Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce Mgr. Gabriely Chmelíkovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 27. 06. 2022 o 11.00 hod. sa na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, v Akademickom klube, uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Gabriely Chmelíkovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave, na tému „Rozvoj zručnosti čítania pre uľahčenie štúdia odborných textov – výskumom podporené postupy“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Anglický jazyk na špecifické účely na slovenských technických univerzitách po roku 1989 a jeho perspektívy“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7357 (2.1.32) cudzie jazyky a kultúry.

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce PhDr. Kataríny Welnitzovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 27. 06. 2022 o 13.00 hod. sa na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, v Akademickom klube, uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Kataríny Welnitzovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave, na tému „Činitele ovplyvňujúce kvalitu strojového prekladu“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Viditeľné a neviditeľné chyby strojového prekladu“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7357 (2.1.32) cudzie jazyky a kultúry.

Pozvánka na konferenciu: Matej Bel a jeho súčasníci: diela, texty a kontexty II

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií pozýva na 5. slovensko-českú historickogeografickú konferenciu Matej Bel a jeho súčasníci: diela, texty a kontexty II

Konferencia sa uskutoční dňa 25.10.2022 na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

Prihlásiť sa môžu všetci priaznivci histórie, historickej geografie, klasických jazykov, etnológie či príbuzných odborov. Prednášajúci môžu prezentovať aj výsledky svojho bádania v iných oblastiach historickej geografie.
Vyplnenú prihlášku je potrebné poslať na adresu: david.jablonskyjohn(zav.)doeucm.sk najneskôr do 26.9.2022.

Pozvánka na konferenciu.

Conference invitation.

Výsledky výberového konania na zahraničné mobility Erasmus+ pre študentov a zamestnancov v ak. roku 2022/23

Na základe výberového konania na zahraničné mobility Erasmus+ pre študentov a zamestnancov v akademickom roku 2022/23 na Filozofickej fakulte UCM a na základe dohody s Oddelením pre vonkajšie vzťahy UCM v Trnave oznamujeme výsledky výberového konania na mobility v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2022/2023.

Výsledky sú zverejnené na web stránke FF UCM v prehľadných tabuľkách prostredníctvom nasledujúceho odkazu: Medzinárodné aktivity, spolupráca, Erasmus+, mobility

Študenti, ktorí sú uvedení ako náhradníci môžu čerpať nulový grant, alebo v prípade dostatku financií môžu čerpať mobilitu v letnom semestri daného akademického roka. 

Rektorské voľno - zmena na 04.05.2022

Rektor UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. vyhlasuje dňa 04.05.2022 (streda) na poobedie od 12.00 hod. rektorské voľno.

UCM PIKNIK DAY

Študentská rada UCM organizuje pre študentov univerzity podujatie UCM Piknik Day. Uskutoční sa 27. apríla 2022 (streda) od 13.00 – 21.00 hod. v areáli UCM v Jame.

Je pripravený bohatý program, napr. vystúpenie skupín: Smola a hrušky, Jedno s druhým, Trnafčan, ďalej športové aktivity, zaujímavé prezentácie a prednášky a mnoho iného.
Akcia je pre všetkých študentov UCM. 
Vstupné je dobrovoľné.

V súvislosti s konaním akcie vyhlásil rektor univerzity na poobedie dňa 27.4.2022 (od 12.00 hod.) rektorské voľno.

Podujatie na sociálnych sieťach.

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/zamestnanec

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na zamestnaneckú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Oznamujeme, že dňa 5. apríla 2022 o 09:00 hod. sa uskutoční zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave v miestnosti Akademického klubu (Z 0.2) v hlavnej budove UCM v Trnave.

Neobmedzený a bezplatný prístup k odbornej literatúre Centra vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu prispieva a podporuje rozvoj vedy, techniky a vzdelávania na Slovensku.

V rámci skvalitňovania služieb a potreby čo najjednoduchšieho a najrýchlejšieho prístupu k odborným informáciám si dovoľujú dať do pozornosti, že ako prvá knižnica zaviedli systém plnohodnotnej a bezplatnej online registrácie. Prostredníctvom krátkej registrácie tak získa používateľ okamžitý a nepretržitý prístup k neustále sa rozširujúcemu portfóliu e-zdrojov.

Získajte prístup k tisíckam e-kníh bezplatne, online registráciou na: https://nvk.cvtisr.sk/registracia-pouzivatela/

Návod na používanie služby Bookport : https://nvk.cvtisr.sk/bookport

Viac informácií nájdete na: 

Web CVTI SR

Facebook CVTI SR

Zhromaždenie Filozofickej fakulty k podpore Vyhlásenie RVŠ SR k návrhu novely vysokoškolskej legislatívy adresovaného poslancom NR SR

Dňa 22.03.202209:00 sa pred hlavnou budovou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konalo zhromaždenie k podpore Vyhlásenia Rady vysokých škôl Slovenskej republiky k návrhu vysokoškolskej legislatívy adresovaného poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia vedenia Filozofickej fakulty, Akademického senátu UCM, Akademického senátu FF UCM, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, reprezentanti Študentskej rady UCM a v neposlednom rade aj študenti.

V príhovore vystúpil predseda Akademického senátu Filozofickej fakulty PhDr. Jozef Lenč, PhD, ktorý sa vyjadril k návrhu vysokoškolskej legislatívy a dopadov na nezávislosť akademickej samosprávy, nie len na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ale aj všetkých verejných vysokých školách na Slovensku.

Zhromaždenie ďalej pokračovalo neformálnou diskusiou až do 10:00.