Referencie fakulty

Robí si ARRA srandu z filozofických fakúlt?

Profesor RNDr. Peter Sýkora, PhD. vedie na Katedre filozofie Filozofickej fakulty UCM v Trnave doktorandský seminár z vedeckej metódy a kritického myslenia. Minulý semester navrhol študentom projekt, v ktorom by kriticky preanalyzovali hodnotenie publikačnej činnosti filozofických fakúlt, konkrétne výsledky, ktoré ARRA zverejnila vo svojej správe v roku 2014.

Do projektu sa zapojili študenti druhého ročníka systematickej filozofie D. Ivanovič, B. Urblíková a L. Gráfová. Zistili, že metodológia, ktorú ARRA vytvorila a ktorú roky používa na hodnotenie publikačnej činnosti filozofických fakúlt (ale aj fakúlt právnických, teologických, pedagogických a umeleckých) je nielen netransparentná, ale obsahuje viaceré principiálne metodologické chyby, ktoré vedú až k absurdným výsledkom. Z toho dôvodu prichádzame s návrhom novej metodológie, ktorá okrem toho, že je transparentná, predovšetkým zohľadňuje špecifiká publikačnej kultúry humanitných odborov na filozofických fakultách. Výsledkom je diametrálne iný rebríček filozofických fakúlt podľa ukazovateľa kvality ich publikačnej činnosti, než rebríček, ktorý zostavila ARRA. 

Ako (ne)funguje systém hodnotenia, z čoho vychádza a prečo by sme mali prehodnotiť hodnovernosť týchto výsledkov, píše pán profesor vo svojom blogu. 


Profesor Peter Sýkora prináša komplexnú správu, v ktorej sa spolu s tímom doktorandov zamerali na metodológiu, objektívnosť a transparentnosť hodnotenia ARRA.

Hodnotenie publikačnej činnosti filozofických fakúlt na Slovensku za obdobie 2008 - 2013: Návrh novej metodológie
Počty publikácií a návrh váhovania 
Hodnotenie filozofických fakúlt na základe ich vedeckých publikácií za obdobie 2008 - 2013