Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Harmonogram štátnych skúšok - Máj - Jún 2023

Vážení končiaci študenti, harmonogram štátnych skúšok, ktoré sa budú konať v máji a júni 2023 nájdete TU!

Pozvánka na Oxfordskú debatu: Mal by byť Chat GPT povolený vo vzdelávacom procese?

Všetkých študentov a priaznivcov filozofie pozývame na Oxfordskú debatu na tému "Mal by byť Chat GPT povolený vo vzdelávacom procese?".

Odovzdávanie cien ŠVOČ 24.04.2023

Dňa 24.04.2023 sa v Akademickom klube UCM uskutočnilo odovzdávanie diplomov a ocenení študentom katedier Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktorí sa zúčastnili a umiestnili na víťazných miestach v Študentskej Vedeckej Odbornej Činnosti (ŠVOČ).

Ocenenia v mene dekanky Filozofickej fakulty UCM, doc. Mgr. Mariany Sirotovej, PhD. odovzdal prodekan pre vedu, prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Seminár SAIA

Milí doktorandi, pedagógovia a výskumníci, UCM v Trnave a SAIA, n. o., Vás pozývajú na seminár „Štipendiá na výskumné pobyty v zahraničí – Ako napísať úspešnú žiadosť?


Dátum a čas konania: 3. mája 2023 (v stredu) o 10:30 – 12:00h 
Prednášková miestnosť: S0.2, Nám. J. Herdu 2, UCM v Trnave

Program:  

 1. Akademické mobility – Štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád
 2. CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
 3. Akcia Rakúsko-Slovensko – spolupráca vo vede a vzdelávaní: štipendiá a projekty
 4. NŠP – Národný štipendijný program SR
 5. EURAXESS – Sprievodca mobilitou výskumných pracovníkov
 6. Krok za krokom k úspešnej žiadosti: Ako napísať motiváciu, odborný program...; Ako získať akceptačný list, odporúčanie...
 7. Diskusia
JOBSPOTT 26. 4. 2023

Organizácia Junior Achievement Slovensko srdečne pozýva všetkých slovenských a aj ukrajinských študentov na zaujímavé workshopy, ktoré budú organizovať počas populárnej akcie JOBSPOTT v Trnave dňa 26. 4. 2023 od 9:00 hod do cca 14:00 hod.

Pre ukrajinských ale aj slovenských študentov si pripravili v spolupráci s Profesiou workshopy na rôzne témy ohľadne pracovného trhu na Slovensku, ako si hľadať zamestnanie, ako napísať úspešný životopis, motivačný list či absolvovať pracovný pohovor.

Veľmi radi Vás a privítajú vo svojom stánku – Junior Achievement Slovensko.

Viac informácií o worskhope a aktivitách pre ukrajinských študentov nájdete na http://www.jaslovensko.sk/ukrajina/workshopy.

Viac informácii o samotnom podujatí nájdete na https://jobspott.sk/ 

Témy: Ako si hľadať zamestnanie. Pracovné interview a písanie životopisu
Termín: 26. 4. 2023 (streda), od 9:00 – 14.00 hod.
Miesto:  Hotel Holiday INN, Trnava

Pozvánka na Workshop: PLACE BASED LEARNING

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií organizuje workshop pre všetkých študentov učiteľstva histórie v kombinácii. 

Workshop sa bude konať vo štvrtok 27.4.2023 v čase 9:00 - 13:00 a je zameraný na vzdelávaciu stratégiu Place based learning.  

Keďže ide o stratégiu všeobecne využiteľnú vo vyučovacom procese, sú srdečne pozvaní všetci študenti aj vyučujúci.

Oznam študijného oddelenia

Oznamujeme študentom, že v dňoch 5.4. - 11.4. bude študijné oddelenie FF UCM zatvorené.

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave 28.03.2023

Oznamujeme, že dňa 28. marca 2023 o 10:00 hod. sa v miestnosti Z 0.3 na Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava uskutoční zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Všetci členovia aj nečlenovia akademickej obce FF UCM sú vítaní!

Postup pri odovzdávaní záverečnej práce a prihlasovaní sa na štátnu skúšku

Vloženie záverečnej práce do AIS (CRZP) do 14. 04. 2023
Upozornenie: Predĺženie tohto termínu nie je možné. Študenti, ktorí nenahrajú záverečnú prácu v stanovenom termíne sa môžu zúčastniť štátnych skúšok až budúci akademický rok.
Prácu, ktorú študent nahrá do AISu nie je možné následne meniť, ani v prípade, že ste omylom nahrali nesprávnu verziu. K nahratej práci bude vypracovaný posudok a zaevidované hodnotenie.
Postup nahratia práce: http://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/odovzdanie_zp.pdf   

Prihlásenie sa na štátnu skúšku v AIS  do 09. 05. 2023
Na štátnu skúšku sa študent prihlasuje sám výlučne prostredníctvom AISu. V prípade technických problémov kontaktuje študijné oddelenie a požiadajte študijnú referentku o prihlásenie. Prihlásenie po termíne nie je možné ani na študijnom oddelení.
Zaradenie študenta do harmonogramu štátnych skúšok na konkrétny deň/čas bude zverejnené prostredníctvom AIS.

Štátna skúška – v deň štátnej skúšky je študent povinný odovzdať nasledovné podklady

 • 1 x prácu na neprepisovateľnom CD nosiči s popisom a v papierovom obale (vzor CD k dispozícii TU).
  Pre vlastnú potrebu si študent môže priniesť na obhajobu vytlačený exemplár záverečnej práce, prípadne jej elektronickú verziu v tablete alebo notebooku, túto je možné použiť počas obhajoby. Tlačenú verziu práce nie je potrebné odovzdávať.
 • 1 x vytlačenú kontrolu originality z AISu
  Tlačí sa len tabuľková časť. „Plain text dokumentu na kontrolu“ sa netlačí.
 • 2 x podpísaná licenčná zmluva pre CRZP
  Zmluva sa tlačí z AISu.
Národný štipendijný program: výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

SAIA, n. o. si Vás dovoľuje informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2023/2024.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2023 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2023/2024. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na http://www.stipendia.sk, resp. http://www.scholarships.sk.

Výsledky výberu budú zverejnené na našej webovej stránke (http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani), a to najneskôr do uplynutia 8 týždňov od uzávierky programu; všetci uchádzači o štipendium budú o výsledkoch výberu informovaní elektronickou poštou. Univerzitám budú postupne poskytnuté zoznamy štipendistov, adresované prorektorom pre zahraničie.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu http://www.stipendia.sk, resp. http://www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.