Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Application procedure for higher education - all important information to study on Faculty of Arts

Admission Procedure
Admission Procedure - Faculties - Academic Year 2020/2021
Basic information about University and Trnava

Oznam o úradných hodinách s platnosťou až do odvolania

Dekanát FF UCM v Trnave, č. m. 222:
pondelok – piatok: 9.00 – 12.00 hod.

Prijímacie konanie FF UCM na AR 2020/2021

Oznamujeme uchádzačom, že sa ruší prijímacia skúška pre študijný program psychológia a zároveň sa posúva termín zaslania prihlášky do 31. 05. 2020, takže na všetky študijné programy prijímame študentov bez prijímacej skúšky, len na základe výsledkov zo strednej školy.
Prijímacie konanie FF UCM na AR 2020/2021 

Prof. Peter Sýkora bol hosťom relácie Večera s Havranom

Dňa 12. 5. 2020 bol hosťom relácie Večera s Havranom aj náš kolega z katedry filozofie a aplikovanej filozofie prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

Z archívu RTVS si môžete vypočuť tento podnetný rozhovor o vzťahu vedy a politiky v čase pandémie, ako sa mení ich vzájomný vzťah a postavenie, kto nám vládne a akým spôsobom sa bude uberať vedecký ultrašpecializovaný výskum o pokušení vedcov riadiť svet, ale aj o snahe politikov vyhovárať sa na vedecké odporúčania. Tiež, či je nádej, že po tejto osobne prežitej skúsenosti s pandémiou budú politici viac počúvať vedcov a aké postavenie bude mať veda. A napríklad, že aj seriál Game of Thrones dáva určitý pohľad, ako fungujú rozhodovacie procesy v spoločnosti.

Rozhovor si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14084/227121   

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 26. 5. 2020 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.2 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Jany Tomašovičovej, PhD., odbornej asistentky na FF UCM v Trnave, na tému „Optimalizácia mozgu. Sociálne dôsledky vylepšovania človeka“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Posuny hraníc v biovedeckom diskurze“ pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania systematická filozofia 6101 (2.1.2).

Verejný audiovizuálny priamy prenos bude prístupný v deň konania na https://ff.ucm.sk/sk/habilitacne-a-inauguracne-konanie/.  

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčného miesta.

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2020/2021 - AKTUALIZOVANÉ

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2020/2021

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest:

Ponuka štúdia rusistiky v MY Trnava

V MY Trnava bol zverejnený článok o ponuke štúdia na katedre rusistiky. Celý článok si môžete prečítať tu: https://mytrnava.sme.sk/c/22385341/milujete-jazyky-podte-studovat-rustinu-na-filozoficku-fakultu-ucm-v-trnave.html 

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA

Aj tento rok si Vám dovoľujeme dať do pozornosti Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA, ktoré umožňuje 6 - 9 - mesačný študijný alebo výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami v doktorandskom štúdiu.