2006 študijný program politológia.

Zdroj foto: https://www.mpsvr.sk/sk/ 

Mgr. Katarína Vilčeková, PhD., úspešná absolventka doktorandského štúdia na katedre germanistiky, vydala v nemeckom vydavateľstve svoju monografiu.

Autorka sleduje výskyt negatívnych transferencií v závislosti od spôsobu vyučovania cudzích jazykov a lingvisticky ich analyzuje. V práci zisťuje, ktoré chyby je možné označiť ako negatívne transferencie zo slovenčiny do nemčiny, začleňuje ich do skupín podľa jednotlivých jazykových rovín a porovnáva množstvo negatívnych transferencií v závislosti od konkrétneho spôsobu vyučovania cudzieho jazyka.

Katarína Vilčeková v súčasnosti vyučuje na Katedre didaktiky nemeckého jazyka a literatúry na Univerzite Otto-Friedrich-Universität v Bambergu, Nemecko.
Pracuje i ako kooperačný partner na Staatliche Berufsschule Lichtenfels, kde sa venuje migrantom a pripravuje ich na prax a pracovný život.

Blahoželáme k úspechom!

"Teraz nastal ten správny čas na poďakovanie za prácu, snahu a pozitívny prístup k nám, študentom. Človek až po čase zistí, že všetky tie informácie, ktoré ste s nami zdieľali naozaj boli nápomocné. Momentálne žijem v Bratislave a pracujem v AT&T aj vďaka Vášmu odporúčaniu. Z UCM tu nie som sama, sú tu aj iné známe tváre. Pracujeme v tom a využívame to, čo sme študovali: anglický jazyk v odbornej komunikácii, zameranie na IT momentálne. Moja pozícia sa nazýva Customer Care Agent a osem hodín denne telefonicky komunikujem s americkými zákazníkmi, poskytujem im informácie a pomoc pri ich technických problémoch." 

Takýto krásny feedback máme od Lenky. Na fotografii je s ďalšími našimi absolventmi Romanou a Igorom. 

Emília Biháriová - absolventka odboru etnológia v roku 2007. Od roku 2011 pôsobí na misii v Shelui v strednej Tanzánii, kde vedie základnú školu sv. Desideria a vyučuje žiakov prvého ročníka. Popri tejto práci vyštudovala pedagogiku na súkromnej škole Lake colleague v Singide. Po Slovensku putuje aj jej fotografická výstava s názvom Dobrodružstvo s Bohom v Afrike, ktorá zachytáva kolorit práce a života v africkej Tanzánii.
Viac informácii nájdete na stránke http://www.misiashelui.com

PhDr. Stanislav Kamenčík - absolvent Filozofickej fakulty UCM v Trnave, odbor slovenský jazyk a literatúra (Mgr. 2006). Podrobný popis TU! 

Mgr. Katarína Zadjorová - FF UCM, Katedra anglistiky a amerikanistiky, odbor Anglicky jazyk a kultura v odbornej komunikacii (2015). Zamestnanie: od r. 2014 Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. - pozicia Airport Services Supervisor, od r. 2016 zaroven Airport Services Manager pre letecku spolocnost flydubai

Hornáček Banášová, Monika, doc. PaedDr., PhD. – je absolventkou št. programu Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra (2002). Po štúdiu začala pracovať na Katedre germanistiky FF UCM ako odborná asistentka. V súčasnosti je docentkou na katedre a prodekankou pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy.

Mgr. Peter Gregorík, PhD. - študijný odbor: slovenský jazyk a literatúra. V rokoch 2000 až 2005 vyštudoval slovenský jazyk a literatúru na FF UCM v Trnave. V roku 2011 ukončil štúdium anglického jazyka a literatúry na PF UKF v Nitre a o rok neskôr doktorandské štúdium v odbore slovenský jazyk na FF UKF v Nitre. Od roku 2006 pracuje ako odborný asistent na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave.

Mgr. Zdenka Kumorová, PhD. -
študijný odbor: slovenský jazyk a literatúra. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa v roku 2006 na FF UCM v Trnave nastúpila na doktorandské štúdium na Trnavskú univerzitu v Trnave. Počas štúdia na TU v Trnave začala pracovať ako vysokoškolská učiteľka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave, kde v súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka. V roku 2011 dosiahla na Trnavskej univerzite v Trnave vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa v študijnom programe Pedagogika.

Rišková Lenka, Mgr., PhD. - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra – dejepis). Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa v roku 2003 na FF UCM v Trnave nastúpila na doktorandské štúdium v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. V roku 2007 získala vedeckú hodnosť (PhD.) vo vednom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry. V rokoch 2006 – 2013 pracovala ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava. https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=4721

Buzgová Henrieta, PhDr., PhD. - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra – história) Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa v roku 2003 na FF UCM v Trnave nastúpila na doktorandské štúdium na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2010 získala vedeckú hodnosť (PhD.) vo vednom odbore teória a dejiny slovenskej literatúry. V rokoch 2003 – 2010 pracovala ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM v Trnave. V súčasnosti pracuje na Spojenej škole, Jána Bottu 31, Trnava.
https://gymbott.edupage.org/a/pk-sjl

Tomašovičová Katarína Mgr.  – učiteľstvo akademických predmetov (história a slovenský jazyk a literatúra. Po absolvovaní štúdia začala pracovať na gymnáziu Angely Merici v Trnave. V súčasnosti je vo funkcii zástupkyňa riaditeľky.  Gymnázium Angely Merici v Trnave Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava.
https://gamtt.edupage.org/teachers/

Mgr. Dana Palecsková - študijný odbor: slovenský jazyk a literatúra V rokoch 2000 až 2005 vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na FF UCM v Trnave. V rokoch 2007 – 2013 pracovala ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave. V súčasnosti pracuje ako stredoškolská učiteľka v Spojenej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Senci.

Mgr. Jana Moravanská - študijný odbor: učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra) Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 2. stupňa v roku 2003 na FF UCM v Trnave pracovala do r. 2014 ako odborná asistentka na Katedre slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave.

PhDr. Peter Csányi, PhD. (2003) – pôsobí na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a na Katedre jazykovedy a translatológie Ekonomickej univerzity v Bratislave. Zameriava sa na politické systémy stredoeurópskych krajín a transatlantické vzťahy. Niekoľkokrát prednášal na rôznych univerzitách v USA.

Mgr. Silvia Holéczyová (2003) - Zakladateľka a riaditeľka jazykovej školy a prekladateľskej agentúry Your Choice!, s.r.o. Trnava a Bratislava. Od roku 2006 úradná prekladateľka a tlmočníčka pre anglický jazyk. Špecializuje sa na oblasť právnickej angličtiny, finančnej angličtiny a angličtiny pre poisťovníctvo v prekladoch aj vo výučbe špecializovaných kurzov. Od mája 2013 tréner pre medzinárodné testy TOEIC pre Slovensko (akreditácia od spoločnosti ETS).

Mgr. Ing. Igor Holéczy (2010) - Zakladateľ a konateľ jazykovej školy a prekladateľskej agentúry Your Choice!, s.r.o. Sústreďuje sa na vyhľadávanie potenciálnych klientov, marketing a nové trendy a inovácie vo výučbe: blended learning, medzinárodné testovanie, zavádzanie technológií do výučby a prekladov. Špecializuje sa na ekonomické a technické preklady. Držiteľ prekladateľskej štátnice z roku 2011.

Zuzana Husárová, PhD. (2005) – pôsobí na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Je autorkou experimentálnej - hlavne - elektronickej literatúry, ktorej sa venuje aj ako teoretička. Vo svojej tvorbe pracuje s rôznymi médiami a s L.Panákom vytvorili niekoľko interaktívnych literárnych diel a s Amaliou Roxanou Filip spolupracuje na transmediálnom projekte LIMINAL /kniha, zvuková poézia, performancie/. Jej teoretické a umelecké diela sa objavili vo vedeckých a literárnych publikáciách na Slovensku aj v zahraničí, boli prezentované v galériách a na kultúrnych podujatiach.

Mgr. Klára Kruteková
(2012) – prekladateľka, medzi jej preklady patrí sci-fi trilógia Jazdci Časom, ktorú v r. 2014 vydalo vydavateľstvo Slovart.

Repa Radoslav, PhDr. -  učiteľstvo akademických predmetov (história a anglický jazyk a literatúra). Po ukončení štúdia začal svoju profesionálnu kariéru ako štátny zamestnanec na Úrade vlády SR v roku 2004, kde neskôr pôsobil ako riaditeľ odboru elektronických a sieťových služieb.  Od začiatku roka 2009 pracoval na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli ako digitálny a kybernetický diplomat, kde v medzinárodnom prostredí presadzoval národné záujmy a negocioval pozície Slovenska so zástupcami inštitúcií EÚ a tiež ďalšími členskými štátmi v európskych stratégiách a pripravovanej legislatíve. Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ predsedal dvom pracovným skupinám, jednej v oblasti telekomunikácií a informačnej spoločnosti a druhej v oblasti kybernetických záležitostí. V súčasnosti Radoslav Repa pracuje na Ministerstve pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu SR ako generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy zameranej prevažne na európsku digitálnu problematiku a nové IKT technológie.
https://www.mirri.gov.sk/sekcia-digitalnej-agendy/index.html

Horecký Ján, Mgr. - učiteľstvo akademických predmetov (náuka o spoločnosti a anglický jazyk a literatúra). Po ukončení štúdia začal pracovať ako učiteľ a v súčasnosti zastáva funkciu riaditeľa Súkromnej strednej odbornej školy, Exnárova 20, 826 01 Bratislava.
https://www.sous-ruzinov.sk/kontakty/

PhDr. Jozef Pecina, PhD. (absolvent ŠP anglický jazyk a literatúra 2003) – od roku 2003 pôsobí ako odborný asistent na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UCM a od roku 2006 vo funkcii katedrového koordinátora. Zaoberá sa najmä americkou históriou a populárnou kultúrou. Publikoval množstvo článkov a štúdií o amerických vojnových románoch, populárnej kultúre v 19. storočí a Jamesovi Fenimorovi Cooperovi. 

Mgr. Martina Puschenreiterová (2009) – učí na Haggerston School, strednej škole v centre Londýna na pozícii EAL (English as an Additional Language) Coordinator. Má na starosti študentov, ktorí sa nedávno presťahovali do UK.

Siantová Gabriela, PhDr. PhD. -  učiteľstvo akademických predmetov (slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra). V súčasnosti pôsobí ako vedecko-pedagogický pracovník na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UCM vo funkcii zástupkyňa vedúcej a katedry, FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava 917 00.
http://kaam.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

PhDr. Janka Píšová, PhD. (absolventka ŠP slovenský jazyk a literatúra) – do roku 2015 pôsobila ako odborná asistentka a vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UCM. V súčasnosti je pracovníčkou Štátneho pedagogického ústavu v oblasti vyššieho stredného vzdelávania pre odbor slovenský jazyk.

Mgr. Ivana Šišková (absolventka ŠP slovenský jazyk a literatúra – ext.) – pôsobí ako moderátorka, reportérka a redaktorka v televízii JOJ, PLUS a WAU. Pôsobila aj ako moderátorka v rádiu a novinárka a ako hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR.

Mgr. Alexandra Vojtková (absolventka ŠP etnológia) - Ambasáda Indonézskej republiky

Mgr. Gabriela Podmaková (absolventka ŠP etnológia) - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Mgr. Katarína Tesárová (absolventka ŠP etnológia) - doktorandka, Ústav etnológie SAV

Mgr. Michaela Kočišová (absolventka ŠP etnológia) - Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

Mgr. Jarmila Hlúchová (absolventka ŠP etnológia) - Balneologické múzeum Piešťany

Dr. phil. PaedDr. Darina Víteková , rod. Chovaniaková (2003) - je absolventkou študijného programu učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra, pôsobí ako odborná asistentka na Katedre germanistiky FF UCM v Trnave.

Fraštíková Simona, Mgr., PhD.  - učiteľstvo akademických predmetov (nemecký jazyk a literatúra a náuka o spoločnosti). V súčasnosti pôsobí ako vedecko-pedagogický pracovník na Katedre germanistiky FF UCM v Trnave vo funkcii vedúca katedry, , FF UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava 917 00.
http://kger.ff.ucm.sk/sk/personalne-obsadenie/

Mgr. Mária Sabová rod. Majchráková (2002) - je absolventkou študijného programu učiteľstvo akademických predmetov nemecký jazyk a literatúra a náuka o spoločnosti. Súčasný zamestnávateľ: Jazyková škola Žilina, pozícia: učiteľ nemeckého jazyka.

Mgr. Katarína Feriancová - je absolventkou študijného programu Nemecký jazyk v odbornej komunikácii (2013). Hneď po ukončení štúdia sa úspešne zamestnala cez agentúru Manpower vo firme IBM v pozícii Customer fulfillment administrator for Switzerland.
Jej vyjadrenie: „Môžem len a len potvrdiť, že som túto pozíciu získala vďaka bohatým znalostiam nemeckého jazyka, ktoré som nadobudla počas štúdia v odbore nemecký jazyk v odbornej komunikácii. Vysoko kvalifikovaní a priateľskí profesori ma vybavili bohatou slovnou zásobou vo viacerých oblastiach a pričinili sa o rast môjho sebavedomia s dôrazom nebáť sa používať nemecký jazyk aj v praxi. Tento odbor odporúčam všetkým tým, ktorí sa chcú po práci úspešne zamestnať tam, kde môžu každý deň komunikovať v nemeckom jazyku a znalosť ktorého im poskytne šancu stať sa stabilným členom medzinárodných spoločností.

Mgr. Tatiana Lukáčová (2012) - absolventka študijného programu nemecký jazyk v odbornej komunikácii, súčasné povolanie: Professional Assistant for autistic genii, Reading, United Kingdom → profesionálna asistentka pre autistických géniov - Reading, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Mgr. Zuzana Lesňáková rod. Kacvinská (2003) - je absolventkou študijného programu učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra, zamestnávateľ: Základná škola Letanovce, pozícia: učiteľka nemeckého jazyka a slovenského jazyka.
 
Mgr. Katarína Hrušková rod. Holubčíková (2003) - je absolventkou študijného programu učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra, zamestnávateľ: Obchodná akadémia Ružomberok, pozícia: učiteľka nemeckého jazyka a slovenského jazyka, v súčasnosti: Základná škola Andreja Hlinku, Černová.

Mgr. Dáša Ondrušová (2003) - je absolventkou študijného programu učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra a nemecký jazyk a literatúra, zamestnávateľ: Obchodná akadémia Trnava, pozícia: učiteľka nemeckého jazyka a slovenského jazyka.

Mgr. Klaudia Faltínová, rod. Gregoríková (2009) - je absolventkou študijného programu učiteľstvo akademických predmetov nemecký jazyk a literatúra a náuka o spoločnosti. Súčasný zamestnávateľ: povolanie: pedagóg na strednej škole – vyučovanie predmetov NJ a NOS na SOŠ - ekonomickej v Spišskej Novej Vsi.

Mgr. Jana Olejníková (2009) - je absolventkou študijného programu učiteľstvo akademických predmetov nemecký jazyk a literatúra a náuka o spoločnosti. povolanie: pedagóg na strednej škole, vyučovanie predmetov NJ a NOS na Súkromnej strednej odbornej škole SEZ v Krompachoch.

Mgr. Mgr. Linda Poláčková, rod. Kovaríková (2009) - je absolventkou študijného programu učiteľstvo akademických predmetov nemecký jazyk a literatúra a náuka o spoločnosti, povolanie: pedagóg na základnej škole v Kopčanoch, vyučovanie predmetov NJ a NOS.

Mgr. Jana Švabčíková - je absolventkou študijného programu učiteľstvo akademických predmetov nemecký jazyk a literatúra a dejepis, povolanie: pedagóg na Gymnáziu J. Hollého v Trnave, vyučovanie nemeckého jazyka.

Mgr. Katarína Ambrusová - "Počas môjho štúdia na FF UCM som pomerne často prichádzala so svojimi otázkami za zamestnancami katedry pedagogiky. Neraz to bolo kvôli potrebe dostať sa k užitočným publikáciám, z ktorých čerpám i dnes ako začínajúca učiteľka na ZŠ Školská 257 v Dunajskej Lužnej. Počas štúdia som sa vždy stretla na katedre s porozumením a ochotou pomôcť mi s mojimi nejasnosťami. Odborne rozhľadení pedagógovia ma neraz "nakopli", keď som bola v koncoch, svojim ľudským prístupom a ochotou zaoberať sa mojimi problémami či už počas štúdia alebo písania bakalárskej práce. Ako učiteľka sa snažím individuálne pristupovať ku svojim žiakom, podporovať ich v ich práci v škole i mimo nej. Učiteľstvo bez kvalitného pedagogického vzdelania nie je možné, takže katedre pedagogiky vďačím za to, čo všetko využívam každý pracovný deň od skorého rána do popoludňajších hodín (nie len počas vyučovacej hodiny)".

Mgr. Klaudia Karásekováabsolventka ŠP filozofia, redaktora Rozhlasu a televízie Slovenska
„Štúdium na FF UCM určite ovplyvnilo moju kariéru. Bez vysokej školy by som moju prácu robiť nemohla a štúdium filozofie mi vydláždilo cestu do pyramídy Slovenského rozhlasu. V mojom profesionálnom živote som sa už mnohokrát stretla u respondentov s argumentačnými chybami – nie je to jednoduché, keď sa niečo snažíte „vyargumentovať“. V tejto súvislosti bol pre mňa obzvlášť zaujímavý predmet filozofia jazyka."

Mgr. Mária Sačková, PhD. – absolventka ŠP filozofia, odborná asistentka, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity. Po absolvovaní štúdia filozofie na FF UCM sa Mária rozhodla pokračovať na doktorandskom štúdiu na Slovenskej akadémii vied a ďalej profesijne venovať filozofii.
„Filozofia je pre mňa oblasťou, v ktorej sa môžem realizovať vo viacerých smeroch. V prvom rade je to pre mňa sféra, v ktorej sa môžem „právom“ pýtať na otázky týkajúce sa ľudského poznania, bytia, jazyka, praktických, logických i duchovných rozmerov života.“

Mgr. Jozef Lesay – stredoškolský učiteľ Jozef Lesay získal magisterský titul v dvojodbore nemecký jazyk a filozofia a v súčasnosti pôsobí ako učiteľ Náuky o spoločnosti a angličtiny na Gymnáziu A. Bernoláka v Senci.

Mgr. Miloš Ondrášik - projektový manažér v organizácii IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, koordinátor dobrovoľníkov v OZ PROVIDA - projekt BUDDY tvoj kamoš, školiteľ neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky
„Za úspešným uplatnením sa v praxi skrývajú kompetencie, ktoré môžeme vnímať v troch rovinách. Prvou sú informácie – tých je dnes všade dostatok. Potom je tu rovina praktických skúseností – tých je už pomenej a treba ich zbierať popri štúdiu. A napokon sú to postoje, ktorých nositeľmi sú pedagógovia. Štúdium filozofie na FF UCM ma obohatilo vo všetkých týchto troch rovinách.“

Mgr. Dušan Mäsiar – vedúci reklamačného a servisného oddelenia, Shark Computers, a.s.
„Vďaka štúdiu filozofie som získal zručnosti v komunikácii a v riešení takmer nevyriešiteľných úloh. Logické myslenie a schopnosť argumentácie mi každodenne uľahčuje komunikáciu so zákazníkmi. Hoci som sa neuplatnil v odbore filozofia, neľutujem ani jednu prednášku či seminár, ktoré som počas štúdia absolvoval.“

Mgr. Andrea Spišiaková, PhD. – po úspešnom ukončení magisterského štúdia v programe učiteľstvo akademických predmetov a v študijnom odbore ruský jazyk a literatúra a anglický jazyk a literatúra na UCM v roku 2016 nastúpila na doktorandské štúdium v odbore ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii. V roku 2019 získala ako prvá absolventka PhD. štúdia Katedry rusistiky FF UCM akademický titul philosophiae doctor. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre rusistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave. 

Mgr. Michaela Ježeková, rod. Konovalová (2016) po absolvovaní II. stupňa štúdia v odbore ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii na Katedre rusistiky FF UCM sa zamestnala ako štátny radca na Konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR. Od roku 2019 pôsobila na Odbore štátov východnej Európy, južného Kaukazu a strednej Ázie MZVaEZ SR ako hlavný radca, neskôr ako diplomat Veľvyslanectva SR v Moskve. V súčasnosti disponuje diplomatickou hodnosťou 3. tajomník na MZVaEZ SR.

Mgr. Adam Kukuča (2018) sa po absolvovaní II. stupňa štúdia v odbore ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii zamestnal na obchodnom oddelení spoločnosti Sensus Slovensko, ktorá je pobočkou, a zároveň výrobným podnikom významnej medzinárodnej spoločnosti v oblasti meracej techniky. Ako sám tvrdí: „aj napriek tomu, že nemám technické či ekonomické vzdelanie, každý deň musím spolu so zákazníkmi riešiť rôzne problémy z uvedenej oblastí, a to všetko, samozrejme, v ruskom jazyku. Môžem skonštatovať, že práve štúdium na Katedre rusistiky FF UCM mi spolu so študijnými zahraničnými pobytmi poskytli vynikajúci základ pre to, aby som túto prácu a každodenný kontakt s novou a náročnou lexikou zvládal s prehľadom.“

Mgr. Linda Krajčovičová, PhD. (2021) – je úspešnou absolventkou doktorandského štúdia na Katedre rusistiky FF UCM v odbore Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii, a zároveň „čerstvou“ odbornou asistentkou Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.