Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Zrušenie obmedzení študijného programu: učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo podľa § 27 ods. 5 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe uznesenia výkonnej rady agentúry č. VR-42/2/2022 zrušila obmedzenia študijného programu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s názvom učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), 2. stupeň vysokoškolského štúdia; denná forma štúdia, oprávňujúci jeho absolventom udeľovať akademický titul „magister“ (Mgr.), jazyk uskutočňovania: slovenský jazyk; kód študijného programu: 107006 v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy.

Výkonná rada agentúry na svojom zasadnutí dňa 24. februára 2022 konštatovala, že vysoká škola vykonala úpravu uvedeného študijného programu v súlade s predloženým návrhom úpravy tohto študijného programu. Vysoká škola o vykonaní úpravy študijného programu informovala agentúru. Na základe overenia tejto skutočnosti a splnenia požiadaviek vyplývajúcich z príslušných ustanovení zákona agentúra vyznačí v registri študijných programov zrušenie príslušných obmedzení.

Usmernenie ohľadom COVID-19 pre študentov pre LS 2021/2022

REALIZÁCIA VÝUČBY LS 2021/2022 JE SPOJENÁ S HYGIENICKÝMI POŽIADAVKAMI:

  • Povinnosť nosenia respirátora počas výučby a vo všetkých priestoroch univerzity.
  • Dezinfekcia rúk.
  • Vetranie edukačných priestorov.
  • Dezinfekcia používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok.
Ponuka stáže Amnesty International 2022/2023

Ahoj, som Juraj a som stážista v neziskovej organizácii Amnesty International ČR. Chcel by som Ti ponúknuť možnosť stať sa členom/členkou českého tímu Amnesty International; teda spoznať nových ľudí, zorientovať sa v ľudskoprávnej problematike, precestovať Českú republiku a nabrať potrebnú prax pred ukončením štúdia. Tvoja stáž by prebiehala na oddelení ľudskoprávneho vzdelávania, a to buď v Prahe alebo v Brne. Keďže ide o zahraničnú stáž, je možné ju absolvovať v rámci programu Erasmus+ (informácie o aktuálnych výzvach nájdeš na stránke Filozofickej fakulty UCM), a to ako v rámci štúdia, tak aj ako absolventskú stáž. 

Tvoja stáž by pozostávala z usporadúvania a vedenia vzdelávacích workshopov pre stredné, základné a niekedy aj vysoké školy po celej Českej republike. Nemusíš sa báť, so všetkým Ti pomôžeme, vyškolíme Ťa a nikdy na to nebudeš sám/sama. Okrem tejto „práci v teréne“ budeš pracovať s internou databázou a aktívne komunikovať so školami. Naučíš sa pracovať sám/sama, aj v kolektíve a získaš zručnosti z ľudských práv, ako aj z lektorskej praxe. Stáž ponúkame študentom a absolventom na 6 až 12 mesiacov. 

Pre mňa bola táto stáž veľkým prínosom,  pomohla mi zlepšiť moje vystupovanie pred ľuďmi a získal som povedomie o problematike ľudských práv vo svetovom meradle. Ak ťa táto ponuka zaujala a chcel/a by si sa dozvedieť viac, kontaktuj ma na - juraj.smutnyjohn(zav.)doeamnesty.cz .  Prikladám aj zaujímavé linky na stránky, na ktorých sa dozvieš o Amnesty a jej činnostiach. Budem sa tešiť na tvoj mail!

Hlavná stránka Amnesty International- https://www.amnesty.cz/  
Workshop Živá knihovna - https://www.amnesty.cz/vzdelavani/zive-knihy  
Facebook- https://www.facebook.com/AmnestyInternationalCR  
S pozdravom  

Juraj Smutný
stážista oddelenia ľudskoprávneho vzdelávania Amnesty International.

Pozvánka na prednášku: Demencia - výzva globálneho zdravia pre 21. storočie

Dňa 07.04.2022 od 13:00 do 15:30 hod. sa uskutoční online prednáška na tému: Demencia - výzva globálneho zdravia pre 21. storočie.

Pripojiť sa môžete cez nasledujúci odkaz: 

https://kristiania.zoom.us/j/69733146660?pwd=VWxJQjBqOS9BRjExMWpRMEV3dTRsUT09 

Výzva na predkladanie žiadosti o štipendium v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2022/2023.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2022 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2022/2023. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na http://www.stipendia.sk, resp. http://www.scholarships.sk.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu http://www.stipendia.sk, resp. http://www.scholarships.sk.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Kristína Sallerová ( nsp-skjohn(zav.)doesaia.sk ), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Ondrej Aradský ( nsp-foreignjohn(zav.)doesaia.sk ), uchádzači o štipendium zo zahraničia.

Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.

Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  31. októbra 2022, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2022/2023.

Oznam o prechode na prezenčnú formu vyučovania s platnosťou od 7.3.2022

Oznamujeme študentom Filozofickej fakulty, že od 07.03.2022 prechádzame z online výučby v dennej forme na prezenčnú formu výučby s nasledujúcimi výnimkami:

  1. Prednášky v študijnom programe Psychológia v bakalárskom a magisterskom stupni vzdelávania budú realizované online formou. Semináre a cvičenia prezenčnou formou.
  2. Výučba v študijnom programe Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii v bakalárskom a magisterskom stupni vzdelávania bude realizovaná, vzhľadom na vojnový konflikt na Ukrajine, online formou.
  3. Zahraniční pedagógovia pracujúci na FF UCM môžu realizovať výučbu online formou.
Informácie UCM pre podporu študentov a ľudí utekajúcich z Ukrajiny

Ukrajinskí študenti a študentky sa môžu obrátiť v prípade potreby na novovytvorenú mailovú adresu: help.uajohn(zav.)doeucm.sk

Menovanie novej dekanky Filozofickej fakulty UCM

Dňa 28.2.2022 rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. odovzdal menovací dekrét, doc. Mgr. Mariane Sirotovej, PhD., ktorá s účinnosťou od 1. marca 2022 nastupuje na funkciu dekanky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Na základe návrhu AS FF UCM na vymenovanie  dekana Filozofickej fakulty UCM v Trnave zo dňa 16.12.2021, v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z.z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menoval rektor univerzity p. dekanku na obdobie štyroch rokov s účinnosťou od 1. marca 2022.

Pani dekanke srdečne blahoželáme a prajeme veľa pracovných úspechov.

Prvý mesiac LS 2021/22 bude ONLINE!

Milé študentky, milí študenti,

Na základe aktuálnej situácie bude pokračovať prvý mesiac letného semestra online formou podľa aktuálneho rozvrhu.

Od marca 2022 sa výučba bude organizovať podľa aktuálnej pandemickej situácie.

Aktuálne informácie budú priebežne zverejňované na webovej stránke FF UCM.

Rozvrh hodín na letný semester AR 2021/2022 - ONLINE

Oznamujeme, že rozvrhy hodín na letný semester akademického roka 2021/2022 pre denné, externé a iné formy štúdia boli zverejnené na tomto odkaze.