Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Informácia o konaní volieb do Akademického senátu FF UCM a Akademického senátu UCM

Na základe smernice Zásad volieb do AS UCM a uznesenia č. 2/2021 Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Akademický senát Filozofickej fakulty UCM vyhlasuje termín riadnych volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za FF UCM a Akademického senátu FF UCM.

ERASMUS+ Počas pandémie COVID-19

Oddelenie zahraničných vzťahov a vzťahov s verejnosťou FF UCM oznamuje, že ERASMUS+ pokračuje vo forme virtuálnej a zmiešanej mobility.

V záujme predchádzania zbytočným komplikáciám a problémom spojeným s realizáciou mobility, je potrebné odovzdať všetku dokumentáciu týkajúcu sa virtuálnej mobility na ODDELENIE VONKAJŠÍCH VZŤAHOV UCM vopred - skôr ako sa na mobilite/stáži zúčastníte. 

Mesiac frankofónie 2021

V rámci mesiaca frankofónie 2021 Filozofická fakulta UCM v spoluprácu so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny pripravila tento program, na ktorý sa môžu zahlásiť všetci francúzsky rozprávajúci učitelia alebo budúci učitelia či záujemcovia o učiteľské štúdium.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov.

PRAVIDLÁ REALIZÁCIE ONLINE VÝUČBY V LS 2020/2021

Na základe rozhodnutia rektora UCM a vedenia FF UCM sa výučba v letnom semestri až do odvolania realizuje v digitálnom priestore.

Na online výučbu bude v LS využívaná VÝLUČNE platforma MS Teams.

Pre pripojenie do platformy MS Teams je nutné využívať univerzitné emaily.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov.

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/pedagóg

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na učiteľskú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Inauguračná prednáška doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverený predseda Vedeckej rady Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 5. 11. 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční inauguračná prednáška doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD., docentky na FF UCM v Trnave, na tému „Alpskí drevorubači, Huncokári v Malých Karpatoch. Možnosti a perspektívy súčasnej revitalizácie potomkov špecifickej minority“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etnológia 7106 (3.1.3). Aktuálne informácie k online prenosu inauguračnej prednášky budú zverejnené na https://ff.ucm.sk/sk/habilitacne-a-inauguracne-konanie/.

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie uverejnila článok v Online My sme Trnava

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie uverejnila v spolupráci s FF UCM a OPV UCM článok v Online My sme Trnava. Článok si môžete prečítať tu: https://mytrnava.sme.sk/c/22513052/chces-pochopit-svet-v-hlbsich-suvislostiach.html 

Spôsob predkladania žiadostí o štúdium podľa individuálneho harmonogramu štúdia (IHŠ) a jeho realizácia

V súlade s § 13, ods. 5 Študijného poriadku UCM upravuje dekanka Filozofickej fakulty podmienky individuálneho harmonogramu štúdia pre študentov FF UCM nasledovne: