Aktuality

Archív správ

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/zamestnanec

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na zamestnaneckú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/študent

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Zoznam zmluvných krajín a škôl, počty a druhy mobilít:

- Dar Es Salaam University, Dar Es Salaam, Tanzánia

2 mobility – študent

Odbor: historické vedy, filológia, pedagogika

- National University of Ostroh Academy, Ostroh, Ukrajina

1 mobilita – študent

Odbor: historické vedy, filológia, pedagogika

Prihlásenie

Študent posiela CV a motivačný list v anglickom jazyku, kde uvedie krajinu z ponuky.

Dokumenty je potrebné doručiť Mgr. Lukáš Kurajda, PhD. osobne do kancelárie 202a alebo e-mailom na lukas.kurajdajohn(zav.)doeucm.sk 

Výberový proces

Termín pre podávanie prihlášok je do 31. októbra 2022. Súčasťou výberového konania bude osobný pohovor s uchádzačom.

Kritériá výberu sú:
- relevantnosť odboru štúdia a/alebo výskumu
- potenciálny prínos pre účastníka a pre fakultu
- dobrý zdravotný stav, t. j. spôsobilosť absolvovať pobyt,
- účastníci programu musia mať v čase odchodu tieto doklady: cestovný pas, akademické vízum (ak sa vyžaduje),
- komerčné poistenie na pokrytie všetkých nákladov spojených s poistnými udalosťami.

Trvanie mobility:     3 mesiace
Realizácia mobilít:  počas letného semestra 2023

Katedra rusistiky FF UCM v Trnave dostala vzácny knižný dar

4. októbra 2022 doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. prevzala knižný dar, ktorý venovala PhDr. Alžbeta Košíková, PhD. Katedre rusistiky FF UCM v Trnave.

Dr. Košíková je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (aprobácia ruský jazyk – nemecký jazyk), dlhoročnou pracovníčkou Katedry cudzích jazykov Žilinskej univerzity, na ktorej vyučovala ruský a nemecký jazyk, autorkou Slovensko-ruského slovníka pre obchod a podnikanie, a tiež mnohých štúdií venovaných problematike cudzích jazykov a lingvokulturológii. Súdna prekladateľka a tlmočníčka obohatila katedrovú knižnicu o mnohé prekladateľské slovníky, lexikografické práce, vzácne publikácie, zamerané na odborný preklad, učebnice a študijné materiály (niektoré z nich sa už nedajú kúpiť ani požičať v knižniciach).

Veríme, že tento cenný knižný dar budú študenti Katedry rusistiky FF UCM v Trnave aktívne využívať pri príprave na vyučovací proces, koncipovaní záverečných prác a na získavanie i upevňovanie vedomostí v oblasti odbornej komunikácie v ruskom jazyku.

Za knižný dar pani dr. Košíkovej v mene celej našej katedry ďakujeme.

Harmonogram promócií 07.10.2022

Vážení absolventi študijných programov Filozofickej fakulty UCM v akademickom roku 2021/2022,

dňa 07.10.2022 sa v Aule UCM na Bučianskej ulici v Trnave uskutočnia slávnostné promócie s nasledujúcim harmonogramom:

absolventi Bc. a Mgr. študijných programov v dennej a externej forme štúdia
07:30 - 08:30 - nácvik
08:30 - začiatok promočného aktu

absolventi PhD. študijných programov v dennej a externej forme štúdia a absolventi rigorózneho konania PhDr. a PeadDr. 
13:30 - 14:30 - nácvik
14:30 - začiatok promočného aktu

Celé znenie harmonogramu promócií na UCM je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventov bakalárskeho, magisterského, doktorandského a doktorského štúdia v akademickom roku 2021/2022.

Návšteva Mgr. Martina Machatu z Univerzity v Záhrebe na pôde Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave

V dňoch 26.-29. septembra 2022 sme privítali na Filozofickej fakulte UCM v Trnave Mgr. Martina Machatu, ktorý pôsobí ako lektor slovenčiny na Katedre západoslovanských jazykov a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe. Pracovný pobyt bol realizovaný v rámci platnej bilaterálnej zmluvy programu Erasmus s partnerskou Univerzitou v Záhrebe.

Počas pobytu predniesol niekoľko prednášok na zaujímavé témy, ktoré boli určené nielen pre študentov slovenského jazyka a slovenskej literatúry, ale všetkých filológov, historikov či záujemcov z oblasti etnológie. Pozornosť širšieho publika si zaslúžila prednáška s názvom Slovenská národnostná menšina v Chorvátsku a vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka v Chorvátsku, ktorá sa skutočnila v pondelok 26. 9. 2022 o 15,45 v priestoroch Akademického klubu (Nám. J. Herdu 2, Trnava).

