Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

COVID-19

Vážení študenti,
dávame vám do pozornosti sekciu Covid-19, kde sa dozviete všetky potrebné informácie a platné nariadenia, ktoré pre vás platia. Nájdete tu takisto aj dotazníky v prípade potvrdeného ochorenia a nahlásenia nástupu do domácej izolácie, ktoré je v prípade potreby potrebné vyplniť. 

Štipendiá SAIA

Vážení študenti, vážení zamestnanci,

Program Erasmus+ nie je jedinou možnosťou ako vycestovať na študijný alebo výskumný pobyt. Štipendiá  poskytované SAIA n.o. sú výbornou možnosťou pre krátkodobé výskumné pobyty najmä pre doktorandov ci diplomantov pre atraktívne možnosti doplnenia záverečných prác.

Najbližšie, pomerne veľké podujatie sa chystá na budúci týždeň v pondelok: Virtuálny Deň otvorených dverí SAIA:

Pozvanie na medzinárodný workshop v Tanzánii

Filozofická fakulta UCM v Trnave v spolupráci s Centrom sociálneho a politického výskumu Pedagogickej fakulty Univerzity Dar es Salaam (The Centre for Social and Political Research of The Dar es Salaam University College of Education) organizuje medzinárodný workshop s témou: Challenges for Social Science in Africa & Humanities and Social Sciences Research during Covid-19 pandemic

Medzinárodný workshop sa uskutoční na pôde Univerzity v Dar es Salaam a bude prenášaný online (link na pripojenie k dispozícii na nasledujúcom odkaze: meet.jit.si/TanzaniaWorkshop

Program workshopu

Možnosť registrácie je do 27.09.2021 prostredníctvom nasledujúceho odkazu: tinyurl.com/duceucm
Účastníci môžu svoje príspevky prezentovať aj online.

 

Posledné rozlúčenie s Jurajom Odorčákom, odborným asistentom na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave

Mgr. Juraj Odorčák, PhD. (27. 5. 1984 – 21. 9. 2021)

Dňa 21. 9. 2021 nás náhle navždy opustil vo veku 37 rokov Mgr. Juraj Odorčák, PhD., vynikajúci vedecký pracovník, obetavý kolega, inšpirujúci pedagóg, kamarát a priateľ. Juraj Odorčák bol primladý na to, aby sa o ňom písal obsiahly nekrológ, preto si aspoň v krátkosti pripomeňme niektoré aspekty z jeho osobného a pracovného života.

Juraj Odorčák sa narodil 27. 5. 1984. Stredoškolské štúdium (1998 – 2002) absolvoval na Strednej priemyselnej škole v Ružomberku. Vysokoškolské vzdelanie (2003 – 2008) získal na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde pokračoval aj v doktorandskom štúdiu (2009 – 2013), ktoré úspešne ukončil obhajobou dizertačnej práce s názvom Problém identity osoby. Od roku 2013 pôsobil najskôr ako výskumný pracovník a neskôr ako odborný asistent na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Po nástupe na katedru sa aktívne zapojil do akademického a spoločenského života fakulty a pomáhal budovať po odbornej a osobnej stránke naše filozofické pracovisko.

V pedagogickej praxi sa Juraj Odorčák zameriaval na logiku a metodológiu, bioetiku, biomedicínsku etiku, ontológiu, problematiku identity osoby a filozofiu postmodernizmu. K vyučovaciemu procesu pristupoval vždy analyticky a s vysokým odborným nasadením. Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa pozornosť Juraja Odorčáka sústredila jednak na skúmanie problematiky perzistencie a identity osoby a jednak na bioetickú a transhumanistickú oblasť. Publikoval viaceré odborné štúdie či kapitoly v monografiách v prestížnych domácich a zahraničných časopisoch a aktívne sa zapájal do grantovej i prednáškovej činnosti. Podieľal sa taktiež na činnosti Centra pre bioetiku na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave. Okrem vedecko-výskumnej oblasti sa venoval aj popularizácii filozofie prostredníctvom prednášok a diskusií v rozhlase, televízii či v kultúrnych centrách na Slovensku.

Za všetky vysoko odborné nápady, za ich realizáciu a tiež za hlbokú inšpiráciu, ktorú nám Juraj Odorčák počas svojho života neustále ponúkal, úprimne ďakujeme.

S úctou bývalí kolegovia, študenti a priatelia. Česť jeho pamiatke!

doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.
vedúci Katedry filozofie a aplikovanej filozofie

Vydávanie diplomov

Organizačné oddelenie UCM v Trnave oznamuje, že vydávanie diplomov všetkým absolventom, ktorí si diplom neprevzali, vrátane absolventov rigorózneho konania, bude prebiehať v pracovných dňoch od 4. 10. 2021 do 8. 10. 2021 v čase od 8:30 do 11:00 hod. a od 12:30 do 14:00 hod. v miestnosti S0.6 na prízemí vľavo v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. Vstup do miestnosti bude možný iba jednotlivo a len s použitím rúška.

 V utorok 28. 9. 2021 sa diplomy nevydávajú.

Smútočné oznámenie

S nesmiernou bolesťou a hlbokým zármutkom, šokovaní a skľúčení vám oznamujeme, že nás tento týždeň navždy opustil náš mladý kolega Mgr. Juraj Odorčák, PhD. O poslednej rozlúčke s Jurajom vás budeme včas informovať. 

 

Vyslovujeme úprimnú sústrasť rodine a najbližším. Nech odpočíva v pokoji. 

Výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov. 

Aktuálne voľné pracovné pozície na Katedre pedagogiky, anglistiky a amerikanistiky, slovenského jazyka a literatúry a rusistiky.

Doplňujúce pridelenie ubytovania študentom FF UCM

Oznamujeme študentom Filozofickej fakulty UCM v Trnave, že zoznam študentov, ktorým bolo dodatočne pridelené ubytovanie môžete nájsť TU.

Rozvrh hodín - zimný semester AR 2021/22

Oznamujeme študentom a pedagógom, že rozvrhy hodín pre zimný semester akademického roka 2021/2022 nájdete na tomto odkaze.

Študentské e-maily a Office 365

Vážení študenti,

na základe zmluvy Campus Agreement uzatvorenou medzi spoločnosťou Microsoft a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je UCM oprávnená sprostredkovať svojim študentom prístup k licenciám, ktoré oprávňujú využívať aplikácie Office 365 ProPlus ako napr. e-mail v doméne @ucm.sk, desktopové a online verzie Wordu, Excelu, PowerPointu a ďalších.