Referencie fakulty

Modelová konferencia študentov

Modelová konferencia FMV 2016 je projekt organizovaný študentmi Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V aule bratislavskej Ekonomickej univerzity sa v stredu 13. apríla 2016 konal 9. ročník Modelovej konferencie. Na jej príprave sa podieľali študenti Fakulty medzinárodných vzťahov v spolupráci so študentmi iných odborov, ako napríklad žurnalistika, masmediálna komunikácia, filmová tvorba, či prekladateľstvo a tlmočníctvo. Modelová konferencia im poskytuje možnosť vyskúšať si ako v praxi využiť nadobudnuté teoretické poznatky a zdokonaliť svoje argumentačné a vyjednávacie schopnosti. 


Tento rok po prvýkrát oslovili na spoluprácu študenti FMV Ekonomickej univerzity v Bratislave aj Filozofickú fakultu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Do úspešného študentského projektu sa zapojili študenti Katedry anglistiky a amerikanistiky, ktorých študijným programom je anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii a do študijného programu majú zahrnutý okrem iného aj predmet tlmočníctvo. Takto si mali možnosť prakticky vyskúšať simultánne tlmočenie v simulovanom profesionálnom prostredí pod odborným dohľadom a usmernením profesionálnych tlmočníkov. Študenti FF UCM dôstojne reprezentovali svoju fakultu i celú univerzitu. 

Filozofická fakulta UCM bude v úspešnom projekte s Ekonomickou univerzitou v Bratislave pokračovať aj v budúcich ďalších ročníkoch Modelovej konferencie. 

Gabriela Siantová