Aktuality

Archív správ

Študentská a absolventská stáž - prihlasovanie do 30. 4. 2020

Milí študenti, budúci absolventi,

teraz sa všetci, čo môžeme, držíme hesla ostaň doma.  

Informácia o úradných hodinách dekanátu

Dekanát FF UCM od 16. 3. - 27. 3. 2020 pracuje v obmedzenom režime. Na sekretariáte dekanky je zabezpečená služba v pondelok, stredu a piatok od 9.00 do 11.00 hod. 

Pokyny k priebehu výučby na FF na nasledujúce obdobie

Milí študenti,
vzhľadom na aktuálnu situáciu, nariadenie rektora a vedenia UCM prosíme o dodržiavanie všetkých pokynov, ktoré nájdete tu. Počas nasledujúcich dvoch týždňov bude výuka prebiehať dištančnou formou. Vyučujúci vám budú zasielať materiály, učebné texty a úlohy na vaše skupinové emaily a zverejňovať v AISe. Niektoré katedry budú realizovať výuku formou e-learningu.

Oznam študijného oddelenia

Oznamujeme študentom, že z dôvodu karantény sú úradné hodiny študijného oddelenia zrušené v čase od 12. 03. do 26. 03. 2020 (vrátane). Využívajte mailovú komunikáciu so študijným oddelením, pretože pracujeme v obmedzenom režime.

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 3. 4. 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Jany Tomašovičovej, PhD., odbornej asistentky na FF UCM v Trnave, na tému „Optimalizácia mozgu. Sociálne dôsledky vylepšovania človeka“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Posuny hraníc v biovedeckom diskurze“ pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania systematická filozofia 6101 (2.1.2).

Pozvánka na podujatie Antika v Trnave

Všetkých záujemcov o antické myslenie pozývame na zaujímavé diskusie a prednášky o gréckom archaickom období, mladých bádateľoch, ktorí sa rozhodli venovať antike a o problematike prijímania utečencov a udeľovania azylu v antike.

Francophonie 2020

Rok 2020 sa pre frankofónov vyznačuje zvláštnosťou. Oslavujú 50. výročie založenia Medzinárodnej organizácie pre frankofóniu OIF, ktorá združuje po celom svete ľudí hovoriacich po francúzsky, ale aj ľudí, ktorým sa francúzsky jazyk a kultúra páči. Každý rok si naša katedra francúzskeho jazyka a literatúry v spolupráci so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny pripomína frankofóniu v marci. Pripravili sme si pre všetkých nadšencov program, do ktorého sa stále môžete všetci zapojiť. Pozrite udalosti v meste Trnava na priloženom programe a pošlite nám mail na: jana.birovajohn(zav.)doeucm.sk

Tešíme sa na vás.


Postup pri odovzdávaní záverečnej práce a prihlasovaní sa na štátnu skúšku

V akademickom roku 2019/2020 sa štátne skúšky realizujú len v augustovom termíne.

Na štátnu skúšku sa študenti/študentky musia prihlásiť výlučne cez systém AIS do 30. 06. 2020.
Záverečná práca sa odovzdáva výlučne cez AIS najneskôr do 30. 06. 2020.

FF UCM rieši projekt Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jedinca

Názov a sídlo prijímateľa: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave                                                                     
Názov projektu: Výskum dopadu emergentných technológií na premenu spoločnosti a jedinca
Kód projektu: 313011W276                                                                                                                                   

Application procedure for higher education - all important information to study on Faculty of Arts

Admission Procedure
Admission Procedure - Faculties - Academic Year 2020/2021
Basic information about University and Trnava