Nemenej zaujímavou prednáškou bola aj prednáška na tému Bohuslav Šulek a jeho úspešný jazykový experiment z hľadiska komparatívnej lingvistiky 21. storočia, ktorá sa uskutočnila v pondelok 26.9. 2022 o 12,05 v seminárnej miestnosti S2.3 (Nám. J. Herdu 2, Trnava).               

Mgr. Martin Machata uzatvoril svoj prednáškový pobyt v stredu 28.9. 2022 o 10,15 témou Medzikultúrna komunikácia v "chorvátskych" dielach Martina Kukučína v miestnosti S0.4.

Ďakujeme pánovi Mgr. Martinovi Machatovi za možnosť podeliť sa o svoje poznatky a účastníkom za participáciu a aktivitu na jeho prednáškach.

 

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce PhDr. Martina Priečka, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 13. 10. 2022 o 13:00 hod. sa na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, v Akademickom klube, uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Martina Priečka, PhD.,odborného asistenta na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave, na tému „Život v horách – metodické úskalia a perspektívy štúdia“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Kysuckí vrchári. Sociálne, historické a hospodárske aspekty spôsobu života v rozptýlenom osídlení“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7106 (3.1.3) etnológia.

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce PhDr. Martiny Bocánovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedeckopedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 13. 10. 2022 o 10:00 hod. sa na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, v Akademickom klube, uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Martiny Bocánovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave, na tému „Ľúbostná pieseň – symbolické zobrazenie života žien v patriarchálnom systéme autorít“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Metodické problémy výskumu, záznamu a publikovania folklórneho textu v historickom kontexte“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7106 (3.1.3) etnológia.

Výročné číslo časopisu ATTELIÉR

Pri príležitosti 25. výročia vzniku UCM v Trnave bolo vydané špeciálne číslo časopisu Atteliér.

Prečítať si ho môžete → TU.

Návšteva kolegov z Daugavpilskej univerzity na pôde Katedry rusistiky FF UCM v Trnave

S cieľom posilnenia Erasmus mobilít s našimi partnerskými univerzitami sa 20. septembra 2022 na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave realizoval súbor prednášok kolegov z Fakulty humanitných vied Daugavpilskej univerzity. Vedúca Katedry rusistiky a slavistiky, profesorka Anna Stankeviča, oboznámila študentov i pedagógov Katedry rusistiky FF UCM v Trnave s niektorými aspektmi kultúrneho procesu vo východnom Pobaltí. Profesor Žan Badin upriamil pozornosť na ústrednú tému Lotyšsko v ruskej literatúre 20. storočia (1901–1940). Vzhľadom na to, že nedávno na našej katedre realizovali Erasmus+ mobilitu študentky daugavpilskej katedry, išlo o prvú návštevu kolegov-rusistov z tohto pracoviska. V aktuálnom akademickom roku študujú na partnerskej univerzite dve poslucháčky Katedry rusistiky FF UCM v Trnave, rovnako v rámci programu Erasmus+. Veríme, že v budúcnosti rozšírime našu spoluprácu aj v oblasti projektovej činnosti.

Viac informácii na: Facebook Katedry rusistiky FF UCM

Celoživotné vzdelávanie je nevyhnutné - článok FF UCM v MY Trnava

V súčasnosti už nikto nemôže očakávať, že profesiu, na ktorú získal kvalifikáciu ukončením svojho stredoškolského, či vysokoškolského štúdia, bude vykonávať celý život.

Realitou je, že súčasná generácia (na rozdiel od rodičov, či starých rodičov) zmení svojho zamestnávateľa a dokonca aj profesiu viackrát za svoj produktívny život a k tomu je potrebné ďalšie vzdelávanie.

Poskytujeme okrem štúdia v rôznych študijných programoch na 1., 2. a 3. stupni štúdia aj ďalšie možnosti rozšírenia si, doplnenia, či prehĺbenia odbornej kvalifikácie. Ďalšie formy vzdelávania na FF UCM po ukončení vysokoškolského štúdia poskytnú absolventom novú pedagogickú kvalifikáciu, jej rozšírenie, prípadne inováciu už získaných pedagogických poznatkov.

Viac o doplňujúcom pedagogickom štúdium (DPŠ), rozširujúcom štúdiu (RŠ) a inovačnom vzdelávaní sa dočítate priamo v článku MY Trnava alebo webe FF UCM