Aktuality

Archív správ

UCM PIKNIK DAY

Študentská rada UCM organizuje pre študentov univerzity podujatie UCM Piknik Day. Uskutoční sa 27. apríla 2022 (streda) od 13.00 – 21.00 hod. v areáli UCM v Jame.

Je pripravený bohatý program, napr. vystúpenie skupín: Smola a hrušky, Jedno s druhým, Trnafčan, ďalej športové aktivity, zaujímavé prezentácie a prednášky a mnoho iného.
Akcia je pre všetkých študentov UCM. 
Vstupné je dobrovoľné.

V súvislosti s konaním akcie vyhlásil rektor univerzity na poobedie dňa 27.4.2022 (od 12.00 hod.) rektorské voľno.

Podujatie na sociálnych sieťach.

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/zamestnanec

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na zamestnaneckú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Webinár: Pracovné stáže ERASMUS+ (12.4.2022 o 16:00)

Milí študenti, budúci absolventi,

aj tento rok si pre vás Tím WorkSpace Europe pripravil webinár venovaný absolventským stážam Erasmus+. Počas webináru vám porozprávajú všetky informácie o pracovných stážach, ako si stáž hľadať aj ako vybaviť všetko potrebné. Budú sa samozrejme tešiť na vaše otázky, takže si ich na nich pokojne pripravte.

Webinár sa uskutoční online dňa 12.4.2022 o 16:00 hod.

Ak máte záujem zúčastniť sa webinára, vyplňte prosím registračný formulár nižšie. Na základe registrácie vám niekoľko dní vopred bude odoslaný link na webinár.  

Registračný formulár na webinár

Webinár je určený pre všetkých študentov a končiacich študentov bakalárskeho, magisterského ako aj doktorandského štúdia. Zúčastniť sa môžu všetci.

Prihlasovanie je otvorené do 30.4.2022 na stránke: https://www.workspaceeurope.sk/studenti/clenske-skoly/univerzita-sv-cyrila-a-metoda-v-trnave/#more-15 

Veríme, že sa 12.4.2022 dozviete všetko potrebné a rozhodnete sa využiť možnosť ísť na Erasmus+ pracovnú stáž, ktorá je vždy veľmi oceňovaná zamestnávateľmi a podľa bývalých stážistov, vám môže pomôcť pri hľadaní dobrého zamestnania v budúcnosti.   

Tím WorkSpace Europe sa teší na stretnutie ako aj na budúcu spoluprácu.

Programy: Interreg Stredná Európa 21 – 27 a Interreg Program dunajského regiónu 21 – 27.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky bolo na základe bodu B.3. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 329 z 27. mája 2020 a bodu A.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 684 z 24. novembra 2021 určené ako národný orgán programov nadnárodnej spolupráce:

V rámci plnení funkcie národného orgánu zabezpečuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky publicitu programov a poskytujú pomoc slovenským žiadateľom v ich výzvach.

 

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Oznamujeme, že dňa 5. apríla 2022 o 09:00 hod. sa uskutoční zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave v miestnosti Akademického klubu (Z 0.2) v hlavnej budove UCM v Trnave.

Neobmedzený a bezplatný prístup k odbornej literatúre Centra vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu prispieva a podporuje rozvoj vedy, techniky a vzdelávania na Slovensku.

V rámci skvalitňovania služieb a potreby čo najjednoduchšieho a najrýchlejšieho prístupu k odborným informáciám si dovoľujú dať do pozornosti, že ako prvá knižnica zaviedli systém plnohodnotnej a bezplatnej online registrácie. Prostredníctvom krátkej registrácie tak získa používateľ okamžitý a nepretržitý prístup k neustále sa rozširujúcemu portfóliu e-zdrojov.

Získajte prístup k tisíckam e-kníh bezplatne, online registráciou na: https://nvk.cvtisr.sk/registracia-pouzivatela/

Návod na používanie služby Bookport : https://nvk.cvtisr.sk/bookport

Viac informácií nájdete na: 

Web CVTI SR

Facebook CVTI SR

Výsledky z volieb do Študentskej rady vysokých škôl

Dňa 21. marca sa v čase od 9:00 do 15:00 hod. uskutočnili výlučne online formou prostredníctvom hlasovania zo študentských e-mailových schránok voľby delegátov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024.

Vo voľbách si študenti UCM volili troch (3) delegátov do ŠRVŠ za UCM v Trnave.

Z celového počtu oprávnených voličov 5584 bolo vo voľbách odovzdaných 383 hlasovacích lístkov. Platných bolo 382 hlasovacích lístkov. Neplatný bol 1 hlasovací lístok.

Zhromaždenie Filozofickej fakulty k podpore Vyhlásenie RVŠ SR k návrhu novely vysokoškolskej legislatívy adresovaného poslancom NR SR

Dňa 22.03.202209:00 sa pred hlavnou budovou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konalo zhromaždenie k podpore Vyhlásenia Rady vysokých škôl Slovenskej republiky k návrhu vysokoškolskej legislatívy adresovaného poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia vedenia Filozofickej fakulty, Akademického senátu UCM, Akademického senátu FF UCM, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, reprezentanti Študentskej rady UCM a v neposlednom rade aj študenti.

V príhovore vystúpil predseda Akademického senátu Filozofickej fakulty PhDr. Jozef Lenč, PhD, ktorý sa vyjadril k návrhu vysokoškolskej legislatívy a dopadov na nezávislosť akademickej samosprávy, nie len na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ale aj všetkých verejných vysokých školách na Slovensku.

Zhromaždenie ďalej pokračovalo neformálnou diskusiou až do 10:00.

Vedenie Filozofickej fakulty podporuje Vyhlásenie RVŠ SR k návrhu novely vysokoškolskej legislatívy adresovaného poslancom NR SR

Vedenie Filozofickej fakulty UCM v Trnave sa pripája k Vyhláseniu Rady vysokých škôl Slovenskej republiky k návrhu vysokoškolskej legislatívy adresovaného poslancom Národnej Rady Slovenskej republiky prostredníctvom zhromaždenia pred budovou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Nám. Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava, ktoré sa uskutočni 22.03.2022 od 09:00.

Zrušenie obmedzení študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo podľa § 27 ods. 5 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe uznesenia výkonnej rady agentúry č. VR-42/2/2022 zrušila obmedzenia študijného programu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s názvom učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), 2. stupeň vysokoškolského štúdia; denná forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „magister“ (Mgr.), jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk; kód študijného programu: 107006 v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

Výkonná rada agentúry na svojom zasadnutí dňa 24. februára 2022 konštatovala, že vysoká škola vykonala úpravu uvedeného študijného programu v súlade s predloženým návrhom úpravy tohto študijného programu. Vysoká škola o vykonaní úpravy študijného programu informovala agentúru. Na základe overenia tejto skutočnosti a splnenia požiadaviek vyplývajúcich z príslušných ustanovení zákona agentúra vyznačí v registri študijných programov zrušenie príslušných obmedzení.