Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Harmonogram slávnostného odovzdávania vysvedčení a osvedčení o úspešnom absolvovaní vzdelávania v DPŠ a RŠ

.

Pracovná ponuka na pozíciu projektový manažér/manažérka FF UCM v Trnave

Miesto práce: Trnava, FF UCM                                                  

Druh pracovného pomeru: plný úväzok, zastupovanie

Termín nástupu: 08/2023                                                        

Celková mzda (brutto): 1200 – 1500 EUR v závislosti od rokov praxe

Filozofická fakulta podporuje interaktívne vzdelávanie

Riešiteľský kolektív projektu 001UCM-2-1/2022 Inovácia a digitalizácia doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na FF UCM v Trnave s cieľom podporovať aktivity v doplňujúcom pedagogickom vzdelávaní a rozširujúcom vzdelávaní študentov a absolventov univerzity a rozširovať tak možnosti ich uplatnenia, vytvoril predpoklady pre kvalitný priebeh kvalifikačného vzdelávania na FF UCM v Trnave.

Modernizáciou pedagogického laboratória sa vytvorili optimálne pracovné podmienky, ktoré umožňujú realizáciu interaktívnej výučby v rámci jednotlivých predmetov v DPŠ a RŠ. Novovytvorené edukačné materiály slúžia aj ďalším účastníkom kvalifikačného vzdelávania v nových kurzoch DPŠ a RŠ. Digitalizácia edukačných materiálov umožňuje skvalitnenie samostatnej práce účastníkov kvalifikačného vzdelávania v ich domácom prostredí. Digitalizované edukačné materiály sú interaktívnymi elektronickými učebnicami, ktoré umožňujú účastníkom vzdelávania aj spätnú väzbu o naštudovanej problematike prostredníctvom úloh s vyznačením správnych odpovedí. Inovované študijné plány reflektujú potreby edukačnej praxe a účastníci vzdelávania v DPŠ a RŠ sú ako učitelia optimálnejšie pripravovaní na výkon svojej profesie.

ROZHODNUTIE O PRIDELENÍ UBYTOVANIA NA AK. ROK 2023/2024

Na základe žiadostí o ubytovanie podaných v stanovenom termíne ubytovacia komisia FF UCM rozhodla o pridelení ubytovania študentom prvých a vyšších ročníkov podľa nasledujúceho zoznamu:

MENNÝ ZOZNAM ŠTUDENTOV S PRIDELENÝM UBYTOVANÍM

Ak sa Vaše meno nenachádza v uvedenom zozname, ubytovanie Vám nebolo pridelené.

Ubytovacie kapacity FF UCM sú aktuálne plné, neprijímame žiadne nové žiadosti o ubytovanie. 

Študenti, ktorým nebolo poskytované ubytovanie, môžu byť ubytovaní len na uvoľnené miesta.
V prípade uvoľnenia miesta Vás bude kontaktovať priamo vedenie ŠD.

Študijné oddelenie ani sekretariát fakulty neposkytujú informácie o ubytovaní.

Informácie o postupe pri ubytovaní sú dostupné na stránke:  https://www.ucm.sk/sk/postup-pri-pridelovani-ubytovania/ 

Žiadame všetkých študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie, aby sa oboznámili s uvedenými informáciami a dodržiavali stanovený postup.

Kontrola hodnotení a zápis do ďalšieho roka štúdia + videonávod na zápis aj do prvých ročníkov

Milé študentky, milí študenti,

dňom 30. 06. sa skončilo skúškové obdobie ak. roka 2022/2023.

Vo vlastnom záujme si prosím skontrolujte, či máte pri všetkých predmetoch zapísané hodnotenia za zimný aj letný semester. Ak zistíte nezrovnalosti, kontaktujte príslušného vyučujúceho, ak Vám neodpovedá, tak vedúceho katedry. Vyučujúci môže hodnotenie doplniť/opraviť už len do 06.07., v prípade, že na Váš mail nikto nereaguje, kontaktujte mňa. Dodatočná oprava alebo zápis hodnotenia v nasledujúcom akademickom roku už nebudú možné, prípadné následky budete musieť znášať sami.

Zapísanie všetkých hodnotení je nevyhnutné pre správny zápis predmetov do ďalšieho roka štúdia.

