Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Členovia Katedry rusistiky sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie Hodnoty v literatúre a umení VI

V dňoch 14. – 15. septembra 2023 sa na pôde Ústavu slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s dlhoročnou tradíciou – Hodnoty v literatúre a umení VI (Ценности в литературе и искусстве VI). Odborníci z oblasti jazykovedy, literárnej vedy a umenovied sa mali možnosť stretnúť osobne i prostredníctvom online formy a vzájomne diskutovať o aktuálnej téme hodnôt a ich zobrazení v literatúre a umení.  Na tomto prestížnom podujatí odzneli príspevky v siedmich slovanských jazykoch, a tiež a angličtine v podaní renomovaných vedcov z Česka, Nemecka, Poľska, Maďarska, Gruzínska, Srbska, Chorvátska, Slovinska, Ukrajiny či Ruska. Slovensko reprezentovali členovia Katedry rusistiky FF UCM v Trnave, a to prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc., ktorý rečnil o zobrazení dôsledkov vojny v románe „Jarmo vojny“ L. Andrejeva, doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. prezentovala štúdiu V. Briusov v slovenskom literárno-kultúrnom kontexte a PaedDr. Marianna Figedyová, PhD. vystúpila s príspevkom na tému Sobáš ako hodnota vo vybraných dielach B. Slančíkovej-Timravy a A.P. Čechova. Tešíme sa, že naša Katedra rusistiky je súčasťou aktuálneho vedeckého dialógu či polylógu v dnešnom slavistickom svete.

Slávnostné promócie absolventiek a absolventov FF UCM

Dňa 22. septembra 2023 sa v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ulici v Trnave uskutočnili slávnostne promócie absolventov doktorandského štúdia Univerzity sv. Cyrila a Metoda.

Promócie absolventov sú akademická slávnosť, počas ktorej absolventi skladajú sľub a preberajú si Diplom o úspešnom absolvovaní štúdia na svojej Alma mater. 

Srdečne blahoželáme všetkým absolventkám a absolventom Filozofickej fakulty UCM v Trnave k úspešnému ukončeniu štúdia, gratulujeme a prajeme veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Výzva na predkladanie žiadosti o štipendium v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2023/2024.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2023 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2023/2024. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na http://www.stipendia.sk, resp. http://www.scholarships.sk.

Výsledky výberu budú zverejnené na našej webovej stránke (http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani), a to najneskôr do uplynutia 8 týždňov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou. Univerzitám budú postupne poskytnuté zoznamy štipendistov, adresované prorektorom pre zahraničie.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku na odkaze nižšie. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu http://www.stipendia.sk, resp. http://www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu:
Kristína Sallerová (nsp-skjohn(zav.)doesaia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku;
Ondrej Aradský (nsp-foreignjohn(zav.)doesaia.sk), uchádzači (vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník) o štipendium zo zahraničia;
Silvia Lipovská (nsp-foreign2john(zav.)doesaia.sk), uchádzači (študent, doktorand) o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) zo štátneho rozpočtu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  30. apríla 2024, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2024/2025.

Dávame do pozornosti, že pri príležitosti otvorenia výzvy budú organizované štyri webináre zamerané primárne na vypracovanie žiadosti o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR. Tri webináre budú určené slovenským záujemcom a jeden pre zahraničných záujemcov, ktorý bude vedený v anglickom jazyku. 

Rozpis webinárov je nasledovný:
20. 9. 2023 o 14:00 Štipendiá NŠP na štúdium a výskum do celého sveta - pre študentov, doktorandov a postdoktorandov,
3. 10. 2023 o 14:00 Štipendiá NŠP do celého sveta: Ako napísať úspešnú žiadosť  -  webinár pre doktorandov a postdoktorandov,
9. 10. 2023 o 14:00 Štipendiá NŠP do celého sveta: Ako napísať úspešnú žiadosť - webinár pre študentov VŠ,
13. 10. 2023 o 14:00 Study/research in Slovakia with the National Scholarship Programme.

Bližšie informácie o webinároch, ako aj odkazy na pripojenie sa, budú postupne zverejňované na webových stránkach SAIA a Národného štipendijného programu, resp. na sociálnych sieťach SAIA, n. o.

OZNAM O KONANÍ VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UCM - zamestnanecká časť a študentská časť

Na základe § 2 ods. 1 a 2 Zásad volieb do AS FF UCM a uznesení č. 14/2023 a 16/2023 AS FF UCM, Akademický senát Filozofickej fakulty UCM vyhlasuje termín riadnych volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Termín volieb:

4. októbra 2023

v čase 8.00 – 16.00 hod.

Miesto konania volieb:

Akademický klub UCM miestnosť Z 0.2

Vo voľbách sa volí osem miest senátorov zamestnaneckej časti AS FF UCM a štyri miesta senátorov študentskej časti AS FF UCM. Na volebnom lístku môžete zakrúžkovať čísla maximálne ôsmich kandidátov pri zamestnaneckej časti AS FF UCM a maximálne štyroch kandidátov pri študentskej časti AS FF UCM. Viac krúžkov znamená, že hlasovací lístok bude neplatný!

Termín podávania návrhov na kandidátov pre riadne voľby do zamestnaneckej aj študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda

do 27. septembra 2023 do 12.00 hod.

Návrh na kandidátov za zamestnaneckú časť a študentskú časť môže podávať ktorýkoľvek člen akademickej obce. Návrhový list na kandidáta do AS FF UCM a zároveň aj písomný súhlas navrhovanej osoby s kandidatúrou do AS FF UCM sa odovzdá v zalepenej obálke do podateľne UCM (na meno predsedu AS FF UCM Jozefa Lenča, PhD.).

Medzinárodná vedecká konferencia ICOLLE 2023

Členovia katedry pedagogiky FF UCM v Trnave, doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., Mgr. Veronika Michvocíková, PhD., PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. a PhDr. David Ivanovič, PhD. sa zúčastnili na medzinárodnej vedeckej konferencii ICOLLE 2023, ktorá sa uskutočnila v Brne v dňoch 12.9. a 13.9.2023. V rokovaní sekcií aktívne prezentovali výsledky spoločnej práce študentov a učiteľov Katedry pedagogiky zamerané na empirické šetrenia pracovnej spokojnosti učiteľov, digitalizácie edukačného procesu, práce triedneho učiteľa v edukačnom procese a analýzu kurzov vysokoškolskej pedagogiky.

Dve členky Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM medzi „highlighted speakers“ prestížnej medzinárodnej konferencie.

V dňoch 15. - 17. septembra 2023 sa v Prahe uskutočnil 7. ročník prestížnej medzinárodnej konferencie ICR „Research in Education“, ktorá mala za cieľ spojiť akademickú obec, výskumníkov a vedcov, aby si vymenili informácie a zdieľali skúsenosti a výsledky výskumu o všetkých aspektoch špecializovaných a interdisciplinárnych oblastí. Konferencia poskytla príležitosť na vytváranie sietí, zdieľanie nápadov a prezentáciu výskumu celosvetovej komunite učiteľov a výskumníkov. Podporila diskusiu o najnovších inováciách, trendoch a praktických problémoch a výzvach, ktorým čelia v týchto oblastiach. Dve členky Katedry anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave - PaedDr. Jana Luprichová, PhD. a PhDr. Božena Petrášová, PhD. - boli zaradené medzi „highlighted speakers – významných prezentujúcich“ konferencie.

ROZHODNUTIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA + ZOZNAM NÁHRADNÍKOV

Zoznam študentov s prideleným ubytovaním (študenti zapísaní v septembri 2023)
ZOZNAM ŠTUDENTOV

Informácia
Ubytovacie kapacity FF UCM sú aktuálne vyčerpané a neprijímajú sa žiadne nové žiadosti o ubytovanie ani odvolania.
Uvoľnené miesta budú poskytované len študentom zo zoznamu náhradníkov v stanovenom poradí.
ZOZNAM NÁHRADNÍKOV

Harmonogram slávnostných promócií absolventiek a absolventov

Srdečne blahoželáme všetkým absolventkám a absolventom k úspešnému ukončeniu štúdia.
Promócie absolventov sú akademická slávnosť, počas ktorej absolventi skladajú sľub a preberajú si Diplom o úspešnom absolvovaní štúdia na svojej Alma mater. 

Tento harmonogram je určený pre absolventky a absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí ukončili štúdium štátnou skúškou v auguste 2023 a pre absolventky a absolventov doktorandského a doktorského štúdia v roku 2023.

Promócie sa budú konať 22. septembra v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ulici v Trnave.

Harmonogram promócií UCM v Trnave, 22. september 2023

Ešte raz gratulujeme a prajeme veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Rozvrh hodín na zimný semester AR 2023/2024 - ONLINE

Vážené študentky, vážení študenti,

Rozvrh hodín denného, externého a rozširujúceho štúdia nájdete na: Rozvrh hodín

Letný semester oficiálne začína slávnostným otvorením akademického roka 18.09.2023 podľa platného harmonogramu štúdia na ZS 2023/2024.

Viac informácií k slávnostnému otvoreniu akademického roka nájdete v aktualitách UCM: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/3456/ 

Oznam o zatvorení študijného oddelenia FF UCM 14.09.2023

Dňa 14.09.2023 bude Študijné oddelenie FF UCM zatvorené.

Ďakujeme za porozumenie.