Aktuality

Archív správ

štipendiá SAIA - aktualizované

Vážené študentky a študenti, vážené kolegyne a kolegovia,

V prípade, ak sa zaujímate o študijný alebo výskumný pobyt v zahraničí, pozrite si prehľad aktuálnych ponúk v rámci programov, ktoré spravuje SAIA n.o.

Konferencia 3xKaM

Milí doktorandi, študenti, milé študentky, doktorandky

dávame vám do pozornosti konferenciu 3xKaM 2021, ktorú realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v medzinárodnej spolupráci s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Je to konferencia pre študentov a študentky psychologických, pedagogických a sociálnych smerov, kde získate najmä aktuálne poznatky z praxe. Tento rok budeme mať viacero tematických blokov: Pedagogika a špeciálna pedagogika, Technológie, Vzťahy a rodina, Inklúzia a multidisciplinárny prístup, Študentský blok (pre práce doktorandov, doktorandky a končiacich magistrov, magisterky), Varia. Doktorandom a doktorandkám by sme radi dali do pozornosti možnosť aktívnej účasti aj s vlastným príspevkom. Konferencia bude v termíne 11.-12.11. 2021 (štvrtok-piatok), pričom študentský blok by mal byť zaradený vo štvrtok.

Výzva na predkladanie inštitucionálnych projektov UCM pre rok 2022

Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu (FPPV).
Vedúci projektu, ako aj členovia riešiteľského kolektívu nemôžu presiahnuť vekovú hranicu 35 rokov.

Finančná dotácia na jeden projekt je maximálne 1000 Eur.

Je potrebné postupovať v súlade so štatútom fondu a pokynmi pre podávanie projektov.

Žiadosti sa podávajú na predpísanom tlačive a elektronicky na miroslava.svitekovajohn(zav.)doeucm.sk a podpísané, v tlačenej podobe na Oddelenie kvality a vedy UCM (1. posch. č. d. 116).

Medzinárodný workshop a pracovné stretnutia v Tanzánii v rámci Erasmus+

Filozofická fakulta UCM v Trnave v spolupráci s Centrom sociálneho a politického výskumu Pedagogickej fakulty Univerzity Dar es Salaam (The Centre for Social and Political Research of The Dar es Salaam University College of Education) organizovala v rámci výmenných a rozvojových projektov Erasmus+ 2019-1-SK01-KA107-060402 a 2020-1-SK01-KA107-077790 medzinárodný workshop s témou: Výzvy pre sociálne vedy v Afrike a Výskum v humanitných a sociálnych vedách počas pandémie Covid-19 (Challenges for Social Science in Africa & Humanities and Social Sciences Research during Covid-19 pandemic). Tohto workshopu, ktorý sa konal na pôde Univerzity Dar es Salaam, Dar es Salaam, Tanzánia sa prezenčne a aktívne zúčastnili aj naši kolegovia prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD, Mgr. Pavel Miškařík, PhD. a Mgr. Lukáš Kurajda, PhD.

Výzva na predkladanie inštitucionálnych projektov UCM pre rok 2022

Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu (FPPV).

Vedúci projektu, ako aj členovia riešiteľského kolektívu nemôžu presiahnuť vekovú hranicu 35 rokov.

Finančná dotácia na jeden projekt je maximálne 1000 Eur.

Je potrebné postupovať v súlade so štatútom fondu a pokynmi pre podávanie projektov.

Žiadosti sa podávajú na predpísanom tlačive a elektronicky na miroslava.svitekovajohn(zav.)doeucm.sk a podpísané, v tlačenej podobe na Oddelenie kvality a vedy UCM (1. posch. č. d. 116).

Konečný termín na predkladanie žiadostí  projektov je 30. november 2021, 12:00 hodina.

Žiadosť FPPV - tlačivo
Pokyny FPPV 
Štatút fondu pre podporu výskumu

COVID-19

Vážení študenti,
dávame vám do pozornosti sekciu Covid-19, kde sa dozviete všetky potrebné informácie a platné nariadenia, ktoré pre vás platia. Nájdete tu takisto aj dotazníky v prípade potvrdeného ochorenia a nahlásenia nástupu do domácej izolácie, ktoré je v prípade potreby potrebné vyplniť. 

Štipendiá SAIA

Vážení študenti, vážení zamestnanci,

Program Erasmus+ nie je jedinou možnosťou ako vycestovať na študijný alebo výskumný pobyt. Štipendiá  poskytované SAIA n.o. sú výbornou možnosťou pre krátkodobé výskumné pobyty najmä pre doktorandov ci diplomantov pre atraktívne možnosti doplnenia záverečných prác.