Ak chcete v nasledujúcom akademickom roku pokračovať v štúdiu, musíte si vytvoriť zápisný list, zapísať predmety (vrátane opakovaných predmetov) a splniť ďalšie podmienky zápisu, ktoré prikladám v prílohe mailu. Záujem pokračovať v štúdiu vyjadrujete už vytvorením zápisného listu, od toho sa môže odvíjať aj prípadné vyrubenie poplatkov za štúdium, ak sa na Vás vzťahujú (napr. externé štúdium alebo prekročenie štandardnej dĺžky štúdia).

Interval na elektronický zápis je od 07. júla 2023 do 31. júla 2023, zápis pred a po tomto termíne nebude možný.

Zápisné hárky a inštrukcie k zápisu predmetov na Vašom študijnom programe Vám na mail zašlú príslušní katedroví koordinátori štúdia najneskôr do začiatku el. zápisu.

Návody na vytvorenie zápisného listu, zápis predmetov a opakovaných predmetov a tlač potvrdení nájdete na tomto odkaze:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4v_7BgNdNeS17LRVWYZswbuJfqo0K02C 

Nezabudnite si zapísať aj opakované predmety, nezapísanie a neabsolvovanie opakovaného predmetu bude pri kontrole Vášho štúdia viesť k vylúčeniu zo štúdia.

Upozornenie pre študentov končiacich ročníkov:

Pri zápise predmetov dbajte na to, aby ste za celé štúdium získali minimálne 180 kreditov (v Bc. štúdiu) alebo 120 kreditov (v Mgr. štúdiu) vrátane kreditov za štátne skúšky. Za predchádzajúce roky sa započítavajú len kredity za absolvované predmety. Ak si nezapíšete a nezískate dostatočný počet kreditov, nebudete sa môcť prihlásiť na štátnu skúšku, a to ani v prípade, že Vám bude chýbať len 1 kredit. Nezabudnite si tiež zapísať všetky povinné alebo povinne voliteľné predmety štátnej skúšky.

Oznam o mieste a čase konania záverečných skúšok rozširujúceho štúdia na FF UCM v Trnave

.

Téma Slovákov a Čechov v zahraničí prilákala na UCM medzinárodné kapacity

Medzinárodné vedecké sympózium bolo zamerané na aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí slovenských a československých komunít v Kanade a Argentíne.

Toto prestížne podujatie sa konalo v dňoch 21. a 22. júna 2023 na pôde našej univerzity a pozostávalo zo 16 pozvaných prednášok popredných odborníkov, ale aj mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, medzi ktorými boli riešitelia projektu APVV 20-0263 (s takmer rovnomenným názvom) a vybraní zahraniční hostia, ktorí participujú na riešení cieľov projektu: prof. Cecilia Rokusek, Dr. Dalibor Mikuláš, prezidentka a viceprezident National Czech and Slovak Muzeum and Library, Iowa (USA), ktorí prezentovali české a slovenské skúsenosti v Severnej Amerike - dokumentáciu reálií českých a slovenských Američanov v ich múzeu, prof. Marián Mark Stolárik, Ph. D., emeritný profesor University of Ottawa (Kanada) vysvetlil ako Slováci v zahraničí pomáhali katolíckej cirkvi na Slovensku prežiť komunizmus v rokoch 1948-1989, César Emílio Mangiaterra zo Slovenského kultúrneho spolku v Buenos Aires (Argentína) analyzoval viacero údajov a niekoľko otázok o Slovákoch v Argentíne a Dr. Vendula Hingarová z Univerzity Karlovej v Praze (Česká republika) predstavila súhrnné dielo o slovenskej, českej a československej publikačnej činnosti a tlači v Argentíne. Jednu z plenárnych prednášok mal prof. Ján Botík, emeritný profesor na UKF v Nitre, ktorý priblížil situáciu slovenských imigrantov - pestovateľov bavlny v argentínskej provincii Čako.

Sympózia sa zúčastnili aj partneri predmetného projektu: predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Mgr. Milan Ján Pilip a predseda Trnavského samosprávneho kraja Mgr. Jozef Viskupič. Špeciálnym hosťom a diskutujúcim bol exminister zahraničných vecí SR a odborník na slovensko-americké vzťahy Dr. Pavol Demeš. Účastníkov pozdravil a privítal i prodekan FF UCM Dr. Demčišák.

