Referencie fakulty

Podpora ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave

3. a 4. júna sa v priestoroch UCM na Nám. J. Herdu 2 uskutočnila konferencia Doktorandské štúdium a výskum v medzinárodnom kontexte – otázky, trendy, perspektívy. Konferencia bola zavŕšením dva roky trvajúceho projektu Podpora ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave.

Tento projekt je v rámci programu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Pre filozofickú fakultu je obrovským prínosom, pretože poskytol dostatočné prostriedky na vytvorenie zázemia pre skvalitňovanie štúdia, výskumov, pedagogickej či vedeckej činnosti nielen doktorandov, ale aj vedúcich vedecko-pedagogických pracovníkov.

Na tomto projekte participovali tri katedry. Katedra germanistiky, katedra pedagogiky a katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií. Výsledky prác financovaných z tohto projektu prezentovali zástupcovia každej katedry na dvojdňovej konferencii, no sumárne zhrnutie je k dispozícii aj v troch informačných brožúrach (na stiahnutie tu).

Doktorandi, ako aj vedecko-pedagogickí pracovníci vďaka projektu reprezentovali fakultu v rôznych krajinách Európy i sveta, aktívne sa zúčastňovali na konferenciách, workshopoch, na ktorých prezentovali publikačnú činnosť a vedeckú prácu. To je len časť aktivít, vďaka ktorým vytvárajú potenciál pre skvalitňovanie fakulty, ľudských zdrojov vo výskume a vývoji.

Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave
Operačný program Vzdelávanie
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
Začiatok realizácie projektu: 1. september 2013 
Ukončenie realizácie projektu: 31. august 2015
Nenávratný finančný príspevok: 424 409,25 EUR
http://www.asfeu.sk

Informačná brožúra - Katedra germanistiky 
Informačná brožúra - Katedra pedagogiky
Informačná brožúra - Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií