Uchádzači / prijímačky

Informácie pre uchádzačov

Prijímacie konanie na PhD. štúdium na ak. rok 2024/2025

Zoznam otvorených študijných programov a kompletné podmienky prijímacieho konania sa nachádzajú v dokumente na stiahnutie:

Podmienky prijímacieho konania a zoznam študijných programov na stiahnutie

Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2024
Termín výberového konania: jún 2024

Podrobnejšie informácie o doktorandskom štúdiu nájdete v sekcii: Doktorandské štúdium

Podmienky prijímacieho konania na ak. rok 2024/2025 - 2. kolo

Zoznam otvorených študijných programov a kompletné podmienky prijímacieho konania sa nachádzajú v dokumente na stiahnutie:

Podmienky prijímacieho konania a zoznam študijných programov na stiahnutie - 2. kolo

1. kolo prijímacieho konania bolo ukončené, prihlášky je možné zasielať len na študijné programy 2. kola

Termín podania prihlášky:
pre Bc. a Mgr. programy:        do 20. augusta 2024

Poplatok za prijímacie konanie:
Podanie prihlášky v tlačenej podobe
(papierovej):                                         40 €  bakalárske a doktorandské štúdium
                                                              35 €  magisterské štúdium
Elektronické podanie prihlášky:        35 €  bakalárske a doktorandské štúdium
                                                              30 €  magisterské štúdium

Prihlášku  možno podať:
a) poštou na adresu:                             Študijné oddelenie  FF UCM, Nám. J. Herdu 2, 917 01   Trnava,
b) osobne:                                             v podateľni UCM v Trnave
c) elektronicky                                       https://e-prihlaska.ucm.sk/ 

Poznámka
Pri elektronickej evidencii prihlášky:

  • uchádzač je povinný prihlášku nahratú v AIS (elektronická prihláška) uložiť (stav prihlášky  „evidovaná“ nie je postačujúci,
  • odporúčame využiť elektronickú žiacku knižku. Uchádzači, ktorí maturujú v akademickom roku 2024, vkladajú zostavu známok za 1. až 3.ročník (4-ročné štúdium), resp. za 2. až 4. ročník (5-ročné štúdium). Vysvedčenie z posledného roka a maturitné vysvedčenie je potrebné na študijné oddelenie doručiť dodatočne poštou.
  • v prípade, že uchádzač nemá možnosť využiť elektronickú žiacku knižku, je potrebné overené kópie dokladov zaslať poštou na študijné oddelenie,
  • do prílohy elektronickej prihlášky uchádzač nahráva životopis a potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
  • uchádzač, ktorý maturoval pred rokom 2024, doručí na Študijné oddelenie (osobne alebo poštou) overené kópie vysvedčení za 1. až 4. ročník (4-ročné štúdium), resp. za 2. až 5. ročník (5-ročné štúdium) spolu s maturitným vysvedčením.

Pri podávaní prihlášky písomnou formou:

  • prihlášku spolu so všetkými povinnými prílohami je  potrebné zaslať poštou na adresu: Študijné oddelenie FF UCM, Nám. J. Herdu 2, 917 01   Trnava, prípadne odovzdať na podateľni,
  • uchádzači, ktorí maturujú v akademickom roku 2024, zasielajú vysvedčenie z posledného roka štúdia a maturitné vysvedčenie dodatočne poštou.

Banka:                                                  Štátna pokladnica
Účet:                                                     7000071919/8180
Variabilný symbol:                              22407
Konštantný symbol:                           0308
Špecifický symbol:                             rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN:                                                   SK59 8180 0000 0070 0007 1919
SWIFT:                                                 SPSRSKBAXXX

Poplatok je nutné uhrádzať výlučne bankovým prevodom.

Školné v študijných programoch externého štúdia:
Študijné programy prvého stupňa (trojročné):        750 €
Študijné programy druhého stupňa (dvojročné):    900 €
Študijné programy tretieho stupňa (štvorročné): 1 400 €
Študijné programy tretieho stupňa (päťročné):   1 200 €

Poriadok prijímacieho konania a pokyny k vyplneniu prihlášky
Dokladovanie vzdelania získaného mimo územia Slovenskej republiky

Uchádzač je povinný najneskôr do dňa zápisu predložiť rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky.

 

Informácia pre zahraničných študentov

Informácia pre zahraničných uchádzačov na stiahnutie / Information for international applicants to download

Pre štúdium všetkých študijných programov – vrátane štúdia cudzích jazykov - je potrebná znalosť slovenského jazyka. Pre zahraničných študentov, ktorí sa nepreukážu maturitou zo slovenského jazyka alebo VŠ diplomom zo slovenskej vysokej školy, je povinnosť absolvovať jazykovú skúšku.
Táto podmienka neplatí pre študentov s českým štátnym občianstvom.
Na jazykovú skúšku je potrebné prihlásiť sa v online formulári najneskôr do 20. 08. 2024.

Владение словацким языком требуется для всех учебных программ – включая иностранные языки. Для иностранных студентов, которые не подтверждают свой аттестат зрелости по словацкому языку или университетский диплом словацкого университета, сдача экзамена по словацкому языку является обязательной.
Это условие не распространяется на студентов с чешским гражданством.
Заявление о сдаче экзамена по словацкому языку должно быть подано в онлайн-форме не позднее 20 августа 2024 года.

Link na prihlásenie:   https://forms.office.com/r/i47CS0Bz3L          QR kód na prihlásenie:

                                                                                                                   

More information about the admission procedure for international applicants (click HERE)

Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave

Prihláška na bakalárske štúdium (tlačivo)
Prihláška na magisterské štúdium (tlačivo)
Prihláška na doktorandské štúdium (tlačivo SJ, tlačivo AJ)
Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium

Vstup do systému elektronickej prihlášky.
Pokyny k vyplneniu a odoslaniu elektronickej prihlášky.

Postup podávania elektronickej prihlášky nájdete tu.
Tabuľku povinných príloh pre prijímacie konanie nájdete tu.

Prečo študovať na FF UCM?

Ďalšie informácie k štúdiu na FF UCM

Nenašli ste?

Nenašli ste požadovanú informáciu, ktorú ste hľadali? Skúste sa rozhliadnuť v sekcii Štúdium