Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Harmonogram slávnostných promócií absolventiek a absolventov Filozofickej fakulty UCM v Trnave

.

Súťaž Slovak University Startup Cup 2024

Študenti vysokých škôl, ktorí majú zaujímavé nápady sa môžu prihlásiť do súťaže Slovak University Startup Cup 2024. Odmenených bude 5 najlepších študentských startupov podľa jednotlivých kategórií:
a) Veda, medicínske technológie,
b) Informačné technológie, mobilné technológie, web, 
c) Priemyselné technológie, robotika, technické riešenia, 
d) Životné prostredie, zelené technológie, 
e) Ostatné nápady (všetky ktoré nepatria do kategórii a,b,c,d).

Absolútny víťaz bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnej súťaži University Startup World Cup 2024 v októbri 2024 v Kodani. Stretne sa tu so študentskými startupmi z celého sveta a bude mať možnosť súťažiť o zaujímavú finančnú odmenu. Viac informácií môžete nájsť na http://www.studentstartup.sk.

Uzávierka pre prihlasovanie je 27.5. 2024.

ŠTÁTNE SKÚŠKY – PRIHLASOVANIE a HARMONOGRAM

Upozorňujeme končiacich študentov, že najneskôr do 4.5.2024 je potrebné prihlásiť sa na štátne záverečné skúšky prostredníctvom AIS.

Na štátne skúšky sa môžete prihlásiť až po absolvovaní všetkých skúšok a zapísaní hodnotenia do AISu.

V prípade technických problémov s prihlásením kontaktujte študijné oddelenie FF UCM.

V prípade chybového hlásenia o nesplnených prerekvizitách kontaktujte mailom prodekana pre štúdium, zároveň pošlite printscreen z AISu, ktoré prerekvizity štátnicového predmetu nemáte splnené.

Ďalšie pokyny týkajúce sa účasti na štátnej skúške nájdete na stránke: https://ff.ucm.sk/sk/statne-skusky/ 

Preštudujte si prosím informácie o tom, aké doklady je potrebné priniesť v deň štátnej skúšky, a tiež všetky upozornenia.

Rámcový harmonogram štátnych skúšok podľa študijných programov:  Harmonogram

Konkrétny dátum, miestnosť a čas zaradenia na štátne skúšky nájdete v systéme AIS, zaraďovanie na termín realizujú jednotlivé katedry, takže v prípade otázok týkajúcich sa zaradenia na termín kontaktujte príslušných katedrových koordinátorov pre štúdium.

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu a Akademickej obce FF UCM v Trnave - 16. apríl 2024

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave,

dňa 16. apríla 2024 o 11.00 hod. sa v Akademickom klube UCM (Z0.2) v hlavnej budove UCM v Trnave uskutoční zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave .

Po zasadnutí Akademického senátu sa 16. apríla 2024 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Z0.3, rovnako v hlavnej budove UCM, uskutoční zasadnutie Akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Zasadnutia AS FF UCM a AO FF UCM sú verejné a srdečne Vás na ne pozývame.

Želanie príjemných veľkonočných sviatkov

.

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave,

dňa 20. februára 2024 o 10.00 hod. sa uskutoční zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave v miestnosti č. 302 v hlavnej budove UCM v Trnave.

Zasadnutie AS FF UCM je verejné.

Harmonogram slávnostných promócií absolventiek a absolventov - 23. február 2024

Dňa 23. februára 2024 sa v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ulici v Trnave uskutočnia promócie absolventiek a absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí ukončili štúdium štátnou skúškou v januári 2024. 

Všetkým absolventkám a absolventom srdečne blahoželáme k úspešnému ukončeniu štúdia a prajeme veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Výberové konanie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v projektoch KA171

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ pre medzinárodnú kreditovú mobilitu (KA 171) projekty č. 2022-1-SK01-KA171-HED-000069533 a č. 2023-1-SK01-KA171-HED-000134820.

Termín realizácie mobility: LS 2023/24, ZS 2024/25

Oprávnenými účastníkmi mobilít sú:
·         pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na UCM plný úväzok (mobility STA/STT),
·         študenti doktorandského stupňa štúdia (mobility SMS).

Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2024!

.

Výzva na nominácie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v AR 2024/2025

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na nominácie študentov a zamestnancov na Erasmus mobility v AR 2024/2025.

Oprávnenými účastníkmi mobilít študentov sú študenti denného alebo externého štúdia na UCM na všetkých stupňoch štúdia /bakalárskom, magisterskom, doktorandskom/. Študent sa môže mobility zúčastniť už od 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia.

Typy mobilít:
1. Mobilita študenta štúdium SMS (krátkodobá aj dlhodobá)
2. Mobilita študenta stáž SMT (krátkodobá aj dlhodobá) – u doktorandov
3. Kombinovaná mobilita SMS + SMT – kombinácia štúdia a stáže
4. Mobilita zamestnanca za účelom výučby STA
5. Mobilita zamestnanca za účelom školenia STT
6. Kombinovaná mobilita STA + STT – kombinácia výučby a školenia