Referencie fakulty

Medzinárodný workshop, Erasmus+ a pracovné stretnutia Tanzánia 2021

Filozofická fakulta UCM v Trnave v spolupráci s Centrom sociálneho a politického výskumu Pedagogickej fakulty Univerzity Dar es Salaam (The Centre for Social and Political Research of The Dar es Salaam University College of Education) organizovala v rámci výmenných a rozvojových projektov Erasmus+ 2019-1-SK01-KA107-060402 a 2020-1-SK01-KA107-077790 medzinárodný workshop s témou: Výzvy pre sociálne vedy v Afrike a Výskum v humanitných a sociálnych vedách počas pandémie Covid-19 (Challenges for Social Science in Africa & Humanities and Social Sciences Research during Covid-19 pandemic). Tohto workshopu, ktorý sa konal na pôde Univerzity Dar es Salaam, Dar es Salaam, Tanzánia sa prezenčne a aktívne zúčastnili aj naši kolegovia prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD, Mgr. Pavel Miškařík, PhD. a Mgr. Lukáš Kurajda, PhD.

Viac informácií k workshopu nájdete na nasledujúcom odkaze: https://ff.ucm.sk/sk/aktuality/detail/1288/

V rámci návštevy mali naši kolegovia niekoľko pracovných stretnutí, na ktorých diskutovali s reprezentantmi univerzity, úradujúcim riaditeľom prof. Stephen Oswald Maluka, zástupcami riaditeľa Dr. Christina Raphael (Akademický) and Dr. Method Samwel (Administratívny) ako aj dekankou Fakulty humanitných a sociálnych vied Dr. Emiliana John Mwita o prehĺbení a rozšírení spolupráce medzi Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Univerzitou Dar es Salaam College of Education.

Teším sa na realizáciu všetkých prediskutovaných aktivít, ktoré prispejú k rozvoju a internacionalizácii oboch univerzít a členov akademických obcí.

___________________________________________________________________________________________

International workshop, Erasmus + and business meetings Tanzania 2021

The Faculty of Arts of UCM in Trnava, in cooperation with the Center for Social and Political Research of the University of Dar es Salaam College of Education, organized within the exchange and development projects Erasmus + 2019-1-SK01-KA107-060402 and 2020-1-SK01-KA107-077790 International workshop on Challenges for Social Sciences in Africa & Humanities and Social Sciences Research during Covid-19 pandemic.

Our colleagues, prof. Mgr. Katarina Slobodova Novakova, PhD, Mgr. Pavel Miskarik, PhD. and Mgr. Lukas Kurajda, PhD. actively participated in this workshop that took place at the University of Dar es Salaam College of Education, Dar es Salaam, Tanzania.

More information about the workshop is available at: https://ff.ucm.sk/sk/aktuality/detail/1288/

During the visit, our colleagues had several business meetings, where they had discussions with representatives of the university, such as Principal prof. Stephen Oswald Maluka, Deputy Principals Dr. Christina Raphael (Academic) and Dr. Method Samwel (Administration), and the Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences Dr. Emilian John Mwit on the deepening and expansion of cooperation between the University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava and Dar es Salaam University College of Education.

We look forward to the implementation of all beneficial activities that will contribute to the development and internationalization of both universities and members of academic communities.