Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

ŠTÁTNE SKÚŠKY – PRIHLASOVANIE a HARMONOGRAM

Upozorňujeme končiacich študentov, že najneskôr do 4.5.2024 je potrebné prihlásiť sa na štátne záverečné skúšky prostredníctvom AIS.

Na štátne skúšky sa môžete prihlásiť až po absolvovaní všetkých skúšok a zapísaní hodnotenia do AISu.

V prípade technických problémov s prihlásením kontaktujte študijné oddelenie FF UCM.

V prípade chybového hlásenia o nesplnených prerekvizitách kontaktujte mailom prodekana pre štúdium, zároveň pošlite printscreen z AISu, ktoré prerekvizity štátnicového predmetu nemáte splnené.

Ďalšie pokyny týkajúce sa účasti na štátnej skúške nájdete na stránke: https://ff.ucm.sk/sk/statne-skusky/ 

Preštudujte si prosím informácie o tom, aké doklady je potrebné priniesť v deň štátnej skúšky, a tiež všetky upozornenia.

Rámcový harmonogram štátnych skúšok podľa študijných programov:  Harmonogram

Konkrétny dátum, miestnosť a čas zaradenia na štátne skúšky nájdete v systéme AIS, zaraďovanie na termín realizujú jednotlivé katedry, takže v prípade otázok týkajúcich sa zaradenia na termín kontaktujte príslušných katedrových koordinátorov pre štúdium.

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave vás pozýva na diskusiu na tému: Sci – fi filozofia | Civilizačné tsunami: AI a syntetická biológia

Dňa 29. 4. 2024 o 18:00 vystúpi v Malom Berlíne Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave, ktorý bude diskutovať o knihe „The Coming Wave (2023)“ britského experta na umelú inteligenciu M. Suleymana. Ten od marca 2024 vedie divíziu umelej inteligencie vo firme Microsoft. O umelej inteligencii sa dnes rozsiahlo diskutuje aj vo verejnosti. V tieni pozornosti však zostáva nemenej revolučná a významná technológia syntetickej biológie/genetiky, ktorá nám umožňuje dizajnovať evolúciu života – tej bude venovaná táto prednáška.

Pestrý prednáškový deň s čestnými hosťkami zahraničných univerzít na Katedre rusistiky

16. apríla 2024 sa na Katedre rusistiky FF UCM uskutočnili tri prednášky čestných hostiek z partnerských univerzít.

Prvú prednášku na tému Языковая картина мира в переводе мемуарной прозы с русского на хорватский язык (Jazykový obraz sveta v preklade memoárovej prózy z ruštiny do chorvátčiny) predniesla prof. Irena Mikulaco, DrSc. z Univerzity Juraja Dobrilu v Pule (Chorvátsko). Pani profesorka oboznámila publikum s jej prekladom knihy 871 dní (autorka: Nineľ Koribskaja) o blokáde Leningradu z ruského do chorvátskeho jazyka a riešeniami vybraných prekladateľských ťažkostí z pohľadu rozdielneho jazykového obrazu sveta. Študenti boli zároveň pozvaní na 2. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Jazyk, preklad a medzinárodná komunikácia, ktorá sa uskutoční v Pule 17.–19. októbra 2024, a zároveň na 5. ročník medzinárodnej olympiády ruského jazyka v Chorvátsku, ktorá sa bude konať online 14.06.2024.

Pracovné stretnutia na Universidad del Rosario, Bogota, Colombia

V dňoch 31.3. – 11.4.2024 doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., dekanka Filozofickej fakulty, a Mgr. Veronika Michvocíková, PhD., vedúca Katedry pedagogiky, realizovali zahraničnú pracovnú cesta v rámci programu Erasmus+ na Universidad del Rosario, Bogota, Colombia.

V rámci pracovnej cesty sa stretli s dekankou Fakulty manažmentu (ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN) a koordinátorkou zahraničných stáží Sandrou Milenou Chacón Sanchéz. Predmetom stretnutia bolo predstavenie organizačnej štruktúry fakulty, rozdelenie kompetencií jednotlivých pracovníkov, vízie budovania a rozširovania fakulty v personálnej, ako aj v infraštruktúrnej oblasti. Rovnako prebehlo aj stretnutie so zástupcom dekanky Mario Paredes a ďalších členov fakulty, ktorí riešia rozmanité vedecké projekty na národnej, a aj na medzinárodnej úrovni za účelom získania inšpirácií a podnetov pre budovanie významných interdisciplinárnych projektov medzi našimi inštitúciami.

