Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Výzva na predkladanie nominácií zamestnancov a študentov FF UCM na Erasmus+ mobility v AR 2022/23

Oddelenie pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie nominácií pre pedagogické a študentské mobility Erasmus+ v akademickom roku 2022/23.

Organizácia štátnych záverečných skúšok 17. január 2022- 18. február 2022 - ONLINE

bakalárske štúdium, magisterské, rigorózne, dizertačné a rozširujúce štúdium

Zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Oznamujeme, že dňa 14. decembra o 14:00 hod. sa uskutoční on-line zasadnutie Akademického senátu FF UCM v Trnave prostredníctvom platformy MS TEAMS.

Link na pripojenie k schôdzi k dispozícii TU!

Pozvánka na zasadnutie AO FF UCM v Trnave a voľby dekana - kandidáti

Vážení členovia Akademickej obce FF UCM v Trnave,

dovoľujeme si Vás pozvať na zasadnutie Akademickej obce FF UCM v Trnave, ktoré sa z technických dôvodov uskutoční 14. decembra 2021 o 11:00 hod. online prostredníctvom platformy MS TEAMS. Pozvánky Vám budú automatický zaslane na Vaše @ucm.sk emailové adresy.

Pozvánku nájdete tu: Pozvánka 

Prostredníctvom nasledujúceho linku sa môžete pripojiť k schôdzi: Link na pripojenie! 

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/študent

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Zoznam zmluvných krajín a škôl, počty a druhy mobilít:

Dar Es Salaam University, Dar Es Salaam, Tanzánia
2 mobility – študent

Odbor: etnológia, etnológia a mimoeurópske štúdiá

Prihlásenie

Študent posiela CV a motivačný list v anglickom jazyku, kde uvedie krajinu z ponuky, rovnako typ mobility o akú má záujem.

Dokumenty je potrebné doručiť Mgr. Lukášovi Kurajdovi, PhD. e-mailom na lukas.kurajdajohn(zav.)doeucm.sk 

Výberový proces

Termín pre podávanie prihlášok je do 31. decembra 2021. Súčasťou výberového konania bude osobný pohovor s uchádzačom.

Kritériá výberu sú:

-          relevantnosť odboru štúdia a/alebo výskumu
-          potenciálny prínos pre účastníka a pre fakultu

Prihlasovanie sa na štátnu skúšku - končiaci študenti

Vážení končiaci študenti,

od dnes do 18.12.2021 máte možnosť prihlasovania sa na štátnu skúšku, ktorá sa podľa platného harmonogramu bude konať medzi 17.01.2022 – 28.01.2022.

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Pozývame Vás na zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 24. novembra 2021 o 11.00 hod. on-line prostredníctvom MS Teams.

Link na rokovanie nájdete TU!

Ypsalon 2021 / Noc filozofie

Časopis Ostium v spolupráci s Katedrou filozofie FF TU v Trnave a Katedrou filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave vás pozývajú na podujatie Ypsalon 2021 / Noc filozofie


Vo štvrtok 25. 11. 2021 od 18:00 sa môžete tešiť na diskusiu o filozofii a jej prepojení so spiritualitou (Reginald A. Slavkovský, Jana Trajtelová Kutášová a Michal Kutáš). Okrem toho sa budeme venovať téme hudby v stredoveku spolu s Antonom Vydrom a Andrejom Šubom. Počas večera vám zároveň predstavíme výber zaujímavých filozofických kníh a časopisov.

Veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku navštívil UCM

15. novembra 2021 sa na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila oficiálna návšteva mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku Igora Bratčikova. Stretnutia sa zúčastnil rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc., prorektorka pre vonkajšie vzťahy doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD., dekanka FF UCM prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. a vedúca Katedry rusistiky FF UCM doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD. Ústrednými témami rokovania bola aktívna spolupráca Katedry rusistiky FF UCM s ruskými univerzitnými inštitúciami, ale aj načrtnutie novej perspektívnej spolupráce Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UCM s partnerskými univerzitami Ruskej federácie v oblasti vedecko-výskumnej i pedagogickej činnosti. Veľvyslanec Bratčikov okrem iného ponúkol UCM aj možnosti ďalšieho prehlbovania spoločných aktivít v kultúrnej sfére.

Posledná rozlúčka s doc. PhDr. Janou Skladanou, CSc.

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 13. novembra 2021 nás navždy opustila doc. PhDr. Jana Skladaná, CSc., dlhoročná pracovníčka Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Strácame múdru a láskavú učiteľku, vynikajúcu odborníčku, vzácnu kolegyňu a priateľku.

Najbližšej rodine a priateľom vyslovujeme úprimnú sústrasť!

Posledná rozlúčka so zosnulou bude 23. novembra 2021 o 13,15 v Krematóriu v Bratislave.