Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Oznam o konaní volieb dekana FF UCM

Na základe §9 ods. 1 písm. b) a §14 Štatútu FF UCM, §3 Zásad volieb dekana FF UCM a uznesenia č. 22/2021 Akademického senátu FF UCM vyhlasuje Akademický senát FF UCM termín volieb dekana Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na: 14. december 2021 v čase od 14.00 hod.

Psychologická podpora a poradenstvo

Práca, štúdium, rodina, osobný život - každý z nás môže občas mať pocit, že je toho na neho priveľa. Navyše, v aktuálnej situácii plnej neistoty a rôznych zmien, na ktoré sa musíme rýchlo adaptovať, čelíme ešte vyššiemu tlaku ako obvykle. Únava, stres, prežívanie úzkosti, intenzívny smútok a/alebo hnev, konflikty...to je len niekoľko možných dôsledkov.
Práve takéto situácie môže pomôcť zvládnuť školený odborník, či už osobne, na telefonickej linke alebo online. Prekonaním samého seba a požiadaním o pomoc a podporu možno predísť znásobeniu ťažkostí.

Univerzita má k dispozícii odborné pracovisko, v ktorom pôsobia skúsené zamestnankyne Katedry psychológie Filozofickej fakulty UCM v Trnave - psychologickú poradňu pre zamestnancov a študentov:

Výučba na FF UCM prechádza do online prostredia

Vážení zamestnanci, milí doktorandi a študenti Filozofickej fakulty UCM,

vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu vedenie Filozofickej fakulty po zvážení všetkých okolností rozhodlo o prechode na online výučbu od 3. novembra 2021 (streda) až do odvolania.

Dekanské voľno

Oznamujeme študentom a pedagógom FF UCM, že dekanka FF UCM, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. udeľuje na deň 02.11.2021 dekanské voľno

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Pozývame Vás na zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2021 o 10.00 hod. v miestnosti Z 0.3

Oznam o zatvorení študijného oddelenia FF UCM

Študijné oddelenie oznamuje študentom, že v týždni od 25.10. do 29.10. bude zatvorené z dôvodu spracovávania štatistických údajov.

Neodkladné záležitosti si preto vybavte tento týždeň.

štipendiá SAIA - aktualizované

Vážené študentky a študenti, vážené kolegyne a kolegovia,

V prípade, ak sa zaujímate o študijný alebo výskumný pobyt v zahraničí, pozrite si prehľad aktuálnych ponúk v rámci programov, ktoré spravuje SAIA n.o.

Konferencia 3xKaM

Milí doktorandi, študenti, milé študentky, doktorandky

dávame vám do pozornosti konferenciu 3xKaM 2021, ktorú realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v medzinárodnej spolupráci s Katedrou psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Je to konferencia pre študentov a študentky psychologických, pedagogických a sociálnych smerov, kde získate najmä aktuálne poznatky z praxe. Tento rok budeme mať viacero tematických blokov: Pedagogika a špeciálna pedagogika, Technológie, Vzťahy a rodina, Inklúzia a multidisciplinárny prístup, Študentský blok (pre práce doktorandov, doktorandky a končiacich magistrov, magisterky), Varia. Doktorandom a doktorandkám by sme radi dali do pozornosti možnosť aktívnej účasti aj s vlastným príspevkom. Konferencia bude v termíne 11.-12.11. 2021 (štvrtok-piatok), pričom študentský blok by mal byť zaradený vo štvrtok.

Ekologická súťaž na UCM

Milé študentky a študenti,
ste kreatívni a záleží Vám na životnom prostredí našej planéty?
Zapojte sa do študentskej súťaže o vytvorenie a realizáciu projektu zameraného na riešenie ekologických problémov a posilnenie povedomia o ochrane životného prostredia na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Súťažné projekty by mali spĺňať tri hlavné kritériá:

  • Ekologická originalita – čím je projekt jedinečný a zaujímavý pre budovanie tzv. zelenej univerzity,
  • Ekologický zámer – ako môže projekt ovplyvniť zlepšenie životného prostredia v prostredí UCM v Trnave, napr. úspora energie, minimalizácia spotreby vody, podpora ekologickej dopravy pre študentov a zamestnancov, zníženie produkcie odpadu, obmedzenie potravinového plytvania, minimalizovanie uhlíkovej stopy textilnej produkcie (minimalistický šatník), ekologické bývanie na internáte, ...
  • Ekologický rozpočet – financie projektu by mali byť prevážené prínosmi (výhodami) z realizácie projektu.

Do súťaže o ekologický nápad sa môžu prihlásiť jednotlivci a celé tímy (študijné skupiny) denných alebo externých študentov UCM v Trnave.

Výzva na predkladanie inštitucionálnych projektov UCM pre rok 2022

Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu (FPPV).
Vedúci projektu, ako aj členovia riešiteľského kolektívu nemôžu presiahnuť vekovú hranicu 35 rokov.

Finančná dotácia na jeden projekt je maximálne 1000 Eur.

Je potrebné postupovať v súlade so štatútom fondu a pokynmi pre podávanie projektov.

Žiadosti sa podávajú na predpísanom tlačive a elektronicky na miroslava.svitekovajohn(zav.)doeucm.sk a podpísané, v tlačenej podobe na Oddelenie kvality a vedy UCM (1. posch. č. d. 116).