Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Vydávanie diplomov absolventom FF UCM 2020/2021

Oznamujeme absolventom Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktorí úspešne ukončili svoje štúdium v akademickom roku 2020/2021, že svoje diplomy si môžu prebrať na Organizačnom oddelení po telefonickej alebo e-mailovej dohode.

Elektronický zápis študentov do vyšších ročníkov pre AR 2021/2022 - aktualizované 13.07.2021

Oznamujeme študentom postupujúcim do 2. a 3 roka Bc. štúdia, 2. roka Mgr. štúdia a nadštandardného štúdia, že z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať zápis do ďalšej časti štúdia aj prostredníctvom systému AIS-u.

Workshop: Problémovo orientované vyučovanie a metóda Soft CLIL

Katedra germanistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizovala 1.7.2021 v rámci projektu ERASMUS+ 2018-1-SK01-KA201-046316 online workshop, v ktorom boli prezentované hlavné ciele, úspechy a výsledky projektu.

Internacionalizácia ako kľúč k zlepšeniu kvality doktorandského štúdia

Kam smeruje doktorandské štúdium a aké možnosti internacionalizácie má? Tieto otázky si položil tím pracujúci na projekte Erasmus+ 2018-1-SK01-KA203-046375 z Katedry germanistiky FF UCM v Trnave, Univerzity J. E. Purkyně v Ústi nad Labem a Univerzity Wroclaw a rozpracoval ich v projekte Internacionalizácia a ďalší rozvoj doktorandského štúdia, ktorého zavŕšením bol online workshop realizovaný dňa 24. 06. 2021.

Pridelenie ubytovania študentom FF UCM

Vážení študenti Filozofickej fakulty UCM v Trnave, dovoľujeme si Vás informovať o pridelení ubytovania v akademickom roku 2021/2022.

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Pozývame Vás na zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 22. júna 2021 o 14.00 hod. on-line prostredníctvom MS Teams.

Letná škola štatistických metód - pre doktorandov a vedeckých pracovníkov

SC&C Partner a Služby pre vedu si dovoľujú pozvať doktorandov a vedeckých pracovníkov na jubilejný 15. ročník Letnej školy štatistických metód pre výskum a výučbu, ktorá sa uskutoční tradične na konci augusta.

Pozvánka na online podujatie: Sci-fi filozofia: Post-humanizmus v sci-fi literatúre

Dňa 8. 6. 2021 od 18:00 sa uskutoční zaujímavé online podujatie, ktoré organizuje Centrum pre bioetiku Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave.

Pozvánka na online workshop - Problémovo orientované vyučovanie Soft-CLIL

Pozývame Vás na online workshop venovaný problémovo orientovanému vyučovaniu cudzích jazykov Soft CLIL určený pre učiteľov z praxe aj budúcich učiteľov, ktorý sa uskutoční 01.07.2021.

V rámci workshopu predstavíme inovatívne učebné materiály nemeckého a ruského jazyka podľa metódy Soft CLIL, ktoré sa venujú reálnym témam zo života - matematika v každodennom živote, finančná gramotnosť a udržateľný turizmus. Skúsené učiteľky z projektového tímu budú prezentovať svoje skúsenosti s učebnicami vo výuke cudzích jazykov. Učebnice spolu s metodikou získa každý účastník zdarma.

Pozvánka na workshop o internacionalizácii a rozvoji doktorandského štúdia

Pozývame Vás na online workshop venovaný internacionalizácii a rozvoju doktorandského štúdia, organizovaný Katedrou germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave v rámci projektu Erasmus+, ktorý sa uskutoční 24.06.2021