Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 6. - 12. 11. 2023

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2023 (TVT 2023) sa začne v pondelok 6. novembra a potrvá do 12. novembra 2023.

Cieľom TVT je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, ich významu a spopularizovať ich v rámci celej spoločnosti. Podujatia realizované v rámci TVT sú určené laickej aj odbornej verejnosti.

Do TVT 2023 sa zapojí aj Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FF UCM).
Program TVT FF UCM nájdete TU a aj nižšie:

Rektorské a dekanské voľno 30. a 31. októbra 2023

Rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metóda v Trnave, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., a dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave, doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., udeľujú na 30. a 31. októbra rektorské a dekanské voľno

Pozvánka na workshop "Ako pracovať so študentom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami"

Milá kolegyňa, milý kolega,

katedra pedagogiky a katedra psychológie FF UCM v Trnave Vás pozývajú na workshop "Ako pracovať so študentom so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami", ktorý sa uskutoční dňa 25.10. 2023 o 13:30 hod. Prihlasovanie sa na workshop je možné prostredníctvom linku v priloženej pozvánke. Podrobnejšie informácie dostanú prihlásení účastníci mailom dňa 23.10. 2023.

Výjazdové zasadnutie Kolégia dekanky FF UCM

V dňoch 04. - 05. októbra 2023 sa v penzióne Huncokár, Modrá uskutočnilo výjazdové zasadnutie Kolégia dekanky FF UCM v Trnave.

Zasadnutia sa zúčastnili vedúci katedier FF UCM a pracovníci dekanátu.

Výsledky volieb do Akademického senátu FF UCM

Voľby do Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa uskutočnili dňa 04. októbra 2022 v čase od 09:00 do 16:00 v Akademickom klube UCM.

OZNAM O KONANÍ VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UCM - Zoznam kandidátov

Na základe § 2 ods. 1 a 2 Zásad volieb do AS FF UCM a uznesení č. 14/2023 a 16/2023 AS FF UCM, Akademický senát Filozofickej fakulty UCM vyhlasuje termín riadnych volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

OZNAM O KONANÍ VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UCM - zamestnanecká časť a študentská časť

Na základe § 2 ods. 1 a 2 Zásad volieb do AS FF UCM a uznesení č. 14/2023 a 16/2023 AS FF UCM, Akademický senát Filozofickej fakulty UCM vyhlasuje termín riadnych volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Termín volieb:

4. októbra 2023

v čase 8.00 – 16.00 hod.

Miesto konania volieb:

Akademický klub UCM miestnosť Z 0.2

Vo voľbách sa volí osem miest senátorov zamestnaneckej časti AS FF UCM a štyri miesta senátorov študentskej časti AS FF UCM. Na volebnom lístku môžete zakrúžkovať čísla maximálne ôsmich kandidátov pri zamestnaneckej časti AS FF UCM a maximálne štyroch kandidátov pri študentskej časti AS FF UCM. Viac krúžkov znamená, že hlasovací lístok bude neplatný!

Termín podávania návrhov na kandidátov pre riadne voľby do zamestnaneckej aj študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda

do 27. septembra 2023 do 12.00 hod.

Návrh na kandidátov za zamestnaneckú časť a študentskú časť môže podávať ktorýkoľvek člen akademickej obce. Návrhový list na kandidáta do AS FF UCM a zároveň aj písomný súhlas navrhovanej osoby s kandidatúrou do AS FF UCM sa odovzdá v zalepenej obálke do podateľne UCM (na meno predsedu AS FF UCM Jozefa Lenča, PhD.).

Pozvánka na workshop: Rozvoj profesijných kompetencií vysokoškolského učiteľa

Milá kolegyňa, milý kolega,

touto cestou by sme Vás chceli pozvať na workshop "Rozvoj profesijných kompetencií vysokoškolského učiteľa", ktorý sa bude realizovať dňa 9.5.2023 v miestnosti Z.03. Registrácia na workshop je možná do 3.5.2023 prostredníctvom nasledujúceho registračného linku: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ABFd0UTXCUuK-VgYQNZEUGvlJ2i8ObZPrndbuz3iP_1URDcxMlY1UDRQVDZGTUJKUVRYMTVDRExDUy4u 

Odovzdávanie cien ŠVOČ 24.04.2023

Dňa 24.04.2023 sa v Akademickom klube UCM uskutočnilo odovzdávanie diplomov a ocenení študentom katedier Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktorí sa zúčastnili a umiestnili na víťazných miestach v Študentskej Vedeckej Odbornej Činnosti (ŠVOČ).

Ocenenia v mene dekanky Filozofickej fakulty UCM, doc. Mgr. Mariany Sirotovej, PhD. odovzdal prodekan pre vedu, prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Seminár SAIA

Milí doktorandi, pedagógovia a výskumníci, UCM v Trnave a SAIA, n. o., Vás pozývajú na seminár „Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí – Ako napísať úspešnú žiadosť?


Dátum a čas konania: 3. mája 2023 (v stredu) o 10:30 – 12:00h 
Prednášková miestnosť: S0.2, Nám. J. Herdu 2, UCM v Trnave

Program:  

  1. Akademické mobility – Štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád
  2. CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
  3. Akcia Rakúsko-Slovensko – spolupráca vo vede a vzdelávaní: štipendiá a projekty
  4. NŠP – Národný štipendijný program SR
  5. EURAXESS – Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov
  6. Krok za krokom k úspešnej žiadosti: Ako napísať motiváciu, odborný program...; Ako získať akceptačný list, odporúčanie...
  7. Diskusia