V rámci ďalšieho pracovného stretnutia na oddelení medzinárodných vzťahov Universidad del Rosario konzultovali možnosti medzinárodnej spolupráce univerzít a potenciálu realizácie zahraničných výmenných stáži.

Cieľom pracovnej cesty bolo prehĺbenie spolupráce za účelom vytvárania spoločných vedecko-výskumných projektov, a to najmä v oblasti rozširovania bezpečnosti na univerzitách a v oblasti podpory a aplikovania inkluzívneho prístupu vo vysokoškolskom edukačnom procese. Problematika inklúzie a jej skúmanie v rámci zamerania Katedry pedagogiky FF UCM v Trnave bola veľmi podnetná pre pracovníkov pôsobiacich na Fakulte humanitných vied (SCUELA DE CIENCIAS HUMANAS), a môže byť predpokladom ďalšej spolupráce.

Pozvánka na medzinárodný workshop - International Workshop Invitation 15.5.2024

Vážení kolegovia,

dávame vám do pozornosti medzinárodný workshop: Spoločenské vedy v Afrike - etické aspekty výskumu na konkrétnych prípadoch, ktorý sa uskutoční dňa 15. mája 2024 na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Srdečne Vás pozývame na predloženie návrhu na prezentáciu do 1. mája 2024. Pre viac informácii kontaktujte predsedu organizačného výboru.

O worhshope: Medzinárodný workshop: Spoločenské vedy v Afrike - etické aspekty výskumu na konkrétnych prípadoch
Organizátor: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko
Predseda organizačného výboru: Mgr: Pavel Miškařík, PhD.
Termín konania: 15. mája 2024, 9:00 hod.
Miesto: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Námestie sv: Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01, Trnava
Termín uzávierky prihlášok: 1. máj
E-mail na predkladanie návrhov: pavel.miskarikjohn(zav.)doeucm.sk 

Všeobecné informácie o workshope:
Uprednostňujeme prezentácie autorov pochádzajúcich najmä z humanitných a spoločenských vied, hoci interdisciplinárny prístup je veľmi vítaný. Naším zámerom je ponúknuť príležitosť na akademickú prezentáciu všetkým, ktorí sa zameriavajú na hľadanie zaznamenateľných dôkazov, ktoré zdôrazňujú vzájomnú prepojenosť kultúrnych, sociálnych a náboženských aspektov ľudského života. Preto pozývame etnológov, antropológov, historikov, sociológov, spoločenských vedcov, lingvistov, filozofov a ďalších, aby sa zúčastnili tejto akademickej činnosti.

Počas workshopu každý autor predstaví prípadové štúdie zo svojho výskumu (15 min.). Po prezentácii bude prebiehať diskusia so študentmi, prevažne z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zameria nie len na etické aspekty ich práce.

Autori budú mať tiež možnosť publikovať svoje príspevky v časopise Ethnologia Actualis: https://sciendo.com/journal/EAS

_____________________________________________________________________________________________________________

Dear Colleagues,

We bring to your attention the organization of the International Workshop: Social Sciences in Africa – Ethical Aspects of Research on Specific Case Studies, 15th of May 2024, Trnava, Slovakia. You are more than welcome to submit a proposal for presentation by 1st of May 2024. If you need more information, please, feel free to contact the organizational committee president.

About: International Workshop: Social Sciences in Africa – Ethical Aspects of Research on Specific Case Studies
Organized by: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
Organizational committee president: Mgr. Pavel Miškařík, PhD.
Date: 15th of May 2024, 9:00 a.m.
Place: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Nam. J. Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovakia
Deadline for submitting proposals: 1st of May
Email for submission: pavel.miskarikjohn(zav.)doeucm.sk 

Workshop general information:
We prefer presentations from authors coming mainly from humanities and social sciences, although an interdisciplinary approach is strongly encouraged. We intend to offer an opportunity for academic presentation to all those who focus on the search for recordable evidence that emphasizes the interrelatedness of cultural, social, and religious aspects of human life. Therefore, we invite ethnologists, anthropologists, historians, sociologists, social scientists, linguists, philosophers, and others to participate in our academic activity.

During the workshop, each author will present their case studies from their research (15 min.). After the presentation, each author will engage in a workshop with the students, mostly from the University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, during which the intensive discussion will focus mostly, but not exclusively, on the ethical aspects of their work.

