Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Pozvánka na workshop: ROZVOJ PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA

Milá kolegyňa, milý kolega,

Katedra pedagogiky FF UCM v Trnave Vás pozýva na prvý workshop ROZVOJ PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA, ktorý sa realizuje v rámci projektu NFP312010BFQ3 s názvom „Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM.“ Výzva: OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 - Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Workshop sa uskutoční dňa 12.12.2022 so začiatkom o 8.45 h v miestnosti Z 0.3 v budove UCM (nám. J. Herdu 2, Trnava). Blok, ktorý bude realizovať doc. PhDr. Miroslava Tokovská, Ph.D. z Kristiania University College Oslo sa bude realizovať v slovenskom jazyku.

Predpokladaný termín druhého workshopu je február 2023. Termín bude konkretizovaný v januári 2023. Po absolvovaní obidvoch workshopov bude účastníkom odovzdaný certifikát.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozvánka na workshop (.pdf)

Dekanské voľno 28.10.2022

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. udeľuje na 28. októbra 2022 (piatok) dekanské voľno. 

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/KA171/zamestnanec

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na zamestnaneckú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 a KA171 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Výročné číslo časopisu ATTELIÉR

Pri príležitosti 25. výročia vzniku UCM v Trnave bolo vydané špeciálne číslo časopisu Atteliér.

Prečítať si ho môžete → TU.

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce Mgr. Gabriely Chmelíkovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 27. 06. 2022 o 11.00 hod. sa na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, v Akademickom klube, uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Gabriely Chmelíkovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave, na tému „Rozvoj zručnosti čítania pre uľahčenie štúdia odborných textov – výskumom podporené postupy“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Anglický jazyk na špecifické účely na slovenských technických univerzitách po roku 1989 a jeho perspektívy“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7357 (2.1.32) cudzie jazyky a kultúry.

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce PhDr. Kataríny Welnitzovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 27. 06. 2022 o 13.00 hod. sa na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, v Akademickom klube, uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Kataríny Welnitzovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave, na tému „Činitele ovplyvňujúce kvalitu strojového prekladu“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Viditeľné a neviditeľné chyby strojového prekladu“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7357 (2.1.32) cudzie jazyky a kultúry.

Pozvánka na konferenciu: Matej Bel a jeho súčasníci: diela, texty a kontexty II

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií pozýva na 5. slovensko-českú historickogeografickú konferenciu Matej Bel a jeho súčasníci: diela, texty a kontexty II

Konferencia sa uskutoční dňa 25.10.2022 na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

Prihlásiť sa môžu všetci priaznivci histórie, historickej geografie, klasických jazykov, etnológie či príbuzných odborov. Prednášajúci môžu prezentovať aj výsledky svojho bádania v iných oblastiach historickej geografie.
Vyplnenú prihlášku je potrebné poslať na adresu: david.jablonskyjohn(zav.)doeucm.sk najneskôr do 26.9.2022.

Pozvánka na konferenciu.

Conference invitation.

Výsledky výberového konania na zahraničné mobility Erasmus+ pre študentov a zamestnancov v ak. roku 2022/23

Na základe výberového konania na zahraničné mobility Erasmus+ pre študentov a zamestnancov v akademickom roku 2022/23 na Filozofickej fakulte UCM a na základe dohody s Oddelením pre vonkajšie vzťahy UCM v Trnave oznamujeme výsledky výberového konania na mobility v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2022/2023.

Výsledky sú zverejnené na web stránke FF UCM v prehľadných tabuľkách prostredníctvom nasledujúceho odkazu: Medzinárodné aktivity, spolupráca, Erasmus+, mobility

Študenti, ktorí sú uvedení ako náhradníci môžu čerpať nulový grant, alebo v prípade dostatku financií môžu čerpať mobilitu v letnom semestri daného akademického roka. 

Rektorské voľno - zmena na 04.05.2022

Rektor UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. vyhlasuje dňa 04.05.2022 (streda) na poobedie od 12.00 hod. rektorské voľno.

UCM PIKNIK DAY

Študentská rada UCM organizuje pre študentov univerzity podujatie UCM Piknik Day. Uskutoční sa 27. apríla 2022 (streda) od 13.00 – 21.00 hod. v areáli UCM v Jame.

Je pripravený bohatý program, napr. vystúpenie skupín: Smola a hrušky, Jedno s druhým, Trnafčan, ďalej športové aktivity, zaujímavé prezentácie a prednášky a mnoho iného.
Akcia je pre všetkých študentov UCM. 
Vstupné je dobrovoľné.

V súvislosti s konaním akcie vyhlásil rektor univerzity na poobedie dňa 27.4.2022 (od 12.00 hod.) rektorské voľno.

Podujatie na sociálnych sieťach.