Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Rektorské voľno – 16.11.2021

S cieľom podporiť protest za slobodné univerzity a umožniť študentom a zamestnancom prejaviť svoj slobodný názor, rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje na deň 16.novembra 2021 (utorok) pre študentov univerzity

REKTORSKÉ VOĽNO.

Katedra germanistiky si sedí s Erasmus+

Práca a angažovanosť členov Katedry germanistiky do projektovej činnosti v programe Erasmus+ priniesla v roku 2021 svoje zaslúžené ovocie.

Pochváliť sa môžeme mimoriadne vysokým hodnotením ukončeného projektu Internacionalizácia a rozvoj doktorandského štúdia (2018-1-SK01-KA203-046375), ktorý pri svojom záverečnom hodnotení získal 96 zo 100 možných bodov, na základe čoho bol na platforme výsledkov Erasmus+ (Erasmus+ Project Results) označený známkou GOOD PRACTICE. Toto hodnotenie získava len približne 10% všetkých úspešne skončených projektov, preto je pre nás vyznamenaním.

Medzinárodná vedecká online konferencia "Aspekte und Strategien des Rechtspopulismus"

Dňa 28.10.2021 sa na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave uskutočnila medzinárodná online konferencia „Aspekte und Strategien des Rechtspopulismus“, ktorej účastníkmi boli zástupcovia viacerých európskych krajín, ako Nemecka, Rakúska, Slovenskej republiky, Anglicka, či Doneckej oblasti. Už podľa názvu je zrejmé, že kľúčovou oblasťou prezentovaných príspevkov bol pravicový populizmus, ku ktorému jednotliví prezentujúci pristupovali z rôznych pohľadov, čím poukázali na pestrosť relevantných aspektov, ktoré si treba pri tak rozšírenom fenoméne všímať. Súčasne však z diskusií vyvstala potreba pravicový populizmus tematizovať a sprístupniť nielen odbornému ale najmä laickému publiku.

Týždeň vedy a techniky 2021 FF UCM

Oznamujeme študentom, že v týždni 08. 11. - 14. 11. 2021 sa uskutoční online Týždeň vedy a techniky 2021 na FF UCM.

Program podujatí podľa katedier:

Oznam o konaní volieb dekana FF UCM

Na základe §9 ods. 1 písm. b) a §14 Štatútu FF UCM, §3 Zásad volieb dekana FF UCM a uznesenia č. 22/2021 Akademického senátu FF UCM vyhlasuje Akademický senát FF UCM termín volieb dekana Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na: 14. december 2021 v čase od 14.00 hod.

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUCOM 2021

Milá kolegyňa, milý kolega
pozývame Vás na siedmy ročník medzinárodnej vedeckej konferencie EDUCOM 2021 - Aktuálne trendy vo vzdelávaní v súčasnej spoločnosti a v kontexte trendov otvorenej vedy.

Bližšie informácie a možnosť prihlásenia sa na konferenciu nájdete v pozvánke na tomto odkaze

Organizačný výbor konferencie EDUCOM 2021

Psychologická podpora a poradenstvo

Práca, štúdium, rodina, osobný život - každý z nás môže občas mať pocit, že je toho na neho priveľa. Navyše, v aktuálnej situácii plnej neistoty a rôznych zmien, na ktoré sa musíme rýchlo adaptovať, čelíme ešte vyššiemu tlaku ako obvykle. Únava, stres, prežívanie úzkosti, intenzívny smútok a/alebo hnev, konflikty...to je len niekoľko možných dôsledkov.
Práve takéto situácie môže pomôcť zvládnuť školený odborník, či už osobne, na telefonickej linke alebo online. Prekonaním samého seba a požiadaním o pomoc a podporu možno predísť znásobeniu ťažkostí.

Univerzita má k dispozícii odborné pracovisko, v ktorom pôsobia skúsené zamestnankyne Katedry psychológie Filozofickej fakulty UCM v Trnave - psychologickú poradňu pre zamestnancov a študentov:

Výučba na FF UCM prechádza do online prostredia

Vážení zamestnanci, milí doktorandi a študenti Filozofickej fakulty UCM,

vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu vedenie Filozofickej fakulty po zvážení všetkých okolností rozhodlo o prechode na online výučbu od 3. novembra 2021 (streda) až do odvolania.

Posledná rozlúčka s doc. PhDr. Pavlom Kvetkom, CSc., min. prof.

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 25. októbra 2021 vo veku 81 rokov navždy opustil náš dlhoročný kolega, učiteľ a vzor doc. PhDr. Pavel Kvetko, CSc., min. prof.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 29.októbra 2021 o 14:00 hod. v Evanjelickom kostole na cintoríne v Modre.

Pamätná medaila FIF UK pre FF UCM

Dňa 25.10.2021, počas osláv 100. výročia založenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, dekan FIF UK, prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. udelil Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pamätnú medailu.

Medailu prevzala dekanka FF UCM, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu medzi našimi filozofickými fakultami.