Aktuality

Archív správ

Študentka Katedry rusistiky FF UCM vyhrala prvé miesto v medzinárodnej olympiáde z ruského jazyka

Tretí ročník medzinárodnej olympiády z ruského jazyka, ktorý organizovala naša partnerská Univerzita Jurija Dobrilu v Pule, sa konal 10. júna 2022 a zúčastnili sa ho študenti zo 4 kontinentov a 18 krajín sveta. Poslucháčka 2. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na Katedre rusistiky FF UCM v Trnave, Henrieta Kolníková, vyhrala prvé miesto, k čomu jej srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Zápis študentov do 1. ročníka (uchádzači prijatí v 1. kole prijímacieho konania)

Zápis študentov do 1. ročníka bude prebiehať v dňoch od 27. 06. – do 01. 07. podľa nasledovného harmonogramu: Harmonogram zápisov do prvých ročníkov - jún 2022

Študenti sa musia prísť zapísať osobne, prípadne ich môže zapísať osoba s úradne overeným splnomocnením.

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zápisu v uvedenom termíne, je potrebné písomne alebo mailom požiadať študijné oddelenie fakulty o náhradný termín zápisu.

Uchádzači, ktorí boli prijatí podmienečne, môžu byť zapísaní, ak splnili všetky podmienky na prijatie (uhradenie poplatku, predloženie dokladov o vzdelaní, nostrifikácia vysvedčenia a diplomov a pod.).

Harmonogram promócií jún 2022

Vážení absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia na FF UCM v Trnave v akademickom roku 2021/2022, harmonogram promócii je k dispozícii TU.

Rozhodnutie o pridelení ubytovania na ak. rok 2022/2023 pre študentov vyšších ročníkov

Ubytovacia komisia FF UCM rozhodla o pridelení ubytovania pre študentov vyšších ročníkov na ak. rok 2022/2023.

Zoznam študentov s prideleným ubytovaním nájdete TU!

Študentom, ktorí sa v uvedenom zozname nenachádzajú, ubytovanie nebolo pridelené a budú automaticky zaradení na zoznam náhradníkov. Ubytovacie miesto im bude pridelené len v prípade uvoľnenia ubytovacích kapacít.

Potvrdenie o ubytovaní pre zahraničných študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie, vystavuje vedúca ŠD, pani Mgr. Krahulcová.

16. ročník Letnej školy štatistických metód pre výskum a výučbu

"Služby pro vědu" ponúkajú doktorandom a vedeckým pracovníkom účasť na 16. ročníku Letnej školy štatistických metód pre výskum a výučbu, ktorá sa uskutoční tradične na konci augusta. Organizácia a priebeh akcie budú opäť plne rešpektovať aktuálnu epidemickú situáciu.

Pozvánka a ďalšie informácie sú na stiahnutie tu:

Pozvánka
Ohlasy

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce Mgr. Gabriely Chmelíkovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 27. 06. 2022 o 11.00 hod. sa na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, v Akademickom klube, uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Gabriely Chmelíkovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave, na tému „Rozvoj zručnosti čítania pre uľahčenie štúdia odborných textov – výskumom podporené postupy“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Anglický jazyk na špecifické účely na slovenských technických univerzitách po roku 1989 a jeho perspektívy“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7357 (2.1.32) cudzie jazyky a kultúry.

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce PhDr. Kataríny Welnitzovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 27. 06. 2022 o 13.00 hod. sa na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, v Akademickom klube, uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Kataríny Welnitzovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave, na tému „Činitele ovplyvňujúce kvalitu strojového prekladu“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Viditeľné a neviditeľné chyby strojového prekladu“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7357 (2.1.32) cudzie jazyky a kultúry.

PRIHLASOVANIE NA OPRAVNÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY

Upozorňujeme študentov, ktorí chcú absolvovať opravné štátne skúšky v augustovom termíne (od 01. do 12. 08.), aby sa najneskôr do 30. 06. prihlásili na štátnu skúšku v AIS.

Podávanie papierových prihlášok nie je nutné. Konkrétne termíny štátnych skúšok na jednotlivých katedrách budú zverejnené začiatkom júla.

Na opravné štátne skúšky v auguste sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí úspešne obhájili záverečnú prácu.

Výsledky prijímacích skúšok 02.06.2022 a 06.06.2022 - Psychológia

Oznamujeme uchádzačom, ktorí sa zúčastnili prijímacích skúšok dňa 02.06.2022 a 06.06.2022 na študijný program Psychológia, že výsledky pre denné a externé štúdium si môžu stiahnuť tu:

Výsledky prijímacích skúšok 02.06.2022 - Psychológia

Výsledky prijímacích skúšok 06.06.2022 - Psychológia

Kariérny bulletin pre študentov UCM v Trnave

V Studentix pripravili online vydanie Kariérneho bulletinu, určeného špeciálne pre študentov UCM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Sú v ňom obsiahnuté aktuálne pracovné ponuky, stáže a brigády, ako aj informácie o zamestnávateľoch, ktorí prejavili záujem osloviť týmto spôsobom Vašich študentov a budúcich absolventov.

Kariérny bulletin je k dispozícii TU!