Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov.

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/pedagóg

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na učiteľskú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Inauguračná prednáška doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverený predseda Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 5. 11. 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční inauguračná prednáška doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD., docentky na FF UCM v Trnave, na tému „Alpskí drevorubači, Huncokári v Malých Karpatoch. Možnosti a perspektívy súčasnej revitalizácie potomkov špecifickej minority“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etnológia 7106 (3.1.3). Aktuálne informácie k online prenosu inauguračnej prednášky budú zverejnené na https://ff.ucm.sk/sk/habilitacne-a-inauguracne-konanie/.

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie uverejnila článok v Online My sme Trnava

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie uverejnila v spolupráci s FF UCM a OPV UCM článok v Online My sme Trnava. Článok si môžete prečítať tu: https://mytrnava.sme.sk/c/22513052/chces-pochopit-svet-v-hlbsich-suvislostiach.html 

Spôsob predkladania žiadostí o štúdium podľa individuálneho harmonogramu štúdia (IHŠ) a jeho realizácia

V súlade s § 13, ods. 5 Študijného poriadku UCM upravuje dekanka Filozofickej fakulty podmienky individuálneho harmonogramu štúdia pre študentov FF UCM nasledovne:

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Oznámenie o konaní habilitačných prednášok a obhajob habilitačnej práce

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 8. 9. 2020 sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.2 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční habilitačná prednáška: 

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov:

Napísali o nás v MY Trnava

Článok o Filozofickej fakulte UCM a možnosťami štúdia na nej si môžete prečítať tu: 
https://mytrnava.sme.sk/c/22433707/bez-cudzich-jazykov-to-dnes-nejde.html