Aktuality

Archív správ

Posledné rozlúčenie s Jurajom Odorčákom, odborným asistentom na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave

Mgr. Juraj Odorčák, PhD. (27. 5. 1984 – 21. 9. 2021)

Dňa 21. 9. 2021 nás náhle navždy opustil vo veku 37 rokov Mgr. Juraj Odorčák, PhD., vynikajúci vedecký pracovník, obetavý kolega, inšpirujúci pedagóg, kamarát a priateľ. Juraj Odorčák bol primladý na to, aby sa o ňom písal obsiahly nekrológ, preto si aspoň v krátkosti pripomeňme niektoré aspekty z jeho osobného a pracovného života.

Juraj Odorčák sa narodil 27. 5. 1984. Stredoškolské štúdium (1998 – 2002) absolvoval na Strednej priemyselnej škole v Ružomberku. Vysokoškolské vzdelanie (2003 – 2008) získal na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde pokračoval aj v doktorandskom štúdiu (2009 – 2013), ktoré úspešne ukončil obhajobou dizertačnej práce s názvom Problém identity osoby. Od roku 2013 pôsobil najskôr ako výskumný pracovník a neskôr ako odborný asistent na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Po nástupe na katedru sa aktívne zapojil do akademického a spoločenského života fakulty a pomáhal budovať po odbornej a osobnej stránke naše filozofické pracovisko.

V pedagogickej praxi sa Juraj Odorčák zameriaval na logiku a metodológiu, bioetiku, biomedicínsku etiku, ontológiu, problematiku identity osoby a filozofiu postmodernizmu. K vyučovaciemu procesu pristupoval vždy analyticky a s vysokým odborným nasadením. Vo vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa pozornosť Juraja Odorčáka sústredila jednak na skúmanie problematiky perzistencie a identity osoby a jednak na bioetickú a transhumanistickú oblasť. Publikoval viaceré odborné štúdie či kapitoly v monografiách v prestížnych domácich a zahraničných časopisoch a aktívne sa zapájal do grantovej i prednáškovej činnosti. Podieľal sa taktiež na činnosti Centra pre bioetiku na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave. Okrem vedecko-výskumnej oblasti sa venoval aj popularizácii filozofie prostredníctvom prednášok a diskusií v rozhlase, televízii či v kultúrnych centrách na Slovensku.

Za všetky vysoko odborné nápady, za ich realizáciu a tiež za hlbokú inšpiráciu, ktorú nám Juraj Odorčák počas svojho života neustále ponúkal, úprimne ďakujeme.

S úctou bývalí kolegovia, študenti a priatelia. Česť jeho pamiatke!

doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.
vedúci Katedry filozofie a aplikovanej filozofie

Vydávanie diplomov

Organizačné oddelenie UCM v Trnave oznamuje, že vydávanie diplomov všetkým absolventom, ktorí si diplom neprevzali, vrátane absolventov rigorózneho konania, bude prebiehať v pracovných dňoch od 4. 10. 2021 do 8. 10. 2021 v čase od 8:30 do 11:00 hod. a od 12:30 do 14:00 hod. v miestnosti S0.6 na prízemí vľavo v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. Vstup do miestnosti bude možný iba jednotlivo a len s použitím rúška.

 V utorok 28. 9. 2021 sa diplomy nevydávajú.

Smútočné oznámenie

S nesmiernou bolesťou a hlbokým zármutkom, šokovaní a skľúčení vám oznamujeme, že nás tento týždeň navždy opustil náš mladý kolega Mgr. Juraj Odorčák, PhD. O poslednej rozlúčke s Jurajom vás budeme včas informovať. 

 

Vyslovujeme úprimnú sústrasť rodine a najbližším. Nech odpočíva v pokoji. 

Výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov. 

Aktuálne voľné pracovné pozície na Katedre pedagogiky, anglistiky a amerikanistiky, slovenského jazyka a literatúry a rusistiky.

Doplňujúce pridelenie ubytovania študentom FF UCM

Oznamujeme študentom Filozofickej fakulty UCM v Trnave, že zoznam študentov, ktorým bolo dodatočne pridelené ubytovanie môžete nájsť TU.

Rozvrh hodín - zimný semester AR 2021/22

Oznamujeme študentom a pedagógom, že rozvrhy hodín pre zimný semester akademického roka 2021/2022 nájdete na tomto odkaze.

Študentské e-maily a Office 365

Vážení študenti,

na základe zmluvy Campus Agreement uzatvorenou medzi spoločnosťou Microsoft a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je UCM oprávnená sprostredkovať svojim študentom prístup k licenciám, ktoré oprávňujú využívať aplikácie Office 365 ProPlus ako napr. e-mail v doméne @ucm.sk, desktopové a online verzie Wordu, Excelu, PowerPointu a ďalších.

Začíname s prezenčnou výučbou v zimnom semestri 21.9.2021 / We start with presence teaching in the winter semester on 21.09.2021

Vyučovanie v zimnom semestri začína 21.9.2021 prezenčnou formou v zmysle opatrení, ktoré zodpovedajú aktuálnemu vývoju epidemiologickej situácie a prislúchajúcemu stupňu rizika COVID automatu.

Pri vstupe do budovy sa musí každý študent riadiť platnými protiepidemickými opatreniami a v prvý deň vyučovania odovzdať pedagógovi na prvej vyučovacej hodine (od 21.9.2021) Vyhlásenie o bezinfekčnosti (tlačivo TU). Vyhlásenie treba opätovne odovzdať každý týždeň pedagógovi na prvej vyučovacej hodine.

Important - Notice for Foreign Students

All foreign students who have been accommodated in the UCM student´s home (Námestie J. Herdu) in the academic year 2021/2022, please read the following information about the conditions of the accommodation.

Výzva na predkladanie žiadosti o štipendium v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2021/2022.