Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Harmonogram promócií jún 2022

Vážení absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia na FF UCM v Trnave v akademickom roku 2021/2022, harmonogram promócii je k dispozícii TU.

Rozhodnutie o pridelení ubytovania na ak. rok 2022/2023 pre študentov vyšších ročníkov

Ubytovacia komisia FF UCM rozhodla o pridelení ubytovania pre študentov vyšších ročníkov na ak. rok 2022/2023.

Zoznam študentov s prideleným ubytovaním nájdete TU!

Študentom, ktorí sa v uvedenom zozname nenachádzajú, ubytovanie nebolo pridelené a budú automaticky zaradení na zoznam náhradníkov. Ubytovacie miesto im bude pridelené len v prípade uvoľnenia ubytovacích kapacít.

Potvrdenie o ubytovaní pre zahraničných študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie, vystavuje vedúca ŠD, pani Mgr. Krahulcová.

PRIHLASOVANIE NA OPRAVNÉ ŠTÁTNE SKÚŠKY

Upozorňujeme študentov, ktorí chcú absolvovať opravné štátne skúšky v augustovom termíne (od 01. do 12. 08.), aby sa najneskôr do 30. 06. prihlásili na štátnu skúšku v AIS.

Podávanie papierových prihlášok nie je nutné. Konkrétne termíny štátnych skúšok na jednotlivých katedrách budú zverejnené začiatkom júla.

Na opravné štátne skúšky v auguste sa môžu prihlásiť len tí študenti, ktorí úspešne obhájili záverečnú prácu.

Kariérny bulletin pre študentov UCM v Trnave

V Studentix pripravili online vydanie Kariérneho bulletinu, určeného špeciálne pre študentov UCM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Sú v ňom obsiahnuté aktuálne pracovné ponuky, stáže a brigády, ako aj informácie o zamestnávateľoch, ktorí prejavili záujem osloviť týmto spôsobom Vašich študentov a budúcich absolventov.

Kariérny bulletin je k dispozícii TU!

Pozvánka na konferenciu: Matej Bel a jeho súčasníci: diela, texty a kontexty II

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií pozýva na 5. slovensko-českú historickogeografickú konferenciu Matej Bel a jeho súčasníci: diela, texty a kontexty II

Konferencia sa uskutoční dňa 25.10.2022 na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

Prihlásiť sa môžu všetci priaznivci histórie, historickej geografie, klasických jazykov, etnológie či príbuzných odborov. Prednášajúci môžu prezentovať aj výsledky svojho bádania v iných oblastiach historickej geografie.
Vyplnenú prihlášku je potrebné poslať na adresu: david.jablonskyjohn(zav.)doeucm.sk najneskôr do 26.9.2022.

Pozvánka na konferenciu.

Conference invitation.

Výsledky výberového konania na zahraničné mobility Erasmus+ pre študentov a zamestnancov v ak. roku 2022/23

Na základe výberového konania na zahraničné mobility Erasmus+ pre študentov a zamestnancov v akademickom roku 2022/23 na Filozofickej fakulte UCM a na základe dohody s Oddelením pre vonkajšie vzťahy UCM v Trnave oznamujeme výsledky výberového konania na mobility v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2022/2023.

Výsledky sú zverejnené na web stránke FF UCM v prehľadných tabuľkách prostredníctvom nasledujúceho odkazu: Medzinárodné aktivity, spolupráca, Erasmus+, mobility

Študenti, ktorí sú uvedení ako náhradníci môžu čerpať nulový grant, alebo v prípade dostatku financií môžu čerpať mobilitu v letnom semestri daného akademického roka. 

Pozvánka na účasť na 12. ročníku medzinárodnej študentskej fotografickej súťaže „Garyacha Kryga“ („Horúci ľad“)

Kyjevská národná univerzita technológií a dizajnu Vás pozýva zúčastniť sa na 12. ročníku medzinárodnej študentskej fotografickej súťaže „Garyacha Kryga“ („Horúci ľad“), Kyjev, Ukrajina.

Nominácie súťaže: "Svet okolo teba", "Módna fotografia", "Fotografika", "Konceptuálna fotografia".

V porote súťaže sú poprední ukrajinskí a zahraniční fotografi, šéfovia profesionálnych fotografických asociácií.

Uzávierka prihlasovania a zasielania súťažných fotografických prác – do 31. mája 2022.

Registrácia účastníkov a nahrávanie fotografií na súťažnú platformu:
https://c83.startphotocontest.com/en/ 

Informačný list o súťaži nájdete TU!

