Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Projektové stretnutie katedry germanistiky

V dňoch 21. - 25. 10. 2018 privítala Katedra germanistiky FF UCM svojich partnerov v štartujúcom projekte Erasmus+ Problémovo orientovaná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov s výnimkou angličtiny (2018-1-SK01-KA201-046316).

Ponuka stáže v Prahe

Nezisková organizácia Amnesty International ponúka stáž na vzdelávacom oddelení Human Rights Education. Stáž je financovaná prostredníctvom Erasmus + mobility na 3 až 12 mesiacov. 

Oznam o zrušení podujatia - Krst monografie doc. Jany Bírovej

Z dôvodu ochorenia autorky, doc. Jany Bírovej, sa nebude dňa 24. októbra 2018 konať avizovaná prezentácia monografie La Vérification Empirique de Mise En Place Des Concepts de Lʹinterculturel Dans Le Contexte Fle. Podujatie sa uskutoční v náhradnom termíne.

Oznam o udelení rektorského a dekanského voľna

Dňa 31. 10. 2018 rektor UCM v Trnave udeľuje študentom univerzity rektorské voľno a dňa 29. 10. a 2. 11. 2018 udeľuje dekanka FF UCM dekanské voľno.

Kontrola štúdia pre motivačné štipendiá v akademickom roku 2018/2019

Z dôvodu prideľovania motivačných štipendií žiadame študentov vyšších rokov štúdia, aby si do 29. 10. 2018 skontrolovali v AISe hodnotenia všetkých absolvovaných predmetov za AR 2017/2018. V prípade, že študent má nesprávne zapísané hodnotenie alebo termín hodnotenia z niektorého predmetu v AISe, je povinný o tom informovať študijné oddelenie svojej fakulty (§ 11 bod 12 Študijného poriadku UCM v Trnave).

Oznam ŠO a OAČ

Študijné oddelenie a Oddelenie akademických činností budú v dňoch 23. 10. 2018 (utorok) a 25. 10. 2018 (štvrtok) zatvorené z dôvodu spracúvania štatistík pre MŠVVaŠ SR.

Kurz Tvorivá trieda pre študentov učiteľstva

Pozývame všetkých študentov Bc. a Mgr. učiteľských študijných programov na kurz Tvorivá trieda, ktorý sa uskutoční v termíne 10. 11. 2018 – 30. 6. 2019. 

Pozvánka na veľtrh práce JobSpoTT

Dňa 6. novembra 2018 sa pod záštitou Národného kariérneho centra v Mestskej športovej hale v Trnave uskutoční kariérny veľtrh pracovných príležitostí, súčasťou ktorého je aj kariérna sekcia pre študentov.

Ďalší ročník projektu Finančná gramotnosť

Už túto stredu od 17.35 v miestnosti S0.1 štartujeme ďalší ročník projektu Finančná gramotnosť.
Podrobný rozpis nájdete tu.

Nové číslo časopisu Via Historiae

Nové číslo časopisu Via Historiae nájdete tu.