Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce Mgr. Simony Fraštíkovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 14. 3. 2023 o 10:00 hod. sa na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, v Akademickom klube, uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Simony Fraštíkovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre germanistiky FF UCM v Trnave, na tému „Kategória lokálnosti a jazykové prostriedky na jej vyjadrenie“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Rekurrente präpositionale Wortverbindungen im lokalen Bereich“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7357 (2.1.32) cudzie jazyky a kultúry.

Rozvrh hodín na letný semester AR 2022/2023 - ONLINE

Vážené študentky, vážení študenti,

na tejto stránke nájdete aktuálne rozvrhy pre denné štúdium aj ďalšie formy vzdelávania: https://ffucm.edupage.org 

Vzhľadom na prebiehajúce opravy kolízií Vás prosíme, aby ste si svoj rozvrh skontrolovali ešte raz tesne pred začiatkom semestra (05. 02. 2023).

Letný semester začína od pondelka 06. 02. 2023

Výzva na výberové konanie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v projekte KA171/2022

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ pre medzinárodnú kreditovú mobilitu (KA 171) projekt 2022.

Termín realizácie mobility: LS 2022/23, ZS 2023/24

Oprávnenými účastníkmi mobilít sú:

  • pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na UCM plný úväzok (mobility STA/STT),
  • študenti doktorandského stupňa štúdia (mobility SMS).
Výzva na nominácie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v AR 2023/2024

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na nominácie študentov a zamestnancov na Erasmus mobility v AR 2023/2024.

Oprávnenými účastníkmi mobilít študentov sú študenti denného alebo externého štúdia na UCM na všetkých stupňoch štúdia /bakalárskom, magisterskom, doktorandskom/. Študent sa môže mobility štúdium/stáž zúčastniť už od 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia.

Typy mobilít:

  1. Mobilita študenta štúdium SMS (krátkodobá aj dlhodobá)
  2. Mobilita študenta stáž SMT (krátkodobá aj dlhodobá)
  3. Kombinovaná mobilita SMS + SMT – kombinácia štúdia a stáže
  4. Mobilita zamestnanca za účelom výučby STA
  5. Mobilita zamestnanca za účelom školenia STT
  6. Kombinovaná mobilita STA + STT – kombinácia výučby a školenia

Viac informácií o obsahu mobilít sa dozviete tu:
https://www.ucm.sk/sk/oznamy-a-aktuality-oddelenia-medzinarodnych-vztahov/detail/3191/ 
https://www.ucm.sk/sk/erasmus-01/ 

Každý účastník Erasmus mobility musí prejsť transparentným výberovým konaním, ktoré realizuje príslušná katedra FF UCM.
Konkrétne informácie o termíne výberového konania na danej katedre FF UCM sa dozviete na webovej stránke katedry a u katedrového koordinátora Erasmus+

Pozvánka na workshop: ROZVOJ PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA

Milá kolegyňa, milý kolega,

Katedra pedagogiky FF UCM v Trnave Vás pozýva na prvý workshop ROZVOJ PROFESIJNÝCH KOMPETENCIÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA, ktorý sa realizuje v rámci projektu NFP312010BFQ3 s názvom „Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM.“ Výzva: OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01 - Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Workshop sa uskutoční dňa 12.12.2022 so začiatkom o 8.45 h v miestnosti Z 0.3 v budove UCM (nám. J. Herdu 2, Trnava). Blok, ktorý bude realizovať doc. PhDr. Miroslava Tokovská, Ph.D. z Kristiania University College Oslo sa bude realizovať v slovenskom jazyku.

Predpokladaný termín druhého workshopu je február 2023. Termín bude konkretizovaný v januári 2023. Po absolvovaní obidvoch workshopov bude účastníkom odovzdaný certifikát.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozvánka na workshop (.pdf)

Dekanské voľno 28.10.2022

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. udeľuje na 28. októbra 2022 (piatok) dekanské voľno. 

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/KA171/zamestnanec

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na zamestnaneckú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 a KA171 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Výročné číslo časopisu ATTELIÉR

Pri príležitosti 25. výročia vzniku UCM v Trnave bolo vydané špeciálne číslo časopisu Atteliér.

Prečítať si ho môžete → TU.

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce Mgr. Gabriely Chmelíkovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 27. 06. 2022 o 11.00 hod. sa na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, v Akademickom klube, uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Gabriely Chmelíkovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave, na tému „Rozvoj zručnosti čítania pre uľahčenie štúdia odborných textov – výskumom podporené postupy“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Anglický jazyk na špecifické účely na slovenských technických univerzitách po roku 1989 a jeho perspektívy“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7357 (2.1.32) cudzie jazyky a kultúry.

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce PhDr. Kataríny Welnitzovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 27. 06. 2022 o 13.00 hod. sa na Filozofickej fakulte UCM v Trnave, v Akademickom klube, uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Kataríny Welnitzovej, PhD., odbornej asistentky na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave, na tému „Činitele ovplyvňujúce kvalitu strojového prekladu“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Viditeľné a neviditeľné chyby strojového prekladu“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania 7357 (2.1.32) cudzie jazyky a kultúry.