Filozofická fakulta

EEA Grants

                                                 Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

                                                      Working together for a green, competitive and inclusive Europe

                  Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie

                         University Enhancing the Smart Active Aging

Projekt Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie získal grant z Nórska v sume 156 366,- €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 23 454 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je podpora inteligentného starnutia seniorov.

The University Enhancing the Smart Active Aging project benefits from a € 156.366,-  grant from Norway through the Norway Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of € 23.454. The aim of the project is an enhancement of smart active aging of elders.

Zameranie projektu

Projekt je orientovaný na oblasť vysokoškolskej pedagogiky so zameraním na propagáciu a implementáciu problematiky aktívneho inteligentného starnutia medzi rôznymi vekovými kategóriami edukantov navštevujúcich univerzity.

Hlavný dôraz je kladený na sprostredkovanie a implementáciu konceptu verejnoprospešných technológií v edukačnom procese, ktorý sa člení do oblastí zlepšovania vedomostí a zručností: inteligentná domácnosť; bezpečná komunikácia; technológie pre nezávislý život.
Aktivity projektu sú zamerané na viaceré skupiny účastníkov:
- propagácia konceptu a prípravy študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia na aktívne starnutie;
- propagácia konceptu medzi študentmi v študijných programoch pomáhajúcich profesií;
- propagácia konceptu medzi seniormi - účastníkmi záujmového vzdelávania Univerzity tretieho veku (U3V).

Aktivity projektu povedú k realizácií edukačných aktivít v oblasti aktívneho inteligentného starnutia, k rozvoju a implementácii inovatívnych učebných osnov a metodík pre cieľové skupiny, vedeckých štúdií a iných publikácií.

The aim of the project

The aim of the project is to promote the issue of active smart aging among the various age groups attending universities.

In accordance with the aim, the following objectives were formulated:

- development of the modules for the curricula of the University of the Third age at UCM in Trnava - the content of the modules will be oriented in the field of welfare technologies, digital skills improvement, and active aging (the benefits will be for both Slovak universities - UCM in Trnava will establish the Course at The University of the Third age as the direct result of the project, but the curricula can be universally implemented also at MBU in Banská Bystrica and other Slovak universities providing education in the form of Universities of the third age);
- implementation of the issues of active aging and welfare technologies into the existing courses for preparation of helping professionals and development of the methodology for the teaching (future teachers, psychologists, social workers) at UCM in Trnava and MBU in Banská Bystrica;
- promotion of the concept of active aging among students in higher education (implementation of the topic to the curricula of the existing Courses, e.g. Propedeutics into Higher Education- taught at UCM in Trnava; Introduction to the study - taught at MBU in Banská Bystrica);
- the creation of the international scientific research team - interdisciplinary research team (all three partners will immediately benefit from the exchange of knowledge and experience among the involved higher education institutions, strengthening the publishing and research cooperation);
promotion of the concept of active smart aging (dissemination of the results will lead to developing the awareness of the concept among various age categories and can positively contribute to the social inclusion of the elderly people, their digital skills development, but also to the development of the knowledge and opinions on active aging among the younger generation);

Aktivity / Activities

1. Kick-off meeting 16.11.2022
    Pozvánka / Invitation

3. Prihlasovanie na vzdelávací program Univerzity tretieho veku na FF UCM v Trnave / Registration for the educational programme of the University of the Third Age at the FA UCM in Trnava
    Informácie o prihlásení / Registration information

4. Projektové stretnutie 2 / Project meeting 2 (01.02.2023)
    Zápisnica zo stretnutia / Meeting minutes

5. Pozvaná prednáška pre študentov UMB v Banskej Bystrici/ Invited lectures for university students at the UMB in Banska Bystrica:

  1. Prednášajúca: M. Tokovská; Organizátor: J. Šolcová / Lecturer M. Tokovská; Organizer: J. Šolcová
    Prezenčná prednáška pre študentov 9. 2. 2023 (UMB Banská Bystrica) / In presence lecture for students February 9. 2. 2023 (UMB Banska Bystrica)
  2. Online prednáška pre študentov 6. 3. 2023 (UMB Banská Bystrica) / Online lecture for students 6. 3. 2023 (UMB Banska Bystrica)

6. Univerzita tretieho veku / University of the Third Age
Harmonogram kurzu Univerzity Tretieho Veku/ University of the Third Age Course Schedule

Kurz 1: Úvodné stretnutie / Vstup do problematiky informačno-komunikačných zariadení 11.05.2023 
Course 1: Introductory meeting / An introduction to information and communication equipment 11.05.2023 

Kurz 2: Aktívne starnutie s využitím počítača a smart technológií / Bezpečný a nezávislý život pomocou smart technológií 18.05.2023
Course 2: Active ageing using computer and smart technologies / Safe and independent living with smart technology 18.05.2023 

Kurz 3: Smart aplikácia a portál E-slovensko /  Druhy pamäte 25.05.2023
Course 3: Smart application and E-Slovakia portal / Classifications of memory 25.05.2023

