Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Predĺženie prijímacieho konania na Doplňujúce pedagogické štúdium a Rozširujúce štúdium - do 25.08.2022

Oznamujeme všetkým uchádzačom o doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium v akademickom roku 2022/2023, že prihlášky je možné posielať do 25.08.2022.

Viac informácií nájdete na: Ďalšie formy vzdelávania FF UCM v Trnave

Rozhodnutie o pridelení ubytovania na ak. rok 2022/2023

Ubytovacia komisia FF UCM rozhodla o pridelení ubytovania študentov prvých ročníkov a o podaných odvolaniach študentov vyšších ročníkov na ak. rok 2022/2023.

Zoznam študentov s prideleným ubytovaním a zoznam náhradníkov nájdete TU!

Upozorňujeme, že ubytovacie kapacity FF UCM sú aktuálne vyčerpané.

Ponuka príležitosti odborných stáží v Bruseli

Vážení študenti, styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) dáva do Vašej pozornosti možnosti stáže pre študentov slovenských vysokých škôl.

Aktuálne je otvorené výberové konanie pre stážistov s nástupom od 1. februára 2023, do ktorého je možno podávať prihlášky do 30. septembra 2022.

Stáž je určená študentom s ukončeným 1. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka a záujem o európsku politiku, programy a nástroje v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Okrem študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia je stáž vhodná aj pre absolventov. Pre získanie grantu Erasmus+ je potrebné stáž realizovať do 12 mesiacov od ukončenia štúdia.

Stáže sú 4-mesačné a k dispozícii sú 2 pozície na akademický polrok.

  1. termín: 1. september – 31. december
  2. termín: 1. február – 31. máj

Podmienky stáže a všetky ďalšie potrebné informácie sú zverejnené na webovej stránke Slovak Liaison Office for Research and Development. K dispozícii sú aj materiály na stiahnutie.

Harmonogram štátnych skúšok - August 2022

Vážení končiaci študenti, v nasledujúcom odkaze nájdete harmonogram štátnych skúšok, ktoré budú v auguste 2022.

Harmonogram štátnych skúšok

27. ROČNÍK VEREJNEJ SÚŤAŽE O CENU JOSEFA VAVROÚŠKA

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity Karlovy vyhlasuje 27. ročník verejnej súťaže o cenu Josefa Vavrouška

ĽUDSKÉ HODNOTY A PROBLEMY ROZVOJA CIVILIZÁCIE

Námety súťažných prác je možné špecifikovať podľa nasledujúcich tematických okruhov:
• ekológia človeka;
• udržateľný rozvoj;
• ekonomika prírodných zdrojov;
• sociálna etika a ekonomický systém;
• etika a fungovanie politického systému;
• sociálny systém ako holistický systém s cieľovým správaním;
• spoločenské systémy a diskont budúcnosti;
• medzinárodný politický a ekonomický systém, teritoriálne medzinárodné štúdiá a globálne vládnutie;
• masová komunikácia a žurnalistika podporujúca hodnoty života na Zemi;
• edukačné systémy s týmito cieľmi.

Pri súťažných prácach hodnotitelia ocenia najmä:
• analýzu vzťahov prírody, spoločnosti a kultúry;
• interdisciplinárnu povahu prístupu alebo aspoň interdisciplinárne presahy;
• vyústenie do verejnej a sociálnej politiky.

Charakter prác

• Do súťaže budú zaradené bakalárske, magisterské, rigorózne a disertačné práce obhájené v súčasnom a v predchádzajúcom akademickom roku s priloženými posudkami as informáciou o výsledku obhajoby.
• Práce, ktoré formálnu obhajobu nevyžadujú, môžu byť tiež zaradené do súťaže a nemusia byť sprevádzané posudkom.
• Práce môžu byť písané česky, slovensky alebo anglicky. Vždy musia mať resumé v originálnom av anglickom jazyku.

Kategórie súťaže
• Bakalárske práce.
• Magisterské a rigorózne práce.
• Dizertačné práce.

Okruhy možných uchádzačov
• Študenti, doktorandi a mladí absolventi českých a slovenských vysokých škôl (orientačná veková hranica do 35 rokov).

