Štúdium

Štátne skúšky

ODOVZDANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE A PRIHLASOVANIE NA ŠTÁTNU SKÚŠKU

TERMÍNY

JANUÁR 2024
Vloženie práce do AISu:                                           do 01.12.2023
Prihlásenie sa na termín štátnej skúšky cez AIS:     do 16.12.2023

MÁJ/JÚN 2024
Vloženie práce do AISu:                                           do 12. 04. 2024
Prihlásenie sa na termín štátnej skúšky cez AIS:     do 04. 05. 2024

AUGUST 2024
Vloženie práce do AISu:                                           nie je možné
Ak ste prácu neobhájili v predchádzajúcich termínoch, prihlasujete sa až na štátne skúšky v nasledujúcom ak. roku.
Prihlásenie sa na termín štátnej skúšky cez AIS: do 30. 06. 2024

DOKLADY POTREBNÉ PRINIESŤ V DEŇ ŠTÁTNEJ SKÚŠKY

 • 1 x exemplár práce pre potreby komisie (napr. v hrebeňovej alebo inej väzbe), tento exemplár Vám bude po obhajobe práce vrátený
 • 1 x vytlačenú kontrolu originality z AISu.
 • Tlačí sa len tabuľková časť. „Plain text dokumentu na kontrolu“ sa netlačí.
 • 2 x vytlačnú a podpísanú licenčnú zmluvu
 • Zmluva sa tlačí z AISu, vytlačiť 2x a oba exempláre podpísať.

UPOZORNENIA

 • Všetky náležitosti záverečnej práce sa riadia nasledovným predpisom: Smernica o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM
 • Predĺženie termínu na nahratie práce do AISu nie je možné. Prácu, ktorú študent nahrá do AISu nie je možné následne meniť, ani v prípade, že ste omylom nahrali nesprávnu verziu. K nahratej práci bude vypracovaný posudok a zaevidované hodnotenie. Postup nahratia práce: https://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/odovzdanie_zp_2022.pdf 
 • V prípade, že študijné oddelenie pri kontrole zistí, že študent nespĺňa podmienku účasti na štátnej skúške (nedostatok kreditov, neabsolvované všetky povinné predmety, neabsolvovaný opakovaný predmet), budete zo štátnej skúšky odhlásený.
 • Na štátnu skúšku sa študent prihlasuje sám výlučne prostredníctvom AISu. V prípade technických problémov kontaktuje študijné oddelenie a požiadajte študijnú referentku o prihlásenie.
 • Zaradenie študenta do harmonogramu štátnych skúšok na konkrétny deň/čas bude zverejnené prostredníctvom AIS.
 • Posudky k práci budú zverejnené prostredníctvom AIS.