Webstránka: https://knutd.edu.ua/ 
https://knutd.edu.ua/pod-ta-publkats/fests-and-contests/hot-ice/ 

Výsledky z volieb do ŠRVŠ

Dňa 28. apríla sa v čase od 8:00 do 13:00 hod. uskutočnili voľby delegátov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024.

Vo voľbách si študenti UCM volili troch (3) delegátov do ŠRVŠ za UCM v Trnave.
Z celového počtu oprávnených voličov 5584 bolo vo voľbách odovzdaných 60 hlasovacích lístkov. Platných bolo všetkých 60 hlasovacích lístkov.

Kandidáti na delegátov UCM v ŠRVŠ získali nasledovný počet hlasov:

 1. Viktória Borisová (IM) - 38
 2. Nina Kališová (FMK) - 41
 3. Laura Kladivíková (FPV) - 9
 4. Karin Lepetová (FSV) - 33
 5. Bc. Štefan Víg (FSV) - 2
 6. Peter Vojtík (FF) - 14

Na základe výsledkov volieb boli zvolení traja delegáti s najvyšším počtom získaných hlasov, ktorými sú:

 1. Nina Kališová (FMK)
 2. Viktória Borisová (IM)
 3. Karin Lepetová (FSV)

Za náhradníkov boli na základe počtu získaných hlasov určení kandidáti v nasledujúcom poradí:

 1. Peter Vojtík (FF)
 2. Laura Kladivíková (FPV)
 3. Bc. Štefan Víg (FSV)

Predseda volebnej komisie:
Mgr. Igor Cintula                 

Členovia volebnej komisie:
Bc. Majka Šimonová
Andrea Kolenová
Dominika Miklovičová
Radka Brilská

Zápisnica z volieb do ŠRVŠ

31. ročník olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 22.4.2022 sa v priestoroch divadla Iuventy v Bratislave, za prítomnosti jej generálneho riaditeľa Dr. Petra Lenča, PhD., konalo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien z 31. ročníka olympiády vo francúzskom jazyku.

Do celoštátneho kola postúpilo 69 najšikovnejších žiakov zo všetkých krajov Slovenska. Traja z nich sa zúčastnia na jeseň 2022 medzinárodného kola. Celoštátne kolo sa dialo pod patronátom Jej Spektability doc. Mgr. Mariany Sirotovej, PhD., mim.prof., dekanky FF UCM v Trnave a prof. Emmanuela Samsona, riaditeľa Regionálneho centra frankofónie pre strednú a východnú Európu. Odovzdávania cien sa zúčastnil aj pán Ing. Andrej Krchňavý,

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ktorý každoročne darúva najlepšie umiestneným žiakom pestré darčeky. Veľká vďaka za organizáciu patrí Oddeleniu olympiád, jej riaditeľovi Dr. Romanovi Lehotskému, tajomníčke COK OFJ sl. Alexandre Pačutovej a celému organizačnému tímu. Počas slávnosti boli odovzdané aj ocenenia za vytrvalosť a entuziazmus učiť sa francúzsky jazyk ako aj za jeho propagovanie Ange, chevalier francophone za roky 2020 (Adriane Šinkovej z Gymnázia Jána Hollého v Trnave), 2021 (Jozefovi Pukančíkovi za 1.miesto v Medzinárodnej olympiáde vo francúzskom jazyku v 2021) , 2022 (Alexandrovi Kanderkovi z Gymnázia A. Raymana v Prešove). Výsledky z celoštátneho kola olympiády sa nachádzajú tu https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-vo-francuzskom-jazyku/ 

 

Harmonogram štátnych skúšok - Máj 2022 - aktualizované

Vážení končiaci študenti, v nasledujúcich odkazoch nájdete harmonogramy štátnych skúšok.

Katedra psychológie:
Priebeh a harmonogram Bc. a Mgr. štátnych skúšok - aktualizuje sa

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie:
Štátnicové komisie 

Katedra anglistiky a amerikanistiky:
Harmonogram kolokviálnych skúšok

Katedra rusistiky:
Bc. Mgr. a rozširujúce štúdium

Katedra germanistiky
Bc. a Mgr. denné štúdium

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
Bc. štátne skúšky

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií 
BcD, MgrD (HIKY), BcD (HIVO, HISL, HIAN), MgrD, MgrE (HIVO, HISL)

Pedagogické kombinácie:
Učiteľské odbory Bc. a Mgr.