Veda a výskum

Etická komisia pre vedecko-výskumnú činnosť FF UCM v Trnave

Štatút Etickej komisia pre vedecko-výskumnú činnosť FF UCM v Trnave

Zloženie Etickej komisie pre vedecko-výskumnú činnosť FF UCM v Trnave:

Predseda:                PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD.

Podpredseda:         PhDr. Iveta Šefarová, PhD.

Členovia komisie:   prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
                                  doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.
                                  doc. PhDr. Grominová Andrea, PhD.

Členovia komisie ex offo:      prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
                                                 JUDr. Viktor Hromada, MBA.

Register výskumných projektov

Projekty v posudzovaní etickou komisiou FF UCM:

Evidenčné číslo registra projektov EK FF UCM: UCM-FF-EK 1/2022 - prijaté 12. 7. 2022

Názov projektu:Výskum postojov obyvateľstva Slovenska k očkovaniu vakcínou proti koronavírusu – skúmanie príčin negatívneho postoja k očkovaniu a problematika etiky verejného zdravia.

Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

Schválené Etickou komisiou FF UCM: