Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Stanovisko a usmernenie dekanky k aktuálnej situácii

Stanovisko a usmernenie dekanky k aktuálnej situácii

Pokyny k priebehu výučby na FF na nasledujúce obdobie

Milí študenti,
vzhľadom na aktuálnu situáciu, nariadenie rektora a vedenia UCM prosíme o dodržiavanie všetkých pokynov, ktoré nájdete tu. Počas nasledujúcich dvoch týždňov bude výuka prebiehať dištančnou formou. Vyučujúci vám budú zasielať materiály, učebné texty a úlohy na vaše skupinové emaily a zverejňovať v AISe. Niektoré katedry budú realizovať výuku formou e-learningu.

Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 3. 4. 2020 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Jany Tomašovičovej, PhD., odbornej asistentky na FF UCM v Trnave, na tému „Optimalizácia mozgu. Sociálne dôsledky vylepšovania človeka“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Posuny hraníc v biovedeckom diskurze“ pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania systematická filozofia 6101 (2.1.2).

Pozvánka na stretnutie Akademickej obce a zasadnutie AS FF UCM

Predseda AS FF UCM PhDr. Jozef Lenč, PhD. pozýva na stretnutie Adademickej obce a riadne zasadnutie Akademického senátu FF UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční 17. 12. 2019 v zasadacej miestnosti Z 0.3 o 13.00 hod.

Využite možnosť zúčastniť sa výskumu Vzdelávanie a zručnosti online s finančnou odmenou

Milí študenti,
v týchto dňoch Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania spúšťa dozber dát v rámci výskumu Vzdelávanie a zručnosti online (PIAAC Online). Jeho hlavným cieľom je získať prehľad o úrovni zručností študentov učiteľských odborov na fakultách slovenských vysokých škôl.

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu FF UCM v Trnave

Predseda Akademického senátu FF UCM pozýva všetkých členov Akademickej obce FF UCM na riadne zasadnutie AS FF UCM, ktoré sa uskutoční dňa 1. 10. 2019 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 611.  

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčného pracovného miesta.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest:

Nové číslo časopisu Parazol

Nové číslo časopisu Parazol nájdete tu.

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčného pracovného miesta.