Podmienky súťaže
• Cena sa udeľuje raz ročne. Uzávierka pre zasielanie do tohto ročníka je stanovená na piatok 29. 7. 2022 do 12:00 hod.
• Odovzdáva sa jedna zviazaná kópia (stačí mäkká, krúžková väzba) a súčasne tiež jej elektronická verzia. A to buď odoslaním práce vo formáte .pdf na adresu tajomníka Ceny: kamenijohn(zav.)doefsv.cuni.cz, alebo vložením kópie na USB a priložením k zviazanej kópii. Pri bakalárskych, magisterských a rigoróznych prácach je nutné priložiť kópie posudkov (oponentský a školiteľský, prípadne výsledok štátnej záverečnej skúšky).
• Prácu je možné taktiež doručiť osobne a odovzdať v podateľni fakulty. Obálka s kópiou súťažnej práce musí byť v tomto prípade viditeľne označená záhlavím: Cena Jozefa VAVROÚŠKA
• Do súťaže sa prijímajú iba obhájené práce (pokiaľ formálnu obhajobu vyžadujú).
• Účastníkov žiadame, aby k zviazanej aj k elektronickej verzii súťažnej práce priložili prihlášku, ktorej šablóna je k dispozícii na webovej stránke: https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/vedecka-oceneni/cena-josefa-vavrouska
• Prihláška do súťaže je považovaná za súhlas so zverejneným prácou na webe FSV UK. Účastníci, ktorí si neželajú, aby ich práca bola dostupná v archíve Ceny Jozefa VAVRÚŠKA na webe FSV UK, o to musia výslovne požiadať.
• Autori ocenených prác budú vyhlásení do 30. 9. 2022. Informácie o výsledku súťaže bude k dispozícii na webe FSV UK (http://www.fsv.cuni.cz) čo najskôr po zaslaní rozhodnutí výboru pre Cenu Jozefa VAVROUŠKA.

Financovanie
• Výšku finančnej odmeny pre ocenené práce stanovuje každoročne dekan FSV. Pre rok 2022 číru celková čiastka 83 000, - Sk.

Hodnotitelia súťaže
Práce prihlásené v termíne posudzuje výbor pre Cenu Jozefa VAVRÚŠKA. Tvoria ho reprezentanti inštitútov Fakulty sociálnych vied, členovia zastupujúci ďalšie fakulty a pracoviská Univerzity Karlovej, zástupca Masarykovej univerzity a zástupca Slovenskej akadémie vied. Pozri: https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/vedecka-oceneni/cena-josefa-vavrouska 
Za organizáciu a korektrú priebeh súťaže zodpovedá tajomník Ceny Jozefa VAVROUŠKA a kontaktna osoba PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc.
e-mail: karnenijohn(zav.)doefsv.cuni.cz 

adresa pre zasielanie prác:
Univerzita Karlova
Fakulta sociálnych vied Smotanovo nábrežie 6
110 01 Praha 1

Harmonogram štúdia v AR 2022/2023

Vážení študenti,

harmonogram štúdia pre akademický rok 2022/2023 môžete nájsť v sekcií Harmonogram štúdia.

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV ŠTÚDIA (2. a 3. roč. Bc., 2. roč. Mgr., študenti v nadštandarde)

Upozorňujeme všetkých študentov, že v termíne od 15. 07. 2022 do 20. 08. 2022 si musia vytvoriť zápisný list a zapísať predmety na budúci akademický rok.

Študent, ktorý zápis podľa uvedených pokynov nezrealizuje, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v ak. roku 2022/2023 nemá záujem a bude zo štúdia vylúčený z dôvodu nesplnenia podmienok.

Všetky inštrukcie k zápisu do ďalšieho roka štúdia na FF UCM nájdete tu:
Elektronický zápis – denné štúdium: PDF
Elektronický zápis – externé štúdium: PDF

Žiadame všetkých študentov, aby pri elektronickom zápise predmetov do ďalšej časti štúdia postupovali v súlade s pokynmi v zápisných hárkoch pre jednotlivé študijné programy, ktoré Vám zašlú koordinátori štúdia na jednotlivých katedrách najneskôr do 14. 07. 2022.

Návody, ako si vytvoriť zápisný list, zapísať predmety a vytlačiť potvrdenia (odporúčame stiahnutie súboru):
Vytvorenie zapisneho listu a zapis predmetov - NOVE STUDENTSKE ZOBRAZENIE.mp4
Vytvorenie zapisneho listu a zapis predmetov - UNIVERZALNE ZOBRAZENIE.mp4
Zapis opakovanych predmetov - UNIVERZALNE AJ NOVE ZOBRAZENIE.mp4
Tlac potvrdeni.mp4

Pracovná ponuka pre študentov od CPM Slovakia

Spoločnosť CPM Slovakia ponúka študentom FF UCM pracovné miesto na pozícií Customer Service Agent - Slovak/English - Dyson

Viac informácií nájdete TU!

Oznam o zatvorení študijného oddelenia FF UCM

V týždni od 27.06. do 01.07.2022 bude Študijné oddelenie FF UCM zatvorené z dôvodu zápisov do 1. ročníka.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať mailom.

Ďakujeme za porozumenie.

Predĺženie prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023 - okrem psychológie

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 sa predlžuje do 30.06.2022 - okrem psychológie.