Kurz 4: Prehliadače internetu a základná práca s nimi / Vytvorenie mailového konta, základná práca s vybranými aplikáciami Google 08.06.2023
Course 4: Internet browsers and basic work with them / Creating a mail account, basic work with selected Google applications 08.06.2023

Kurz 5: Vyhľadávanie informácií na internete / Základné nastavenie a konfigurácie práce v tablet PC 15.06.2023
Course 5: Searching for information on the Internet / Basic setup and configurations for working on a tablet PC 15.06.2023

Kurz 6: Sociálne siete a komunikácia s praktickým osvojením si aplikácie Facebook / Záverečné stretnutie k 1. semestru 29.06.2023
Course 6: Social networks and communication with practical learning of the Facebook application / Final meeting of the 1st semester 29.06.2023

Kurz 7: Spracovanie textu a práca s textovým editorom MS Word / Práca so súbormi a adresármi 24.08.2023
Course 7: Processing of text and working with MS Word / Working with files and directories 24.08.2023

Kurz 8: Bezpečnosť a ochrana súkromia na internete / Svet fotografií – tvorba vlastnej fotoknihy/pohľadnice 07.09.2023
Course 8: Safety and privacy on the Internet / World of Photography - creating your own photo book/postcards 07.09.2023

Kurz 9: Nakupovanie na internete, objednávanie služieb/produktov / Práca s prípravou na tlač dokumentova obrázkov 14.09.2023
Course 9: Internet shopping, ordering services/products / Working on the preparation for printing of documents and images 14.09.2023

Kurz 10: "Smart" technológie v živote a v starostlivosti seniora / Smart aplikácia a portál 21.09.2023
Course 10: "Smart" technologies in the life and care of the elders / Smart application and portal E-slovensko 21.09.2023

Kurz 11: Skreslené spomienky, mnemotechniky / Každodenné praktické využívanie internetu: webové stránky, sociálne siete (facebook, linkedIn), skype / Kolokvium o sebareflexii v procese aktívneho starnutia 28.09.2023
Course 11: Distorted memories, mnemonics / Practical everyday use of the Internet: websites, social networks (facebook, linkedIn), skype / Colloquium on self-reflection in the process of active ageing 28.09.2023

7. Monitorovacie stretnutie Oslo 5. 6.- 11.6. 2023 / Monitor meeting Oslo 5. 6.- 11.6. 2023
Pozvánka na monitorovacie stretnutie / Monitoring Meeting Invitation
Zápisnica zo stretnutia / Minutes of the meeting

8. Projektové stretnutie 18. 9. – 23.9. 2023 / Project meeting 18. 9. – 23.9. 2023
Pozvánka na projektové stretnutie / Invitation to project meeting
Zápisnica zo stretnutia / Minutes of the meeting

10. Pozvaná prednáška pre študentov na UCM v Trnave / Invited lecture for university students at the UCM in Trnava:
Prednášajúca: M. Tokovská; Organizátor: T. Šeben Zaťková / Lecturer M. Tokovská; Organizer: T. Šeben Zaťková
Prezenčná prednáška pre študentov Sepetember 2023- 19.9. 2023 (UCM Trnava) / Lecture for students September 2023- 19.9.2023 (UCM Trnava)

13. Online stretnutie 4 / Online meeting 4   (12.01.2024)
Pozvánka / Invitation
Zápisnica zo stretnutia / Meeting minutes

15. Záverečné stretnutie v Osle, Nórsko / Final meeting in Oslo, Norway (18.-22.03.2024)
Pozvánka a program / Invitation and programme

16. Záverečná konferencia projektu / Projekt closing conference 19.04.2024
Pozvánka /  Invitation

18. Projektové video / Project video

Riešiteľský kolektív / Team Members:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave / University Ss. Cyril and Methodius in Trnava
Mrs. Šeben Zaťková, Mrs. Sirotová, Mrs. Michvocíková, Mr. Olvecký,
Mr. Hosťovecký, Mrs. Jurinová, Mrs. Doktorová, Mrs. Siantová,
Mrs. Neslušanová,  Mrs. Schmidtová; Mr. Kurajda, Mrs. Vyskočová

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici / Matej Bel University in Banska Bystrica:
Mrs. Šolcová (Partner 2)
https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-socialnej-prace/oznamy-katedry/projekt-univerzita-podporujuca-inteligentne-aktivne-starnutie.html 

Kristiania University College, Oslo
Mrs. Tokovska (Donor Project Partner)
https://www.kristiania.no/aktuelt/2023/02/bidrar-i-eos-prosjekt-om-velferdsteknologi-for-eldre/ 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku http://www.norwaygrants.sk  alebo http://www.vyskumnaagentura.sk/ 

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit http://www.norwaygrants.sk or http://www.vyskumnaagentura.sk/ 

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

The Norway Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.

Through the Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014.

Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion. The priorities for this period are:
#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work
#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
#5 Justice and Home Affairs

All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.

Sociálne siete / Social Networks

Facebook