The authors will also have the possibility to publish papers about the topic presented during the event in our journal Ethnologia Actualis: https://sciendo.com/journal/EAS 

Pozvánka na záverečnú konferenciu projektu: Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie

Dňa 19. 04. 2024 sa na pôde Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutoční záverečná konferencia projektu "Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie".

Projekt je orientovaný na oblasť vysokoškolskej pedagogiky so zameraním na propagáciu a implementáciu problematiky aktívneho inteligentného starnutia medzi rôznymi vekovými kategóriami edukantov navštevujúcich univerzity.

Hlavný dôraz je kladený na sprostredkovanie a implementáciu konceptu verejnoprospešných technológií v edukačnom procese, ktorý sa člení do oblastí zlepšovania vedomostí a zručností: inteligentná domácnosť; bezpečná komunikácia; technológie pre nezávislý život.
Aktivity projektu sú zamerané na viaceré skupiny účastníkov:
- propagácia konceptu a prípravy študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia na aktívne starnutie;
- propagácia konceptu medzi študentmi v študijných programoch pomáhajúcich profesií;
- propagácia konceptu medzi seniormi - účastníkmi záujmového vzdelávania Univerzity tretieho veku (U3V).

Aktivity projektu povedú k realizácií edukačných aktivít v oblasti aktívneho inteligentného starnutia, k rozvoju a implementácii inovatívnych učebných osnov a metodík pre cieľové skupiny, vedeckých štúdií a iných publikácií.

Viac o projekte nájdete na: https://ff.ucm.sk/sk/eea-grants/

Program konferencie

FF UCM a FPV UCM sú riešiteľmi projektu financovaného z Nórskych fondov

V rámci projektu BIN SGS02_2021_002 Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie naši kolegovia a riešitelia projektu z Filozofickej fakulty UCM v Trnave PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD., Mgr. Lukáš Kurajda, PhD. a Martina Žiaková, z Fakulty prírodných vied UCM v Trnave doc. Ing. Jana Jurinová, PhD., a Mgr. Marián Hosťovecký, PhD. spolu s kolegyňou z Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Mgr. Janou Šolcovou, PhD. realizovali v dňoch 18. – 23. marca 2024 zahraničnú pracovnú cestu na partnerskej inštitúcii Kristiania University College, Oslo, Nórsko, ktorá je v zastúpení doc. PhDr. Miroslavy Tokovskej, PhD. z Katedry zdravia a cvičenia Fakulty zdravotných vied spoluriešiteľom projektu.

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu a Akademickej obce FF UCM v Trnave - 16. apríl 2024

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave,

dňa 16. apríla 2024 o 11.00 hod. sa v Akademickom klube UCM (Z0.2) v hlavnej budove UCM v Trnave uskutoční zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave .

Po zasadnutí Akademického senátu sa 16. apríla 2024 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Z0.3, rovnako v hlavnej budove UCM, uskutoční zasadnutie Akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Zasadnutia AS FF UCM a AO FF UCM sú verejné a srdečne Vás na ne pozývame.

Účasť študentov Katedry psychológie na MSPD v Prahe

Študenti Katedry psychológie Ján Višňovský (3.r., Bc.) a Bc. Kristína Marcineková (1.r., Mgr.) sa v dňoch 4. a 5. apríla 2024 zúčastnili, ako víťazi katedrového kola ŠVOČ, Medzinárodných študentských psychologických dní v Prahe, ktoré tento rok zastrešila a organizovala University of New York in Prague. V rámci podujatia s účasťou študentov takmer so všetkých katedier psychológie z Českej a Slovenskej republiky, prebehlo zároveň celoslovenské aj medzinárodné kolo súťaže študentských vedeckých prác v bakalárskych aj magisterských sekciách. Ako podpora študentov sa podujatia zúčastnila Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD., univ. doc. ako členka vedeckého výboru a členka odbornej komisie súťaže.

Pri početnej a kvalitnej konkurencii ostatných študentov sa síce medzi ocenenými naši študenti neumiestnili, avšak sa ani nestratili a dôstojne reprezentovali našu fakultu i univerzitu.

Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. PhDr. Andrey Grominovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 25. 04. 2024 o 09.30 hod. sa na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, v zasadacej miestnosti Z.03, uskutoční inauguračná prednáška doc. PhDr. Andrey Grominovej, PhD., docentky na Katedre rusistiky FF UCM v Trnave, na tému „Ars poetica súčasnej ruskej poézie“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7357 (2.1.32) cudzie jazyky a kultúry.