Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Výberové konanie na zahraničnú mobilitu v rámci Erasmus+ KA107/pedagóg

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na učiteľskú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Udelenie titulu docent doc. Mgr. Petrovi Fraňovi, PhD.

Dňa 20. apríla 2021 rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave odovzdal menovací dekrét o udelení titulu docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania systematická filozofia, doc. Mgr. Petrovi Fraňovi, PhD. z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Gratulujeme a želáme veľa vedecko-výskumných ako i pedagogických úspechov.

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 23. apríla 202110.00 hod. on-line prostredníctvom MS Teams

Výsledky volieb do Akademického senátu UCM a Akademického senátu FF UCM

Voľby do Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa uskutočnili online formou dňa 8.4.2021 v čase od 10:00 do 13:00.

ERASMUS+ výzva na podávanie projektov

Finančný príspevok z programu Erasmus+ môžu získať výlučne organizácie/inštitúcie aktívne v relevantnej oblasti vzdelávania registrované na Slovensku. V oblasti mládeže môžu byť oprávnené aj skupiny jednotlivcov.

Voľby do Akademického senátu FF UCM a Akademického senátu UCM - zoznam kandidátov

Na základe smernice Zásad volieb do AS UCM a uznesenia č. 2/2021 Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Akademický senát Filozofickej fakulty UCM vyhlasuje termín riadnych volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za FF UCM a Akademického senátu FF UCM.

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce Mgr. Petra Fraňa, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 30. 03. 2021 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti UCM č. 611 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Petra Fraňa, PhD., odborného asistenta na FF UCM v Trnave, na tému „Hľadanie počiatkov rímskej filozofie“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Systematický rozmer Ciceronovej filozofickej činnosti“ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania systematická filozofia 6101 (2.1.2).Informácia o konaní volieb do Akademického senátu FF UCM a Akademického senátu UCM

Na základe smernice Zásad volieb do AS UCM a uznesenia č. 2/2021 Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Akademický senát Filozofickej fakulty UCM vyhlasuje termín riadnych volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za FF UCM a Akademického senátu FF UCM.

ERASMUS+ Počas pandémie COVID-19

Oddelenie zahraničných vzťahov a vzťahov s verejnosťou FF UCM oznamuje, že ERASMUS+ pokračuje vo forme virtuálnej a zmiešanej mobility.

V záujme predchádzania zbytočným komplikáciám a problémom spojeným s realizáciou mobility, je potrebné odovzdať všetku dokumentáciu týkajúcu sa virtuálnej mobility na ODDELENIE VONKAJŠÍCH VZŤAHOV UCM vopred - skôr ako sa na mobilite/stáži zúčastníte. 

Mesiac frankofónie 2021

V rámci mesiaca frankofónie 2021 Filozofická fakulta UCM v spoluprácu so Slovenskou asociáciou učiteľov francúzštiny pripravila tento program, na ktorý sa môžu zahlásiť všetci francúzsky rozprávajúci učitelia alebo budúci učitelia či záujemcovia o učiteľské štúdium.