Filozofická fakulta

Projekt Covid-19

Projekt Covid-19

V rámci Operačného programu 311000 - Integrovaná infraštruktúra získala UCM v Trnave finančnú podporu na projekt s názvom Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

názov prijímateľa: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
sídlo prijímateľa: Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
názov projektu: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
kód ITMS2014+: NFP313011ASN4
miesto realizácie projektu: priestory UCM v Trnave a Špačinciach
výšku poskytnutého NFP: 3 050 198,42 EUR
stručný opis projektu:
Projekt má interdisciplinárny charakter, ktorý reaguje na výzvy spôsobené pandémiou COVID-19 v oblasti prírodných, zdravotníckych, sociálnych, humanitných a ekonomických vied. Integruje znalosti a zručnosti tvorivých pracovníkov UCM v Trnave a dáva odpovede na dva zásadné problémy: navýšenie kapacity infraštruktúry a ľudských zdrojov pre diagnostiku a zdravotnícku pomoc v reálnom čase, riešenie vážnych sociálnych problémov v dôsledku izolácie jednotlivcov populácie. Projekt umožní vybaviť modernou experimentálnou výskumnou infraštruktúrou Virologické laboratórium využiteľné v prípade ďalších vĺn pandémie aj na diagnostiku, umožní vybudovať Laboratórium virtuálnej fyzioterapie pre realizáciu fyzioterapie vo virtuálnej realite, Výskumné centrum pre krízové riadenie, Centrum pre výskum dopadov sociálnej odlúčenosti, Pracovisko psychologickej intervencie a Centrum pre bioetiku, ako súčastí Univerzitného vedeckého parku. Projekt umožní stabilizovať existujúce a vytvoriť nové pracovné miesta výskumníkov. Projekt mobilizuje súčasti univerzity k riešeniu aktuálnych problémov vyvolaných vírusom COVID-19: 1. Prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom; 2. Zdravotnícke/hygienické technológie zamerané na diagnostiku a terapiu pacientov; 3. Diagnostika a testovanie; 4. Ochrana obyvateľstva a spoločenských hodnôt. Projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity nezávislého výskumu a vývoja.

Filozofická fakulta UCM participuje v tomto projekte na 2 významných oblastiach výskumu:

  1. Výskum postojov obyvateľstva Slovenska k očkovaniu vakcínou proti koronavírusu  – skúmanie príčin negatívneho postoja k očkovaniu a problematika etiky verejného zdravia.
  2. Výskum dopadov sociálnej odlúčenosti ako významných aspektov dobrovoľníctva v čase pandémie COVID-19, nevyhnutnej psychologickej intervencie a adekvátneho krízového riadenia - FF sa v rámci tohto výskumu zameriava na diagnostiku dopadov COVID-19 na duševné zdravie obyvateľstva a nastavenie vhodnej psychologickej intervencie.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na http://www.opii.gov.sk.