Najbližšie, pomerne veľké podujatie sa chystá na budúci týždeň v pondelok: Virtuálny Deň otvorených dverí SAIA:

Pozvanie na medzinárodný workshop v Tanzánii

Filozofická fakulta UCM v Trnave v spolupráci s Centrom sociálneho a politického výskumu Pedagogickej fakulty Univerzity Dar es Salaam (The Centre for Social and Political Research of The Dar es Salaam University College of Education) organizuje medzinárodný workshop s témou: Challenges for Social Science in Africa & Humanities and Social Sciences Research during Covid-19 pandemic

Medzinárodný workshop sa uskutoční na pôde Univerzity v Dar es Salaam a bude prenášaný online (link na pripojenie k dispozícii na nasledujúcom odkaze: meet.jit.si/TanzaniaWorkshop

Program workshopu

Možnosť registrácie je do 27.09.2021 prostredníctvom nasledujúceho odkazu: tinyurl.com/duceucm
Účastníci môžu svoje príspevky prezentovať aj online.

 

Posledné rozlúčenie s Jurajom Odorčákom, odborným asistentom na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave

Mgr. Juraj Odorčák, PhD. (27. 5. 1984 – 21. 9. 2021)

Dňa 21. 9. 2021 nás náhle navždy opustil vo veku 37 rokov Mgr. Juraj Odorčák, PhD., vynikajúci vedecký pracovník, obetavý kolega, inšpirujúci pedagóg, kamarát a priateľ. Juraj Odorčák bol primladý na to, aby sa o ňom písal obsiahly nekrológ, preto si aspoň v krátkosti pripomeňme niektoré aspekty z jeho osobného a pracovného života.

Juraj Odorčák sa narodil 27. 5. 1984. Stredoškolské štúdium (1998 – 2002) absolvoval na Strednej priemyselnej škole v Ružomberku. Vysokoškolské vzdelanie (2003 – 2008) získal na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde pokračoval aj v doktorandskom štúdiu (2009 – 2013), ktoré úspešne ukončil obhajobou dizertačnej práce s názvom Problém identity osoby. Od roku 2013 pôsobil najskôr ako výskumný pracovník a neskôr ako odborný asistent na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Po nástupe na katedru sa aktívne zapojil do akademického a spoločenského života fakulty a pomáhal budovať po odbornej a osobnej stránke naše filozofické pracovisko.

V pedagogickej praxi sa Juraj Odorčák zameriaval na logiku a metodológiu, bioetiku, biomedicínsku etiku, ontológiu, problematiku identity osoby a filozofiu postmodernizmu. K vyučovaciemu procesu pristupoval vždy analyticky a s vysokým odborným nasadením. Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa pozornosť Juraja Odorčáka sústredila jednak na skúmanie problematiky perzistencie a identity osoby a jednak na bioetickú a transhumanistickú oblasť. Publikoval viaceré odborné štúdie či kapitoly v monografiách v prestížnych domácich a zahraničných časopisoch a aktívne sa zapájal do grantovej i prednáškovej činnosti. Podieľal sa taktiež na činnosti Centra pre bioetiku na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave. Okrem vedecko-výskumnej oblasti sa venoval aj popularizácii filozofie prostredníctvom prednášok a diskusií v rozhlase, televízii či v kultúrnych centrách na Slovensku.

Za všetky vysoko odborné nápady, za ich realizáciu a tiež za hlbokú inšpiráciu, ktorú nám Juraj Odorčák počas svojho života neustále ponúkal, úprimne ďakujeme.

S úctou bývalí kolegovia, študenti a priatelia. Česť jeho pamiatke!

doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.
vedúci Katedry filozofie a aplikovanej filozofie

Vydávanie diplomov

Organizačné oddelenie UCM v Trnave oznamuje, že vydávanie diplomov všetkým absolventom, ktorí si diplom neprevzali, vrátane absolventov rigorózneho konania, bude prebiehať v pracovných dňoch od 4. 10. 2021 do 8. 10. 2021 v čase od 8:30 do 11:00 hod. a od 12:30 do 14:00 hod. v miestnosti S0.6 na prízemí vľavo v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. Vstup do miestnosti bude možný iba jednotlivo a len s použitím rúška.

 V utorok 28. 9. 2021 sa diplomy nevydávajú.