Aktuality

Archív správ

Zápis študentov do ďalšej časti štúdia pre AR 2020/2021

Zápis študentov do ďalšej časti štúdia pre AR 2020/2021

Napísali o nás v MY Trnava

Článok o Filozofickej fakulte UCM a možnosťami štúdia na nej si môžete prečítať tu: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22433707/bez-cudzich-jazykov-to-dnes-nejde.html   

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest:

Prijímacie konanie FF UCM na AR 2020/2021 - 2. kolo

Prijímacie konanie FF UCM na AR 2020/2021 - do 31. 07. 2020 

Doplňujúce výberové konanie pre študentov na Erasmus+ mobilitu (štúdium/stáž) na akademický rok 2020/2021

Uchádzači o Erasmus+ mobilitu (štúdium/stáž) na akademický rok 2020/2021 sa môžu prihlasovať u príslušných katedrových koordinátorov na Filozofickej fakulte UCM do 30. 6. 2020.

Informácia o pridelení ubytovania pre študentov na AR 2020/2021

Zoznam študentov podľa prideleného miesta

Katedra germanistiky sa môže pochváliť viacerými úspechmi v oblasti vedy, projektov a publikácií

Rok 2020 je sotva v polovici, no katedra germanistiky sa môže pochváliť viacerými úspechmi v oblasti vedy, projektov a publikácií.

V rámci projektu Erasmus+ Projekt: 2018-1-SK01-KA203-046375 Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums – Internacionalizácia a ďalší rozvoj doktorandského štúdia sa aktívne venujeme našim doktorandom. Spolu s partnermi projektu sme vydali zborník Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wroclaw/ Ján Demčišák, Monika Hornáček Banášová (Hg.) ; 1. Ausgabe. - Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2020. ISBN 978-3-96023-346-6, ktorý obsahuje vedecké štúdie doktorandov z partnerských univerzít. Publikácia je prvým zväzkom novo založenej série Doktorandenforum Auslandsgermanistik, ktorú ako vedeckí garanti zastrešujú poprední germanisti v celej Európe. Týmto zaistíme našim doktorandom pravidelnú a kvalitnú možnosť prezentovania svojich štúdií v európskom kontexte.

Oznam pre končiacich študentov FF UCM

Študenti denného štúdia, ktorí sa v auguste zúčastnia štátnej skúšky, si musia priložením preukazu ISIC k univerzitnému terminálu predĺžiť platnosť dopravnej časti do 31. 8. 2020.

Odstránenie problému so spustením webmailu UCM cez Google Chrome

Od poslednej aktualizácie prehliadača Google Chrome nie je možné spustenie webmailu UCM. Spôsob ako tento problém odstrániť nájdete tu.