Filozofická fakulta

EEA Grants

Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie

University Enhancing the Smart Active Aging

Projekt Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie získal grant z Nórska v sume 156 366,- €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 23 454 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je podpora inteligentného starnutia seniorov.

The University Enhancing the Smart Active Aging project benefits from a € 156.366,-  grant from Norway through the Norway Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of € 23.454. The aim of the project is an enhancement of smart active aging of elders.

Zameranie projektu

Projekt je orientovaný na oblasť vysokoškolskej pedagogiky so zameraním na propagáciu a implementáciu problematiky aktívneho inteligentného starnutia medzi rôznymi vekovými kategóriami edukantov navštevujúcich univerzity.

Hlavný dôraz je kladený na sprostredkovanie a implementáciu konceptu verejnoprospešných technológií v edukačnom procese, ktorý sa člení do oblastí zlepšovania vedomostí a zručností: inteligentná domácnosť; bezpečná komunikácia; technológie pre nezávislý život.
Aktivity projektu sú zamerané na viaceré skupiny účastníkov:
- propagácia konceptu a prípravy študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia na aktívne starnutie;
- propagácia konceptu medzi študentmi v študijných programoch pomáhajúcich profesií;
- propagácia konceptu medzi seniormi - účastníkmi záujmového vzdelávania Univerzity tretieho veku (U3V).

Aktivity projektu povedú k realizácií edukačných aktivít v oblasti aktívneho inteligentného starnutia, k rozvoju a implementácii inovatívnych učebných osnov a metodík pre cieľové skupiny, vedeckých štúdií a iných publikácií.

The aim of the project

The aim of the project is to promote the issue of active smart aging among the various age groups attending universities.

In accordance with the aim, the following objectives were formulated:

- development of the modules for the curricula of the University of the Third age at UCM in Trnava - the content of the modules will be oriented in the field of welfare technologies, digital skills improvement, and active aging (the benefits will be for both Slovak universities - UCM in Trnava will establish the Course at The University of the Third age as the direct result of the project, but the curricula can be universally implemented also at MBU in Banská Bystrica and other Slovak universities providing education in the form of Universities of the third age);
- implementation of the issues of active aging and welfare technologies into the existing courses for preparation of helping professionals and development of the methodology for the teaching (future teachers, psychologists, social workers) at UCM in Trnava and MBU in Banská Bystrica;
- promotion of the concept of active aging among students in higher education (implementation of the topic to the curricula of the existing Courses, e.g. Propedeutics into Higher Education- taught at UCM in Trnava; Introduction to the study - taught at MBU in Banská Bystrica);
- the creation of the international scientific research team - interdisciplinary research team (all three partners will immediately benefit from the exchange of knowledge and experience among the involved higher education institutions, strengthening the publishing and research cooperation);
promotion of the concept of active smart aging (dissemination of the results will lead to developing the awareness of the concept among various age categories and can positively contribute to the social inclusion of the elderly people, their digital skills development, but also to the development of the knowledge and opinions on active aging among the younger generation);

Aktivity / Activities

 1. Kick-off meeting 16.11.2022
  Pozvánka / Invitation
 2. EDUCOM 2022 - 08.12.2022
  Pozvánka na konferenciu / Conference invitation
  Program konferencie / Conference program
 3. Prihlasovanie na vzdelávací program Univerzity tretieho veku na FF UCM v Trnave / Registration for the educational programme of the University of the Third Age at the FA UCM in Trnava
  Informácie o prihlásení / Registration information

Riešiteľský kolektív / Team Members:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave / University Ss. Cyril and Methodius in Trnava
Mrs. Šeben Zaťková, Mrs Sirotová, Mrs Michvocíková, Mr Olvecký,
Mr. Hosťovecký, Mrs Jurinová, Mrs Doktorová, Mrs Siantová,
Mrs. Neslušanová,  Mrs Schmidtová; Mr Kurajda, Mrs Vyskočová

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici / Matej Bel University in Banska Bystrica:
Mrs. Šolcová (Partner 2)

Kristiania University College, Oslo
Mrs. Tokovska (Donor Project Partner)
https://www.kristiania.no/aktuelt/2023/02/bidrar-i-eos-prosjekt-om-velferdsteknologi-for-eldre/ 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku http://www.eeagrants.sk.

If you want to know more about programmes and projects financed by the EEA Grants in Slovakia, visit http://www.eeagrants.sk.