Pri tejto príležitosti rektorka UCM v Trnave odovzdala pamätné medaily k 25. výročiu založenia našej univerzity profesorovi Stolárikovi a profesorovi Botíkovi za ich dlhoročnú spoluprácu a príspevok k rozvoju vedy a výskumu na UCM v Trnave.

Sympózium splnilo svoj účel nielen v kontexte plnenia cieľov projektu, ale prispelo k vytvoreniu nových vzťahov a posilneniu ďalšej medziinštitucionálnej spolupráce v problematike výskumu a prezentácie slovenskej a československej kultúry v zahraničí.

Oznam o mieste a čase konania prijímacích skúšok na 3. stupeň doktorandského štúdia na FF UCM v Trnave - aktualizované

.

Erasmus+ mobilita kolegýň z KAA v Madeire, Portugalsko

V dňoch 28.4.2023 až 5.5.2023 sa PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD., PhDr. Božena Petrášová, PhD. A PhDr. Marianna Hudcovičová, PhD. zúčastnili zahraničnej pracovnej  cesty, ktorá sa uskutočnila v rámci výmenného programu Erasmus+ teaching mobility. Cieľovou destináciou bolo Portugalsko, Funchal, Universidade da Madeira. Program mobility bol veľmi bohatý. Opätovne sme na pozvanie vedenia fakulty prišli odprednášať vyžiadané prednášky na rôzne lingvistické témy, ktorými sa v našich oblastiach výskumu dlhodobo venujeme. Dr. Petrášová: Versatility of Human Voice a Cross-Linguistic Role of Sound Symbolism a Phonaesthetics in Linguistics and Literature. Dr.Cíbiková: Terminology: role, function and importance a Terminology work and research. Dr. Hudcovičová: Cultural Transfer in Europe - Common Heritage in Phraseology a Pragmatic analysis of Directness and lndirectness.  Išlo o problematiku terminológie, fonetiky a fonológie a frazeológie. Zúčastnili sme sa medzinárodného vedeckého sympózia, viedli prednášky a semináre pre študentov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia. Stretli sme sa s dekanom filozofickej  fakulty, s ktorým sme dohodli ďalšiu vedeckú spoluprácu.

26. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Slovanské čítania

V dňoch 18. a 19. mája 2023 sa na pôde Daugavpilskej univerzity (Lotyšsko) konal 26. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Slovanské čítania (Славянские чтения), na ktorej sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov z Lotyšska, Litvy, Estónska, Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, USA, Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska. Spoluorganizátormi tohto ročníka bol Inštitút slovanskej filológie Wroclawskej univerzity (Poľsko) a Katedra rusistiky FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Konferencia má vo svetovom meradle bohatú tradíciu, pretože sa organizuje od roku 1991. Jej primárnym cieľom je prezentácia vedeckých bádaní o aktuálnych problémoch slavistiky, ako aj diskusia o zákonitostiach vývoja slovanských jazykov a literatúr v širšom kontexte neslovanskej kultúry.

Na konferencii slavisti diskutovali v rámci šiestich tematických skupín, a to: Slovanské jazyky: história a súčasnosť; Slovanské kultúrne tradície a folklór; Slovansko-baltské jazykové, literárne a kultúrne väzby; Slovanská literatúra vo svetovom kontexte; Inovatívne metódy výučby ruštiny pre zahraničných študentov; Diela Friedricha Gorensteina.

Na plenárnom zasadnutí Katedru rusistiky prezentovali dr. Olga Iermachková a dr. Andrea Spišiaková, ktoré vystúpili s ​​príspevkom na tému „Univerbácia v slovanských jazykoch“. V sekcii „Slovanská literatúra a kultúra vo svetovom kontexte“ prof. Josef Dohnal prednášal na tému „Poznámky K. Leontieva k Dostojevského Puškinovej reči” a doc. Grominová predstavila tému umeleckého modelu sveta v „poézii ticha” G. Ajgiho a jeho recepcie v slovenskom kultúrnom priestore. Dr. Marianna Figedyová spolu s doc. Lukášom Gajarským oboznámili kolegov s príspevkom o zobrazení ruských reálií v súčasnej slovenskej literatúre. V sekcii „Slovanské jazyky: história a súčasnosť“ prof. Oleh Tyshchenko s dr. Mariannou Figedyovou predstavili štúdiu, venovanú vlastnostiam prekladu slovných vzorcov vo folklórnych textoch.