Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Neobmedzený a bezplatný prístup k odbornej literatúre Centra vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu prispieva a podporuje rozvoj vedy, techniky a vzdelávania na Slovensku.

V rámci skvalitňovania služieb a potreby čo najjednoduchšieho a najrýchlejšieho prístupu k odborným informáciám si dovoľujú dať do pozornosti, že ako prvá knižnica zaviedli systém plnohodnotnej a bezplatnej online registrácie. Prostredníctvom krátkej registrácie tak získa používateľ okamžitý a nepretržitý prístup k neustále sa rozširujúcemu portfóliu e-zdrojov.

Získajte prístup k tisíckam e-kníh bezplatne, online registráciou na: https://nvk.cvtisr.sk/registracia-pouzivatela/

Návod na používanie služby Bookport : https://nvk.cvtisr.sk/bookport

Viac informácií nájdete na: 

Web CVTI SR

Facebook CVTI SR

Zhromaždenie Filozofickej fakulty k podpore Vyhlásenie RVŠ SR k návrhu novely vysokoškolskej legislatívy adresovaného poslancom NR SR

Dňa 22.03.202209:00 sa pred hlavnou budovou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave konalo zhromaždenie k podpore Vyhlásenia Rady vysokých škôl Slovenskej republiky k návrhu vysokoškolskej legislatívy adresovaného poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.

Zhromaždenia sa zúčastnili zástupcovia vedenia Filozofickej fakulty, Akademického senátu UCM, Akademického senátu FF UCM, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci, reprezentanti Študentskej rady UCM a v neposlednom rade aj študenti.

V príhovore vystúpil predseda Akademického senátu Filozofickej fakulty PhDr. Jozef Lenč, PhD, ktorý sa vyjadril k návrhu vysokoškolskej legislatívy a dopadov na nezávislosť akademickej samosprávy, nie len na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ale aj všetkých verejných vysokých školách na Slovensku.

Zhromaždenie ďalej pokračovalo neformálnou diskusiou až do 10:00.

Vedenie Filozofickej fakulty podporuje Vyhlásenie RVŠ SR k návrhu novely vysokoškolskej legislatívy adresovaného poslancom NR SR

Vedenie Filozofickej fakulty UCM v Trnave sa pripája k Vyhláseniu Rady vysokých škôl Slovenskej republiky k návrhu vysokoškolskej legislatívy adresovaného poslancom Národnej Rady Slovenskej republiky prostredníctvom zhromaždenia pred budovou Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Nám. Jozefa Herdu 2, 917 01 Trnava, ktoré sa uskutočni 22.03.2022 od 09:00.

Zrušenie obmedzení študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo podľa § 27 ods. 5 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe uznesenia výkonnej rady agentúry č. VR-42/2/2022 zrušila obmedzenia študijného programu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s názvom učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), 2. stupeň vysokoškolského štúdia; denná forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „magister“ (Mgr.), jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk; kód študijného programu: 107006 v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

Výkonná rada agentúry na svojom zasadnutí dňa 24. februára 2022 konštatovala, že vysoká škola vykonala úpravu uvedeného študijného programu v súlade s predloženým návrhom úpravy tohto študijného programu. Vysoká škola o vykonaní úpravy študijného programu informovala agentúru. Na základe overenia tejto skutočnosti a splnenia požiadaviek vyplývajúcich z príslušných ustanovení zákona agentúra vyznačí v registri študijných programov zrušenie príslušných obmedzení.

Usmernenie ohľadom COVID-19 pre študentov pre LS 2021/2022

REALIZÁCIA VÝUČBY LS 2021/2022 JE SPOJENÁ S HYGIENICKÝMI POŽIADAVKAMI:

  • Povinnosť nosenia respirátora počas výučby a vo všetkých priestoroch univerzity.
  • Dezinfekcia rúk.
  • Vetranie edukačných priestorov.
  • Dezinfekcia používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok.
Pozvánka na prednášku: Demencia - výzva globálneho zdravia pre 21. storočie

Dňa 07.04.2022 od 13:00 do 15:30 hod. sa uskutoční online prednáška na tému: Demencia - výzva globálneho zdravia pre 21. storočie.

Pripojiť sa môžete cez nasledujúci odkaz: 

https://kristiania.zoom.us/j/69733146660?pwd=VWxJQjBqOS9BRjExMWpRMEV3dTRsUT09 

Výzva na predkladanie žiadosti o štipendium v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2022/2023.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2022 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2022/2023. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na http://www.stipendia.sk, resp. http://www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu http://www.stipendia.sk, resp. http://www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová ( nsp-skjohn(zav.)doesaia.sk ), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Ondrej Aradský ( nsp-foreignjohn(zav.)doesaia.sk ), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  31. októbra 2022, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2022/2023.

Oznam o prechode na prezenčnú formu vyučovania s platnosťou od 7.3.2022

Oznamujeme študentom Filozofickej fakulty, že od 07.03.2022 prechádzame z online výučby v dennej forme na prezenčnú formu výučby s nasledujúcimi výnimkami:

  1. Prednášky v študijnom programe Psychológia v bakalárskom a magisterskom stupni vzdelávania budú realizované online formou. Semináre a cvičenia prezenčnou formou.
  2. Výučba v študijnom programe Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii v bakalárskom a magisterskom stupni vzdelávania bude realizovaná, vzhľadom na vojnový konflikt na Ukrajine, online formou.
  3. Zahraniční pedagógovia pracujúci na FF UCM môžu realizovať výučbu online formou.
Informácie UCM pre podporu študentov a ľudí utekajúcich z Ukrajiny

Ukrajinskí študenti a študentky sa môžu obrátiť v prípade potreby na novovytvorenú mailovú adresu: help.uajohn(zav.)doeucm.sk

Menovanie novej dekanky Filozofickej fakulty UCM

Dňa 28.2.2022 rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. odovzdal menovací dekrét, doc. Mgr. Mariane Sirotovej, PhD., ktorá s účinnosťou od 1. marca 2022 nastupuje na funkciu dekanky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Na základe návrhu AS FF UCM na vymenovanie  dekana Filozofickej fakulty UCM v Trnave zo dňa 16.12.2021, v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menoval rektor univerzity p. dekanku na obdobie štyroch rokov s účinnosťou od 1. marca 2022.

Pani dekanke srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov.