Aktuality

Archív správ

Usmernenie ohľadom COVID-19 pre študentov pre LS 2021/2022

REALIZÁCIA VÝUČBY LS 2021/2022 JE SPOJENÁ S HYGIENICKÝMI POŽIADAVKAMI:

  • Povinnosť nosenia respirátora počas výučby a vo všetkých priestoroch univerzity.
  • Dezinfekcia rúk.
  • Vetranie edukačných priestorov.
  • Dezinfekcia používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok.
Pozvánka na prednášku: Demencia - výzva globálneho zdravia pre 21. storočie

Dňa 07.04.2022 od 13:00 do 15:30 hod. sa uskutoční online prednáška na tému: Demencia - výzva globálneho zdravia pre 21. storočie.

Pripojiť sa môžete cez nasledujúci odkaz: 

https://kristiania.zoom.us/j/69733146660?pwd=VWxJQjBqOS9BRjExMWpRMEV3dTRsUT09 

Zriadenie darovacieho účtu pre študentov v núdzi

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave zriaďuje darovací účet na podporu vzdelávania a sociálneho zabezpečenia študentov UCM, ktorí sú v núdzi.

Na darovací účet možno deponovať finančnú podporu prednostne pre študentov z Ukrajiny, ale aj z iných krajín.

Číslo účtu: SK18 8180 0000 0070 0007 1978

Variabilný symbol: 24022022

Konštantný symbol: 0558

V prevodnom príkaze v poznámka pre príjemcu uveďte:
súhlasím s uvedením svojho mena (právnickej osoby) a darovanej čiastky;
v prípade prázdnej poznámky sa rozumie nesúhlas s uvedením mena a darca bude vedený ako „anonymný darca“.

Pri prevode sa predpokladá, že darca bezvýhradne súhlasí so znením Darovacej zmluvy podľa prílohy.

O čerpaní darovacieho fondu bude rozhodovať Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave podľa osobitného predpisu.

Prof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor UCM v Trnave
V univerzitnom meste Trnava, dňa 1. marca 2022

Darovacia zmluva (DOCX, PDF)

Oznam o prechode na prezenčnú formu vyučovania s platnosťou od 7.3.2022

Oznamujeme študentom Filozofickej fakulty, že od 07.03.2022 prechádzame z online výučby v dennej forme na prezenčnú formu výučby s nasledujúcimi výnimkami:

  1. Prednášky v študijnom programe Psychológia v bakalárskom a magisterskom stupni vzdelávania budú realizované online formou. Semináre a cvičenia prezenčnou formou.
  2. Výučba v študijnom programe Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii v bakalárskom a magisterskom stupni vzdelávania bude realizovaná, vzhľadom na vojnový konflikt na Ukrajine, online formou.
  3. Zahraniční pedagógovia pracujúci na FF UCM môžu realizovať výučbu online formou.
Informácie UCM pre podporu študentov a ľudí utekajúcich z Ukrajiny

Ukrajinskí študenti a študentky sa môžu obrátiť v prípade potreby na novovytvorenú mailovú adresu: help.uajohn(zav.)doeucm.sk

Menovanie novej dekanky Filozofickej fakulty UCM

Dňa 28.2.2022 rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. odovzdal menovací dekrét, doc. Mgr. Mariane Sirotovej, PhD., ktorá s účinnosťou od 1. marca 2022 nastupuje na funkciu dekanky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Na základe návrhu AS FF UCM na vymenovanie  dekana Filozofickej fakulty UCM v Trnave zo dňa 16.12.2021, v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menoval rektor univerzity p. dekanku na obdobie štyroch rokov s účinnosťou od 1. marca 2022.

Pani dekanke srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov.

Výsledky volieb kandidáta na funkciu rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

V utorok 22. februára 2022 o 13.00 hod. sa v Aule Jozefa Matúša na zasadnutí Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila voľba kandidáta na funkciu rektora UCM na funkčné obdobie 2022 – 2026.

Na základe výsledku volieb bola na funkciu rektorky Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave zvolená prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie pre voľbu kandidáta na rektora UCM je dostupná TU.

Voľby rektora prebehli v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Štatútom UCM v Trnave a Volebným poriadkom pre voľbu kandidáta na rektora UCM.

Stanovisko Akademického senátu FF UCM k výzve Rady vysokých škôl Slovenskej republiky

.

Prvý mesiac LS 2021/22 bude ONLINE!

Milé študentky, milí študenti,

Na základe aktuálnej situácie bude pokračovať prvý mesiac letného semestra online formou podľa aktuálneho rozvrhu.

Od marca 2022 sa výučba bude organizovať podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Aktuálne informácie budú priebežne zverejňované na webovej stránke FF UCM.

Prestížne ocenenie pre Katedru germanistiky FF UCM v Trnave

Katedra germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave sa môže pochváliť prestížnym ocenením Európska značka pre jazyky 2021, ktoré získala za úspešnú realizáciu a koordináciu projektu Erasmus+ (2018-1-SK01-KA201-046316)
Problemorientierter Soft-CLIL-Ansatz für nichtenglischen FS-Unterricht / Problémovo orientovaná metóda CLIL vo vyučovaní cudzích jazykov s výnimkou angličtiny.

Ocenenie bolo odovzdané v piatok 28. 01. 2021 na medzinárodnej konferencii Vízie Erasmus+.