Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Deň učiteľov

Vážení učitelia,

pri príležitosti 431. výročia narodenia Jana Amosa Komenského VÁM ĎAKUJEME!

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave 28.03.2023

Oznamujeme, že dňa 28. marca 2023 o 10:00 hod. sa v miestnosti Z 0.3 na Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava uskutoční zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Všetci členovia aj nečlenovia akademickej obce FF UCM sú vítaní!

Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. Mgr. Ing. Kataríny Seresovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 23. 3. 2023 o 9:00 hod. sa v Akademickom klube na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, uskutoční inauguračná prednáška doc. Mgr. Ing. Kataríny Seresovej, PhD., docentky na Katedre jazykovedy a translatológie  Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave, na tému „Glokalizácia a jej prejavy v dynamike súčasných jazykov“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7357 (2.1.32) cudzie jazyky a kultúry.

POZVÁNKA na informačný seminár: Umelá inteligencia v akademickom prostredí

Určite ste už počuli o umelej inteligencii, ktorá postupne nachádza svoje miesto v rámci používania pri každodenných činnostiach. Je dobré a žiadúce, aby sme aj v rámci akademickej sféry reagovali na tieto nové trendy. 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave preto pre svoju akademickú obec organizuje informačný seminár s názvom: Umelá inteligencia v akademickom prostredí.   

Seminár je určený pre pedagógov, doktorandov ale aj študentov. Má za cieľ zoznámiť akademickú obec so schopnosťami umelej inteligencie a ich dôsledkami pre akademickú sféru.

Sympózium: Nemeckojazyčná literatúra na Slovensku a slovensko-nemecké literárne vzťahy

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i. a Filozofická fakulta Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Nemeckojazyčná literatúra na Slovensku a slovensko-nemecké literárne vzťahy v rámci 2. Medzinárodného sympózia literárnovednej slovakistiky, ktorá sa uskutoční dňa 23. novembra 2023 v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova ulica 2, Bratislava.

Tematika konferencie sa sústredí na dva okruhy:
1. nemeckojazyčná literatúra na území dnešného Slovenska;
2. slovensko-nemecké literárne vzťahy so zreteľom na formovanie literárnych identít.

Hlavným cieľom podujatia je podnietiť vedeckú diskusiu o nemeckojazyčnej literatúre na Slovensku v kontexte slovenských literárnych dejín a dejín medziliterárnych vzťahov. Vítané sú príspevky zamerané na produkciu z rôznych období dejín literatúry, ako aj príspevky venované paralelám v iných národných literatúrach.

Rokovacími jazykmi konferencie sú slovenčina, čeština a nemčina. Maximálny časový rozsah príspevku je 15 minút (cca 6 normostrán). Dopracované príspevky v slovenčine budú ponúknuté časopisu Slovenská literatúra (https://journals.savba.sk/index.php/slpi/about).

Záujemcov o účasť prosíme vyplniť návratku a zaslať ju do 5. mája 2023 na adresu martin.braxatorisjohn(zav.)doesavba.sk. O prijatí príspevku budeme informovať do 15. mája 2023.

Návratka k stiahnutiu je k dispozícií tu: NÁVRATKA

Konferenčný poplatok predstavuje 50 eur (netýka sa účastníkov z organizujúcich inštitúcií). Cestovné, ubytovacie a ďalšie náklady spojené s účasťou na konferencii hradí vysielajúca strana. Radi však pomôžeme pri organizácii pobytu a prekladov štúdií zahraničných účastníkov a účastníčok.

Podujatie sa koná pri príležitosti 230. výročia narodenia Samuela Ferjenčíka (1793 – 1855) ako výstup grantových projektov VEGA 2/0136/21: Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka a VEGA 2/0021/20: Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície.

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce Mgr. Simony Fraštíkovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 14. 3. 2023 o 10:00 hod. sa na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, v Akademickom klube, uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Simony Fraštíkovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre germanistiky FF UCM v Trnave, na tému „Kategória lokálnosti a jazykové prostriedky na jej vyjadrenie“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Rekurrente präpositionale Wortverbindungen im lokalen Bereich“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7357 (2.1.32) cudzie jazyky a kultúry.

Rozvrh hodín na letný semester AR 2022/2023 - ONLINE

Vážené študentky, vážení študenti,

na tejto stránke nájdete aktuálne rozvrhy pre denné štúdium aj ďalšie formy vzdelávania: https://ffucm.edupage.org 

Vzhľadom na prebiehajúce opravy kolízií Vás prosíme, aby ste si svoj rozvrh skontrolovali ešte raz tesne pred začiatkom semestra (05. 02. 2023).

Letný semester začína od pondelka 06. 02. 2023

Výzva na výberové konanie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v projekte KA171/2022

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ pre medzinárodnú kreditovú mobilitu (KA 171) projekt 2022.

Termín realizácie mobility: LS 2022/23, ZS 2023/24

Oprávnenými účastníkmi mobilít sú:

  • pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na UCM plný úväzok (mobility STA/STT),
  • študenti doktorandského stupňa štúdia (mobility SMS).
Výzva na nominácie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v AR 2023/2024

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na nominácie študentov a zamestnancov na Erasmus mobility v AR 2023/2024.

Oprávnenými účastníkmi mobilít študentov sú študenti denného alebo externého štúdia na UCM na všetkých stupňoch štúdia /bakalárskom, magisterskom, doktorandskom/. Študent sa môže mobility štúdium/stáž zúčastniť už od 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia.

Typy mobilít:

  1. Mobilita študenta štúdium SMS (krátkodobá aj dlhodobá)
  2. Mobilita študenta stáž SMT (krátkodobá aj dlhodobá)
  3. Kombinovaná mobilita SMS + SMT – kombinácia štúdia a stáže
  4. Mobilita zamestnanca za účelom výučby STA
  5. Mobilita zamestnanca za účelom školenia STT
  6. Kombinovaná mobilita STA + STT – kombinácia výučby a školenia

Viac informácií o obsahu mobilít sa dozviete tu:
https://www.ucm.sk/sk/oznamy-a-aktuality-oddelenia-medzinarodnych-vztahov/detail/3191/ 
https://www.ucm.sk/sk/erasmus-01/ 

Každý účastník Erasmus mobility musí prejsť transparentným výberovým konaním, ktoré realizuje príslušná katedra FF UCM.
Konkrétne informácie o termíne výberového konania na danej katedre FF UCM sa dozviete na webovej stránke katedry a u katedrového koordinátora Erasmus+

Pozvánka na workshop: ROZVOJ PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA

Milá kolegyňa, milý kolega,

Katedra pedagogiky FF UCM v Trnave Vás pozýva na prvý workshop ROZVOJ PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA, ktorý sa realizuje v rámci projektu NFP312010BFQ3 s názvom „Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM.“ Výzva: OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 - Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Workshop sa uskutoční dňa 12.12.2022 so začiatkom o 8.45 h v miestnosti Z 0.3 v budove UCM (nám. J. Herdu 2, Trnava). Blok, ktorý bude realizovať doc. PhDr. Miroslava Tokovská, Ph.D. z Kristiania University College Oslo sa bude realizovať v slovenskom jazyku.

Predpokladaný termín druhého workshopu je február 2023. Termín bude konkretizovaný v januári 2023. Po absolvovaní obidvoch workshopov bude účastníkom odovzdaný certifikát.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozvánka na workshop (.pdf)