Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Výsledky výberového konania na zahraničné mobility Erasmus+ pre študentov a zamestnancov v ak. roku 2022/23

Na základe výberového konania na zahraničné mobility Erasmus+ pre študentov a zamestnancov v akademickom roku 2022/23 na Filozofickej fakulte UCM a na základe dohody s Oddelením pre vonkajšie vzťahy UCM v Trnave oznamujeme výsledky výberového konania na mobility v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2022/2023.

Výsledky sú zverejnené na web stránke FF UCM v prehľadných tabuľkách prostredníctvom nasledujúceho odkazu: Medzinárodné aktivity, spolupráca, Erasmus+, mobility

Študenti, ktorí sú uvedení ako náhradníci môžu čerpať nulový grant, alebo v prípade dostatku financií môžu čerpať mobilitu v letnom semestri daného akademického roka. 

Rektorské voľno - zmena na 04.05.2022

Rektor UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. vyhlasuje dňa 04.05.2022 (streda) na poobedie od 12.00 hod. rektorské voľno.

UCM PIKNIK DAY

Študentská rada UCM organizuje pre študentov univerzity podujatie UCM Piknik Day. Uskutoční sa 27. apríla 2022 (streda) od 13.00 – 21.00 hod. v areáli UCM v Jame.

Je pripravený bohatý program, napr. vystúpenie skupín: Smola a hrušky, Jedno s druhým, Trnafčan, ďalej športové aktivity, zaujímavé prezentácie a prednášky a mnoho iného.
Akcia je pre všetkých študentov UCM. 
Vstupné je dobrovoľné.

V súvislosti s konaním akcie vyhlásil rektor univerzity na poobedie dňa 27.4.2022 (od 12.00 hod.) rektorské voľno.

Podujatie na sociálnych sieťach.

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/zamestnanec

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na zamestnaneckú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Oznamujeme, že dňa 5. apríla 2022 o 09:00 hod. sa uskutoční zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave v miestnosti Akademického klubu (Z 0.2) v hlavnej budove UCM v Trnave.

Neobmedzený a bezplatný prístup k odbornej literatúre Centra vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu prispieva a podporuje rozvoj vedy, techniky a vzdelávania na Slovensku.

V rámci skvalitňovania služieb a potreby čo najjednoduchšieho a najrýchlejšieho prístupu k odborným informáciám si dovoľujú dať do pozornosti, že ako prvá knižnica zaviedli systém plnohodnotnej a bezplatnej online registrácie. Prostredníctvom krátkej registrácie tak získa používateľ okamžitý a nepretržitý prístup k neustále sa rozširujúcemu portfóliu e-zdrojov.

Získajte prístup k tisíckam e-kníh bezplatne, online registráciou na: https://nvk.cvtisr.sk/registracia-pouzivatela/

Návod na používanie služby Bookport : https://nvk.cvtisr.sk/bookport

Viac informácií nájdete na: 

Web CVTI SR

Facebook CVTI SR

Zhromaždenie Filozofickej fakulty k podpore Vyhlásenie RVŠ SR k návrhu novely vysokoškolskej legislatívy adresovaného poslancom NR SR

Dňa 22.03.202209:00 sa pred hlavnou budovou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konalo zhromaždenie k podpore Vyhlásenia Rady vysokých škôl Slovenskej republiky k návrhu vysokoškolskej legislatívy adresovaného poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia vedenia Filozofickej fakulty, Akademického senátu UCM, Akademického senátu FF UCM, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, reprezentanti Študentskej rady UCM a v neposlednom rade aj študenti.

V príhovore vystúpil predseda Akademického senátu Filozofickej fakulty PhDr. Jozef Lenč, PhD, ktorý sa vyjadril k návrhu vysokoškolskej legislatívy a dopadov na nezávislosť akademickej samosprávy, nie len na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ale aj všetkých verejných vysokých školách na Slovensku.

Zhromaždenie ďalej pokračovalo neformálnou diskusiou až do 10:00.

Vedenie Filozofickej fakulty podporuje Vyhlásenie RVŠ SR k návrhu novely vysokoškolskej legislatívy adresovaného poslancom NR SR

Vedenie Filozofickej fakulty UCM v Trnave sa pripája k Vyhláseniu Rady vysokých škôl Slovenskej republiky k návrhu vysokoškolskej legislatívy adresovaného poslancom Národnej Rady Slovenskej republiky prostredníctvom zhromaždenia pred budovou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Nám. Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava, ktoré sa uskutočni 22.03.2022 od 09:00.

Zrušenie obmedzení študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo podľa § 27 ods. 5 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe uznesenia výkonnej rady agentúry č. VR-42/2/2022 zrušila obmedzenia študijného programu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s názvom učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), 2. stupeň vysokoškolského štúdia; denná forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „magister“ (Mgr.), jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk; kód študijného programu: 107006 v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

Výkonná rada agentúry na svojom zasadnutí dňa 24. februára 2022 konštatovala, že vysoká škola vykonala úpravu uvedeného študijného programu v súlade s predloženým návrhom úpravy tohto študijného programu. Vysoká škola o vykonaní úpravy študijného programu informovala agentúru. Na základe overenia tejto skutočnosti a splnenia požiadaviek vyplývajúcich z príslušných ustanovení zákona agentúra vyznačí v registri študijných programov zrušenie príslušných obmedzení.

Usmernenie ohľadom COVID-19 pre študentov pre LS 2021/2022

REALIZÁCIA VÝUČBY LS 2021/2022 JE SPOJENÁ S HYGIENICKÝMI POŽIADAVKAMI:

  • Povinnosť nosenia respirátora počas výučby a vo všetkých priestoroch univerzity.
  • Dezinfekcia rúk.
  • Vetranie edukačných priestorov.
  • Dezinfekcia používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok.