Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Rozvrh hodín na letný semester AR 2022/2023 - ONLINE

Vážené študentky, vážení študenti,

na tejto stránke nájdete aktuálne rozvrhy pre denné štúdium aj ďalšie formy vzdelávania: https://ffucm.edupage.org 

Vzhľadom na prebiehajúce opravy kolízií Vás prosíme, aby ste si svoj rozvrh skontrolovali ešte raz tesne pred začiatkom semestra (05. 02. 2023).

Letný semester začína od pondelka 06. 02. 2023

Oznam o realizácii dizertačných skúšok

Oznamujeme študentom doktorandského štúdia na katedrách FF UCM, že dizertačné skúšky sa uskutočnia podľa nasledujúcich harmonogramov:

Výzva na výberové konanie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v projekte KA171/2022

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výberové konanie na zahraničné mobility realizované prostredníctvom programu Erasmus+ pre medzinárodnú kreditovú mobilitu (KA 171) projekt 2022.

Termín realizácie mobility: LS 2022/23, ZS 2023/24

Oprávnenými účastníkmi mobilít sú:

 • pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na UCM plný úväzok (mobility STA/STT),
 • študenti doktorandského stupňa štúdia (mobility SMS).
Oznam o realizácii štátnych (kolokviálnych) skúšok

Štátne skúšky v opravnom termíne sa budú realizovať v nasledovných dňoch:

19. 01. 2023 – Katedra anglistiky a amerikanistiky
                        Harmonogram kolokviálnych skúšok Bc.
                        Harmonogram kolokviálnych skúšok Mgr.

25. 01. 2023 – Katedra psychológie
                        Harmonogram kolokviálnych skúšok Bc., Mgr. a ich priebeh

25. 01. 2023 – Katedra slovenského jazyka a literatúry
                        Harmonogram štátnych skúšok Mgr.

Predĺženie termínu podávania žiadostí štipendijných pobytov

Vážené dámy, Vážení páni,   

dovoľujeme si informovať záujemcov o štipendijné pobyty udeľované na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd do 16 krajín sveta, že termín podávania žiadostí bol predĺžený na 31. 1. 2023 do 16.00 hod. 

V rámci štipendijných ponúk udeľovaných na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd sa študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci môžu uchádzať o nasledovné typy pobytov: 

 • študijné pobyty, 
 • výskumné pobyty, 
 • prednáškové pobyty, a
 • letné jazykové školy.  

Zmenená uzávierka na štipendijné pobyty do 16 krajín sveta platí pre akademický rok 2023/2024 a letné kurzy počas leta 2023 a týka sa nasledovných krajín:  

 • Belgicko  
 • Bielorusko  
 • Bulharsko  
 • Česko  
 • Egypt  
 • Grécko  
 • Chorvátsko  
 • Kazachstan  
 • Maďarsko  
 • Moldavsko  
 • Poľsko  
 • Rumunsko  
 • Severné Macedónsko  
 • Slovinsko  
 • Srbsko  
 • Ukrajina.
Výzva na nominácie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v AR 2023/2024

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na nominácie študentov a zamestnancov na Erasmus mobility v AR 2023/2024.

Oprávnenými účastníkmi mobilít študentov sú študenti denného alebo externého štúdia na UCM na všetkých stupňoch štúdia /bakalárskom, magisterskom, doktorandskom/. Študent sa môže mobility štúdium/stáž zúčastniť už od 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia.

Typy mobilít:

 1. Mobilita študenta štúdium SMS (krátkodobá aj dlhodobá)
 2. Mobilita študenta stáž SMT (krátkodobá aj dlhodobá)
 3. Kombinovaná mobilita SMS + SMT – kombinácia štúdia a stáže
 4. Mobilita zamestnanca za účelom výučby STA
 5. Mobilita zamestnanca za účelom školenia STT
 6. Kombinovaná mobilita STA + STT – kombinácia výučby a školenia

