Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

PRIJÍMACIE KONANIE na Doplňujúce pedagogické štúdium

Oznamujeme všetkým uchádzačomdoplňujúce pedagogické štúdium v akademickom roku 2021/2022, že prihlášky je možné posielať do 31.08.2021.

Viac informácií nájdete TU.

Ponuka práce na Filozofickej fakulte UCM

Filozofická fakulta UCM v Trnave oznamuje 2 voľne pracovné miesta na pozíciu: Projektový manažér grantov
Bližšie informácie nájdete tu.

Mesiac frankofónie 2021

V rámci mesiaca frankofónie 2021 Filozofická fakulta UCM v spoluprácu so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny pripravila tento program, na ktorý sa môžu zahlásiť všetci francúzsky rozprávajúci učitelia alebo budúci učitelia či záujemcovia o učiteľské štúdium.

Možnosť prednášok pre stredné školy

Členovia Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UCM ponúkajú prednášky pre stredné školy

Spokojnosť absolventov so štúdiom na FF UCM a ich zamestnateľnosť na trhu práce

Filozofická fakulta UCM realizovala prieskum medzi svojimi absolventmi.
Pozrite sa, akí boli spokojní so štúdiom, a ako sa im podarilo naskočiť na trh práce: 

Výsledky dotazníka spokojnosti absolventov so štúdiom na FF UCM a ich zamestnateľnosť na trhu práce

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov.

Skvelý výsledok doktoranda Katedry rusistiky v medzinárodnej olympiáde z ruského jazyka ako cudzieho

V termíne od 5.11.2020 do 13.12.2020 Petrohradská štátna univerzita v spolupráci s Ministerstvom školstva Ruskej federácie organizovala 2. ročník medzinárodnej online olympiády z ruského jazyka ako cudzieho, do ktorej sa zapojilo viac ako 9500 ľudí zo 147 krajín sveta.

Ponuka prednášok pre stredné školy

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave ponúka zaujímavé prednášky pre stredné školy. Vyber si, napíš nám a ty a tvoji študenti sa dozvedia veľa zaujímavých informácií.

Príhovor dekanky FF UCM

Milí študenti a študentky Filozofickej fakulty,

Prihováram sa Vám na začiatku letného semestra touto cestou, pretože epidemiologická situácia nám ešte stále nedovoľuje stretnúť sa osobne na pôde našej Alma Mater.

Špičkové výstupy našich doktorandov v roku 2020

Aj v uplynulom kalendárnom roku najlepší doktorandi našej fakulty samostatne, alebo v spoluautorstve vypublikovali kvalitné vedecké výstupy v najvyššie hodnotených kategóriách publikačnej činnosti. Okrem toho sa redakčne a zostavovateľsky podieľali na tvorbe vedeckých zborníkov.