Veda a výskum

Habilitačné a inauguračné konanie

Na základe kvality vedecko-výskumnej činnosti jej pracovníkov, Filozofická fakulta UCM v Trnave zosúladila v rámci procesu prvého periodického hodnotenia habilitačných a inauguračných konaní nasledujúce odbory habilitačných a inauguračných konaní:

  • 7357 (2.1.32) pre odbor habilitačné konanie a inauguračné konanie cudzie jazyky a kultúry
  • 7106 (3.1.3) pre odbor habilitačné konanie a inauguračné konanie etnológia


Na tomto mieste sú uvedené základné nariadenia, ktorými sa uvedené konania riadia, niektoré formuláre, všetky zákonom požadované informácie a tiež kontakt na poverenú pracovníčku fakulty.

Normy a usmernenia
Oznamy o prednáškach
Podklady ku konaniu
Kontakt