Viac informácií o obsahu mobilít sa dozviete tu:
https://www.ucm.sk/sk/oznamy-a-aktuality-oddelenia-medzinarodnych-vztahov/detail/3191/ 
https://www.ucm.sk/sk/erasmus-01/ 

Každý účastník Erasmus mobility musí prejsť transparentným výberovým konaním, ktoré realizuje príslušná katedra FF UCM.
Konkrétne informácie o termíne výberového konania na danej katedre FF UCM sa dozviete na webovej stránke katedry a u katedrového koordinátora Erasmus+

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníkov bakalárskeho denného štúdia

Vážení študenti prvých ročníkov bakalárskych študijných programov dennej formy štúdia Filozofickej fakulty UCM v Trnave,

dňa 23.11.2022 (streda) v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ulici sa bude konať slávnostná imatrikulácia* študentov 1. ročníkov bakalárskeho štúdia dennej formy štúdia podľa nasledovného harmonogramu:

1. skupina od 13,30 hod do 15,30 hod. – FF cca 102 študentov
študijné programy: AJKK, ANFR, ANNE, ANVO, ETNO, HIAN, HIKY, HISL, HIVO, NJKK, RJKK, SLAN
nácvik od 13,30 hod. do 14,30 hod. – akademickí funkcionári o 14,15 hod.
začiatok imatrikulačného aktu 14,30 hod.

2. skupina od 15,30 hod do 17,30 hod. – FF cca 102 študentov
študijné programy: PSYC, FILO
nácvik od 15,30 hod. do 16,30 hod. – akademickí funkcionári o 16,15 hod.
začiatok imatrikulačného aktu 16,30 hod.

Aj tento rok sa FF UCM zapojí do Týždňa vedy a techniky - TVT 2022 7. - 13. NOVEMBER

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Už devätnásty ročník podujatia sa uskutoční v dňoch 7. – 13. novembra 2022. Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa každoročne zapája a organizuje na všetkých svojich fakultách a inštitúte mnoho odborných i populárno vedeckých podujatí s cieľom osloviť mladých ľudí.

Katedry Filozofickej fakulty UCM si pre Vás pripravili nasledujúci program:

Prechodné ustanovenia k realizácii edukačného procesu na FF UCM v akademickom roku 2022/2023

Vážení študenti FF UCM,

Akademický senát FF UCM na svojom zasadnutí dňa 25. októbra 2022 schválil vnútorný predpis „Prechodné ustanovenia k realizácii edukačného procesu na FF UCM v akademickom roku 2022/2023“, tieto prechodné ustanovenia špecifikujú podmienky štúdia študentov FF UCM prijatých na všetkých stupňoch štúdia a uchádzačov o rigorózne konania.

Prechodné ustanovenia špecifikujú hlavne:

 1. Absolvovanie študijných predmetov
 2. Individuálny harmonogram štúdia
 3. Súbor vzdelávacích činností
 4. Hodnotenie výsledkov štúdia
 5. Štátna skúška (kolokviálna skúška)
 6. Rigorózne skúšky
 7. Prijímanie na doktorandské štúdium
 8. Harmonogram doktorandského štúdia
 9. Kreditový systém doktorandského štúdia a hodnotenie študijných výsledkov
 10. Ročné hodnotenie doktoranda
 11. Dizertačná skúška
 12. Obhajoba dizertačnej práce

 Celé znenie vnútorného predpisu nájdete TU!

Nábor do redakčného tímu študentského časopisu PARAZOL

Náš študentský časopis PARAZOL oslavuje už 10. výročie!

Ak hľadáš miesto pod dáždnikom, neváhaj a pridaj sa k nášmu redakčnému tímu!

Poskytneme Ti priestor na realizáciu tvorivých nápadov a vyjadrení či už slovom, zaujímavou kresbou, fotografiou...
Študenti pracujú na príprave časopisu pod vedením PhDr. Mariána Kamenčíka, PhD. v rámci predmetu Textológia a redaktorská práca, ktorý je určený pre študentov UCM všetkých ročníkov a odborov.


Archív vydaných čísel tu: https://ff.ucm.sk/sk/casopis-parazol/