Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

ROZHODNUTIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA + ZOZNAM NÁHRADNÍKOV

Zoznam študentov s prideleným ubytovaním (študenti zapísaní v septembri 2023)
ZOZNAM ŠTUDENTOV

Informácia
Ubytovacie kapacity FF UCM sú aktuálne vyčerpané a neprijímajú sa žiadne nové žiadosti o ubytovanie ani odvolania.
Uvoľnené miesta budú poskytované len študentom zo zoznamu náhradníkov v stanovenom poradí.
ZOZNAM NÁHRADNÍKOV

Harmonogram slávnostných promócií absolventiek a absolventov

Srdečne blahoželáme všetkým absolventkám a absolventom k úspešnému ukončeniu štúdia.
Promócie absolventov sú akademická slávnosť, počas ktorej absolventi skladajú sľub a preberajú si Diplom o úspešnom absolvovaní štúdia na svojej Alma mater. 

Tento harmonogram je určený pre absolventky a absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí ukončili štúdium štátnou skúškou v auguste 2023 a pre absolventky a absolventov doktorandského a doktorského štúdia v roku 2023.

Promócie sa budú konať 22. septembra v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ulici v Trnave.

Harmonogram promócií UCM v Trnave, 22. september 2023

Ešte raz gratulujeme a prajeme veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Rozvrh hodín na zimný semester AR 2023/2024 - ONLINE

Vážené študentky, vážení študenti,

Rozvrh hodín denného, externého a rozširujúceho štúdia nájdete na: Rozvrh hodín

Letný semester oficiálne začína slávnostným otvorením akademického roka 18.09.2023 podľa platného harmonogramu štúdia na ZS 2023/2024.

Viac informácií k slávnostnému otvoreniu akademického roka nájdete v aktualitách UCM: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/3456/ 

Oznam o zatvorení študijného oddelenia FF UCM 14.09.2023

Dňa 14.09.2023 bude Študijné oddelenie FF UCM zatvorené.

Ďakujeme za porozumenie.

Príjimacie konanie na akademický rok 2023/2024 - 3. kolo (PhD. - etnológia a mimoeurópske štúdia)

Dávame do pozornosti otvorenie 3. kola prijímacieho konania na akademický rok 2023/2024 doktorandského štúdia v študijnom programe Etnológia a mimoeurópske štúdia na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave. 

Možnosť podania prihláška je do 30. októbra 2023
Termín prijimaciej skúšky je 31. októbra 2023

Viac informácií o podmienkach prijímacieho konania nájdete v TU. 

Vydávanie a prolongácia študentských preukazov

Vydávanie preukazov študentom prvých ročníkov sa vykonáva

Denné a externé štúdium Filozofická fakulta, Fakulta masmediálnej komunikácie, Fakulta sociálnych vied, Fakulta prírodných vied, Inštitút manažmentu
zoznam – TU (preukaz FF,FMK,FSV,FPV,IM)

Oznam o zmene začiatku ubytovania na ŠD M. Uhra v akademickom roku 2023/2024

Začiatok ubytovania zo dňa 4.9.2023 je preložený na 11.9.2023 z technických príčin.

Uvedená informácia sa týka študentského domova blok A – starý internát.

Pokyny pre študentov UCM - internát SOŠE Trnava

Vážení študenti, tí z Vás, ktorí dostali ubytovanie na internáte SOŠE Trnava, prosíme, pozorne si prečítajte pokyny ubytovacieho zariadenia uvedené nižšie.

 1. Pri nástupe na internát na vrátnici vypíšu ubytovací preukaz, ktorým sa treba legitimovať a kľúče od izby treba pri odchode z internátu odovzdávať na vrátnici. Služba na vrátnici je nonstop.
 2. Platba za ubytovanie sa hradí v mesačných splátkach v stanovenej výške, a to vždy k 20. dňu mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa splátka uhrádza – bankovým príkazom na číslo účtu: IBAN:  SK64 8180 0000 0070 0049 6204.
  Cena ubytovania na 1 mesiac -  v trojlôžkovej izbe    -  63,00 € / osoba
                                                     -   v dvojlôžkovej izbe  -  65,00 € / osoba
 3. Návštevy na internát sú povolené   pondelok - piatok  od 15:00 – 22:00
                                                          sobota - nedeľa  od   08:00 – 22:00
 4. Sťažnosti, pripomienky a žiadosti na ubytovanie a odubytovanie  adresovať:       
  p. Ťažká č.m.  114 – 1. poschodie     tel: 033/5991984   Email: tazka.danajohn(zav.)doezupa-tt.sk 
 5. Prísny zákaz používať elektrické zariadenia – rýchlovarná kanvica, elektrický varič,        elektrický  ohrievač, toustovače atď. v zmysle IP – Internátneho poriadku
 6. Na chodbách sú vybudované kuchynky, ktoré má právo ubytovaný využívať. Je zodpovedný za  ich čistotu a dôkladné vypnutie spotrebičov.
 7. Ubytovaný je povinný dodržiavať na izbe hygienu a poriadok – zákaz fajčenia na izbách a konzumácia alkoholu.
 8. Poruchy a závady na izbách treba nahlasovať na vrátnici, ktoré budú  údržbou odstránené.
 9. Internát je otvorený denne od 6:00 – 24:00 hod.  a od   2:00 – 3:00 hod.
  Treba dodržiavať nočný kľud od 22,00 hod. do 6,00 hod.
 10. Treba si odpratávať hygienické potreby z umývadla a sprchového kúta z dôvodu čistenia priestorov.
 11. Zrušenie ubytovania – dvojmesačná výpovedná lehota.
 12. Treba dodržiavať všetky ustanovenia IP – v prípade hrubého porušenia IP budeme vyvodzovať sankcie, ktoré sú uvedené v IP.
 13. Pri odchode z internátu- odubytovaní, musí byť izba uprataná, kontroluje sa aj balkón.
  Po skontrolovaní izby ubytovacím referentom, odovzdáte na vrátnici ubytovací preukaz.
Slávnostného odovzdávania vysvedčení a osvedčení o úspešnom absolvovaní vzdelávania v DPŠ a RŠ

Dňa 18.08.2023 sa v Aule Jozefa Matúša slávnostne odovzdávali vysvedčenia a osvedčenia absolventom kvalifikačného vzdelávania na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Fotogaléria je k dispozícii na FB Filozofickej fakulty UCM v Trnave.Harmonogram zápisov do 1. ročníka

Harmonogram zápisov sa týka prijatých uchádzačov, ktorí sa zatiaľ nezúčastnili zápisov.