Aktuality

Archív správ

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 26. 5. 2020 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.2 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Jany Tomašovičovej, PhD., odbornej asistentky na FF UCM v Trnave, na tému „Optimalizácia mozgu. Sociálne dôsledky vylepšovania človeka“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Posuny hraníc v biovedeckom diskurze“ pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania systematická filozofia 6101 (2.1.2).

Verejný audiovizuálny priamy prenos bude prístupný v deň konania na https://ff.ucm.sk/sk/habilitacne-a-inauguracne-konanie/.  

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčného miesta.

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2020/2021 - AKTUALIZOVANÉ

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2020/2021

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest:

Ponuka štúdia rusistiky v MY Trnava

V MY Trnava bol zverejnený článok o ponuke štúdia na katedre rusistiky. Celý článok si môžete prečítať tu: https://mytrnava.sme.sk/c/22385341/milujete-jazyky-podte-studovat-rustinu-na-filozoficku-fakultu-ucm-v-trnave.html 

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA

Aj tento rok si Vám dovoľujeme dať do pozornosti Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA, ktoré umožňuje 6 - 9 - mesačný študijný alebo výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA. Kandidáti musia mať ukončené magisterské/inžinierske vzdelanie, resp. byť študentami v doktorandskom štúdiu.

Stanovisko a usmernenie dekanky k aktuálnej situácii

Stanovisko a usmernenie dekanky k aktuálnej situácii

Ponuka stáže v rámci mobility Erasmus+

Organizácia Amnesty International v Českej republike ponúka možnosť stáže pre študentov v rámci mobility Erasmus+ od mája 2020.
Ide o pozíciu na oddelení ľudskoprávneho vzdelávania (HRE) so sídlom v Prahe, ktorej hlavnou náplňou by bola práca s dobrovoľníkmi a úzka spolupráca s ľuďmi z oddelenia.

Ponuka stáže v Prahe v Amnesty International pre študentov

Máš záujem asistovať pri organizácii a koordinácii projektov, akcií a kampaní pre Amnesty International? Tak čítaj ďalej.