Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Prihlasovanie na vzdelávací program Univerzity tretieho veku na FF UCM v Trnave

V rámci projektu BIN SGS02_2021_002: Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie (University Enhancing the Smart Active Aging) sme pripravili bezplatný vzdelávací kurz pre ľudí od 60 rokov.

Nová kulturologicko-historická publikácia Civilizácia - Dejiny sveta v 1 000 predmetoch

Koncom roka 2022 vo vydavateľstve Ikar vyšiel slovenský preklad výpravnej publikácie Civilizácia Dejiny sveta v 1 000 predmetoch (rozsah 400 strán, ISBN 978-80551-8575-0). Jej prekladateľkami sú Ada Böhmerová z Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCMAnna Rácová z Ústavu orientalistiky SAV. Anglický originál publikovaný vo vydavateľstve Dorling Kindersley v Londýne je dielom širokého autorského kolektívu a odborných konzultantov.

Rozvrh hodín na letný semester AR 2022/2023 - ONLINE

Vážené študentky, vážení študenti,

na tejto stránke nájdete aktuálne rozvrhy pre denné štúdium aj ďalšie formy vzdelávania: https://ffucm.edupage.org 

Vzhľadom na prebiehajúce opravy kolízií Vás prosíme, aby ste si svoj rozvrh skontrolovali ešte raz tesne pred začiatkom semestra (05. 02. 2023).

Letný semester začína od pondelka 06. 02. 2023

Oznam o realizácii dizertačných skúšok

Oznamujeme študentom doktorandského štúdia na katedrách FF UCM, že dizertačné skúšky sa uskutočnia podľa nasledujúcich harmonogramov:

Výzva na výberové konanie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v projekte KA171/2022

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ pre medzinárodnú kreditovú mobilitu (KA 171) projekt 2022.

Termín realizácie mobility: LS 2022/23, ZS 2023/24

Oprávnenými účastníkmi mobilít sú:

 • pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na UCM plný úväzok (mobility STA/STT),
 • študenti doktorandského stupňa štúdia (mobility SMS).
Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UCM v Trnave - 08.02.2022

Dňa 8. februára 2023 sa bude v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod. konať v hlavnej budove UCM na Námestí Jozefa Herdu 2, DOtvorených Dverí FF UCM v Trnave.

Svoje zastúpenie tu bude mať všetkých 9 našich katedier, ktoré Vám predstavia aj možnosti štúdia!

Oznam o realizácii štátnych (kolokviálnych) skúšok

Štátne skúšky v opravnom termíne sa budú realizovať v nasledovných dňoch:

19. 01. 2023 – Katedra anglistiky a amerikanistiky
                        Harmonogram kolokviálnych skúšok Bc.
                        Harmonogram kolokviálnych skúšok Mgr.

25. 01. 2023 – Katedra psychológie
                        Harmonogram kolokviálnych skúšok Bc., Mgr. a ich priebeh

25. 01. 2023 – Katedra slovenského jazyka a literatúry
                        Harmonogram štátnych skúšok Mgr.

Predĺženie termínu podávania žiadostí štipendijných pobytov

Vážené dámy, Vážení páni,   

dovoľujeme si informovať záujemcov o štipendijné pobyty udeľované na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd do 16 krajín sveta, že termín podávania žiadostí bol predĺžený na 31. 1. 2023 do 16.00 hod. 

V rámci štipendijných ponúk udeľovaných na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd sa študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci môžu uchádzať o nasledovné typy pobytov: 

 • študijné pobyty, 
 • výskumné pobyty, 
 • prednáškové pobyty, a
 • letné jazykové školy.  

Zmenená uzávierka na štipendijné pobyty do 16 krajín sveta platí pre akademický rok 2023/2024 a letné kurzy počas leta 2023 a týka sa nasledovných krajín:  

 • Belgicko  
 • Bielorusko  
 • Bulharsko  
 • Česko  
 • Egypt  
 • Grécko  
 • Chorvátsko  
 • Kazachstan  
 • Maďarsko  
 • Moldavsko  
 • Poľsko  
 • Rumunsko  
 • Severné Macedónsko  
 • Slovinsko  
 • Srbsko  
 • Ukrajina.
Výzva na nominácie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v AR 2023/2024

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na nominácie študentov a zamestnancov na Erasmus mobility v AR 2023/2024.

Oprávnenými účastníkmi mobilít študentov sú študenti denného alebo externého štúdia na UCM na všetkých stupňoch štúdia /bakalárskom, magisterskom, doktorandskom/. Študent sa môže mobility štúdium/stáž zúčastniť už od 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia.

Typy mobilít:

 1. Mobilita študenta štúdium SMS (krátkodobá aj dlhodobá)
 2. Mobilita študenta stáž SMT (krátkodobá aj dlhodobá)
 3. Kombinovaná mobilita SMS + SMT – kombinácia štúdia a stáže
 4. Mobilita zamestnanca za účelom výučby STA
 5. Mobilita zamestnanca za účelom školenia STT
 6. Kombinovaná mobilita STA + STT – kombinácia výučby a školenia

Viac informácií o obsahu mobilít sa dozviete tu:
https://www.ucm.sk/sk/oznamy-a-aktuality-oddelenia-medzinarodnych-vztahov/detail/3191/ 
https://www.ucm.sk/sk/erasmus-01/ 

Každý účastník Erasmus mobility musí prejsť transparentným výberovým konaním, ktoré realizuje príslušná katedra FF UCM.
Konkrétne informácie o termíne výberového konania na danej katedre FF UCM sa dozviete na webovej stránke katedry a u katedrového koordinátora Erasmus+

Naša študentka získala Študentskú podnikateľskú cenu roka 2022 a špeciálnu cenu TV JOJ

Naša študentka z Katedry psychológie, Bc. et Bc. Diana Gerbocová získala Študentskú podnikateľskú cenu roka 2022 a špeciálnu cenu TV JOJ.

Cieľom projektu „Študentská podnikateľská cena“ 2021“ je podporiť súťaživosť, nápaditosť, kreativitu, vzdelávanie a prípravu študentov na svoje budúce povolania. Snažíme sa podporovať študentov v tom, aby pracovali na svojom podnikateľskom sne už počas školy a zároveň ho začali už počas štúdia aj realizovať t.z. po skončení školy už mohli fungovať ako samostatne zárobkovo činné osoby príp. firmy ktorú už budú mať aj svojich zamestnancov. Projekt sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom Global Student Entrepreneur Awards. Organizovala ho mimovládna organizácia JCI –Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia). Junior Chamber International- Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International so sídlom v USA a európskou pobočkou v Berlíne. Vznikla v r. 1915 v St. Louis. Zastúpenie má v 115 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov. Spoločnosť je medzinárodnou organizáciou mladých lídrov a podnikateľov. V r. 2015 oslávila celosvetová JCI 100 rokov od svojho založenia. Jej činnosť je celoslovenská.