Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107/študent

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Zoznam zmluvných krajín a škôl, počty a druhy mobilít:

- Dar Es Salaam University, Dar Es Salaam, Tanzánia

2 mobility – študent

Odbor: historické vedy, filológia, pedagogika

- National University of Ostroh Academy, Ostroh, Ukrajina

1 mobilita – študent

Odbor: historické vedy, filológia, pedagogika

Prihlásenie

Študent posiela CV a motivačný list v anglickom jazyku, kde uvedie krajinu z ponuky.

Dokumenty je potrebné doručiť Mgr. Lukáš Kurajda, PhD. osobne do kancelárie 202a alebo e-mailom na lukas.kurajdajohn(zav.)doeucm.sk 

Výberový proces

Termín pre podávanie prihlášok je do 31. októbra 2022. Súčasťou výberového konania bude osobný pohovor s uchádzačom.

Kritériá výberu sú:
- relevantnosť odboru štúdia a/alebo výskumu
- potenciálny prínos pre účastníka a pre fakultu
- dobrý zdravotný stav, t. j. spôsobilosť absolvovať pobyt,
- účastníci programu musia mať v čase odchodu tieto doklady: cestovný pas, akademické vízum (ak sa vyžaduje),
- komerčné poistenie na pokrytie všetkých nákladov spojených s poistnými udalosťami.

Trvanie mobility:     3 mesiace
Realizácia mobilít:  počas letného semestra 2023

Harmonogram promócií 07.10.2022

Vážení absolventi študijných programov Filozofickej fakulty UCM v akademickom roku 2021/2022,

dňa 07.10.2022 sa v Aule UCM na Bučianskej ulici v Trnave uskutočnia slávnostné promócie s nasledujúcim harmonogramom:

absolventi Bc. a Mgr. študijných programov v dennej a externej forme štúdia
07:30 - 08:30 - nácvik
08:30 - začiatok promočného aktu

absolventi PhD. študijných programov v dennej a externej forme štúdia a absolventi rigorózneho konania PhDr. a PeadDr. 
13:30 - 14:30 - nácvik
14:30 - začiatok promočného aktu

Celé znenie harmonogramu promócií na UCM je k dispozícii na nasledujúcom odkaze: Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventov bakalárskeho, magisterského, doktorandského a doktorského štúdia v akademickom roku 2021/2022.

Návšteva Mgr. Martina Machatu z Univerzity v Záhrebe na pôde Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave

V dňoch 26.-29. septembra 2022 sme privítali na Filozofickej fakulte UCM v Trnave Mgr. Martina Machatu, ktorý pôsobí ako lektor slovenčiny na Katedre západoslovanských jazykov a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Záhrebe. Pracovný pobyt bol realizovaný v rámci platnej bilaterálnej zmluvy programu Erasmus s partnerskou Univerzitou v Záhrebe.

Počas pobytu predniesol niekoľko prednášok na zaujímavé témy, ktoré boli určené nielen pre študentov slovenského jazyka a slovenskej literatúry, ale všetkých filológov, historikov či záujemcov z oblasti etnológie. Pozornosť širšieho publika si zaslúžila prednáška s názvom Slovenská národnostná menšina v Chorvátsku a vyučovanie slovenčiny ako cudzieho jazyka v Chorvátsku, ktorá sa skutočnila v pondelok 26. 9. 2022 o 15,45 v priestoroch Akademického klubu (Nám. J. Herdu 2, Trnava).

Nemenej zaujímavou prednáškou bola aj prednáška na tému Bohuslav Šulek a jeho úspešný jazykový experiment z hľadiska komparatívnej lingvistiky 21. storočia, ktorá sa uskutočnila v pondelok 26.9. 2022 o 12,05 v seminárnej miestnosti S2.3 (Nám. J. Herdu 2, Trnava).               

Mgr. Martin Machata uzatvoril svoj prednáškový pobyt v stredu 28.9. 2022 o 10,15 témou Medzikultúrna komunikácia v "chorvátskych" dielach Martina Kukučína v miestnosti S0.4.

Ďakujeme pánovi Mgr. Martinovi Machatovi za možnosť podeliť sa o svoje poznatky a účastníkom za participáciu a aktivitu na jeho prednáškach.

 

Výročné číslo časopisu ATTELIÉR

Pri príležitosti 25. výročia vzniku UCM v Trnave bolo vydané špeciálne číslo časopisu Atteliér.

Prečítať si ho môžete → TU.

Propedeutika do VŠ štúdia – oznam pre študentov 1. ročníka bc. stupňa štúdia (denná forma)

Výučba predmetu Propedeutika do VŠ štúdia v 1. ročníku bc. stupňa štúdia v dennej forme bude prebiehať dňa 28. 09. 2022 (streda) v miestnosti S 0.1. V čase od 8.00 do 13.30 prebieha výučba predmetu pre skupiny 1AJKK-BcD15, 1RJKK-BcD15, 1ANFR-BcD19, 1ANRU-BcD15, 1ANVO-BcD15, 1FRHI-BcD19, 1FRRU-BcD19, 1HIAN-BcD15, 1HISL-BcD15, 1HIVO-BcD15, 1SLAN-BcD15, 1SLRU-BcD15, 1VOSL-BcD15, 1VORU-BcD15, 1HINE-BcD15, 1ANNE-BcD15, 1NEFR-BcD19, 1SLNE-BcD19, 1NJKK-BcD15, 

V čase od 13.30 do 19.00 prebieha výučba pre skupiny 1PSYCH-BcD15, 1FILO-BcD15, 1ETNO-BcD15, 1HIKY-BcD15 

Výučba plánovaná na tento deň v miestnosti S 0.1 a v daných časoch pre určené skupiny sa nerealizuje. 

Štipendiá na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v LS 2022/23

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2022/2023.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2022 o 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2022/2023. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na http://www.stipendia.sk, resp. http://www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v letáku, ktorý si môžete stiahnuť z nášho zabezpečeného online úložiska tu: NŠP leták. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu http://www.stipendia.sk, resp. http://www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová (nsp-sk@saia.sk), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Ondrej Aradský (nsp-foreignjohn(zav.)doesaia.sk), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční 30. apríla 2023, bude zameraná na pobyty počas akademického roka 2023/2024.

Konferencia 3xKaM 20.-21.10.2022

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) organizuje tento rok opäť bezplatnú online konferenciu pre študentstvo pedagogických, psychologických,  sociálnych smerov a odborných a pedagogických pracovníkov a pracovníčky z praxe na Slovensku a v Českej republike. 

Názov konferencie 3x KaM symbolizuje zameranie na #kvalitu #komunikáciu #kompetencie #multidisciplinaritu #motiváciu #metódy. Tohtoročná konferencia sa uskutoční v dňoch 20. a 21. októbra 2022. Tento rok opäť ponúkajú atraktívne tematické bloky prednášané odborníkmi a odborníčkami vo svojich oblastiach: Plánované a neplánované zmeny, ako aj ich dosah na duševné zdravie a spoločnosť:

  • Psychológia nepodložených presvedčení. Krízová intervencia (vojna, COVID-19).
  • Konšpirácie, hoaxy, dezinformácie, propaganda.
  • Aké výzvy predstavuje súčasná doba pre duševné zdravie mladých ľudí? (panelová diskusia).
  • Zmeny v poradenskom systéme.
  • Inklúzia a multidisciplinarita.
  • Pedagogická a školská psychológia.
  • Diagnostika v školskom prostredí.
  • Reformy chystané rezortom školstva.


Prihláste sa na bezplatnú konferenciu TU. Všetkým prihláseným zašleme v predstihu potrebné informácie a odkazy na pripojenie.

Bližšie informácie o konferencii:
Termín: 20. a 21. októbra 2022 (štvrtok a piatok) od 9:00 - 15:45 hod.
Forma: online (študenti, študentky a odborníci, odborníčky sa musia vopred registrovať cez formulár).

Odkaz na registračný formulár: https://forms.office.com/r/d5yGyT6PQQ 
Registračný formulár je prístupný do: 16.10.2022.

Zážitkové vzdelávanie v Škótsku - pilotný projekt na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UCM

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM organizuje  v septembri 2022 v súlade so študijným programom Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii pilotný projekt - zážitkové vzdelávanie v Škótsku. 

Študenti budú mať možnosť stretnúť sa s autentickým prostredím, jazykom a kultúrou tejto časti Veľkej Británie, a tak získať poznatky a zážitky o jej historických, geografických, jazykových a kultúrnych špecifikách. 

Organizátorkami študijného pobytu sú PhDr. Božena Petrášová, PhD. a  PhDr. Ingrid Cíbiková, PhD. z KAA FF UCM.

Vydávanie preukazov študentom prvých ročníkov a prolongácia preukazov študentom vyšších ročníkov

Prolongácia a vydávanie vyrobených preukazov sa vykonáva v pracovných dňoch v prízemí hlavnej budovy UCM – nám. J. Herdu 2 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. od 5.9. do 30.9.2022. Neskôr u správcu preukazov.

Zoznam aktuálne vyrobených preukazov nájdete → TU.

Harmonogram zápisov do 1. ročníka - pre študentov prijatých v 2. kole a náhradné termíny zápisov

Zápis študentov do 1. ročníka pre študentov prijatých v 2. kole a náhradné termíny zápisov bude prebiehať v dňoch od 05. 09. – do 08. 09. 2022 podľa nasledovného harmonogramu: Harmonogram zápisov do prvých ročníkov - september 2022

Študenti sa musia prísť zapísať osobne, prípadne ich môže zapísať osoba s úradne overeným splnomocnením.

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zápisu v uvedenom termíne, je potrebné písomne alebo mailom požiadať študijné oddelenie fakulty o náhradný termín zápisu.

Riadny zápis na štúdium je možný až po splnení všetkých podmienok prijatia, vrátane doloženia všetkých potrebných dokladov, uhradenia poplatkov a v prípade zahraničných uchádzačov aj úspešné absolvovanie skúšky zo slovenského jazyka. Uchádzači, ktorí sa nezúčastnili jazykovej skúšky alebo ju neabsolvovali, nemôžu byť zapísaní na štúdium.