Uchádzači / prijímačky

Informácie pre uchádzačov

Podmienky prijímacieho konania na ak. rok 2023/2024

Podmienky prijímacieho konania a zoznam študijných programov na stiahnutie

Termín podania prihlášky:
pre Bc., Mgr. a PhD. programy:             do 30. apríla 2023
rigorózne konanie jesenný termín         do 1. novembra 2022
                              jarný termín             do 1. apríla 2023

Termíny výberových konaní na PhD. stupeň štúdia: jún 2023

Poplatok za prijímacie konanie:
Podanie prihlášky v tlačenej podobe
(papierovej):                                         40 €  bakalárske a doktorandské štúdium
                                                              35 €  magisterské štúdium
Elektronické podanie prihlášky:        35 €  bakalárske a doktorandské štúdium
                                                              30 €  magisterské štúdium

Prihlášku  možno podať:
a) poštou na adresu:                             Študijné oddelenie  FF UCM, Nám. J. Herdu 2, 917 01   Trnava,
b) osobne:                                             v podateľni UCM v Trnave
c) elektronicky

Poznámka :  elektronickú prihlášku je  potrebné vytlačiť aj s prílohami a poslať poštou na adresu: Študijné oddelenie FF UCM, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava, prípadne odovzdať na podateľni

Banka:                                                  Štátna pokladnica
Účet:                                                     7000071919/8180
Variabilný symbol:                              22307
Konštantný symbol:                           0308
Špecifický symbol:                             rodné číslo uchádzača bez lomky
IBAN:                                                   SK59 8180 0000 0070 0007 1919*
SWIFT:                                                 SPSRSKBAXXX

Poplatok je nutné uhrádzať výlučne bankovým prevodom.

Školné v študijných programoch externého štúdia:
Študijné programy prvého stupňa (štvorročné):     550 €
Študijné programy prvého stupňa (trojročné):        750 €
Študijné programy druhého stupňa (trojročné):      600 €
Študijné programy druhého stupňa (dvojročné):    900 €
Študijné programy tretieho stupňa (štvorročné): 1 400 €
Študijné programy tretieho stupňa (päťročné):   1 200 €

Poriadok prijímacieho konania a pokyny k vyplneniu prihlášky

Informácia pre zahraničných študentov

Informácia pre zahraničných uchádzačov na stiahnutie / Information for international applicants to download

Pre štúdium všetkých študijných programov – vrátane štúdia cudzích jazykov - je potrebná znalosť slovenského jazyka. Pre zahraničných študentov, ktorí sa nepreukážu maturitou zo slovenského jazyka alebo VŠ diplomom zo slovenskej vysokej školy, je povinnosť absolvovať jazykovú skúšku.
Táto podmienka neplatí pre študentov s českým štátnym občianstvom.
Na jazykovú skúšku je potrebné prihlásiť sa v online formulári najneskôr do 30. 04. 2023.

Link na prihlásenie:   https://forms.office.com/r/i47CS0Bz3L               QR kód na prihlásenie:

                                                                                                                  

More information about the admission procedure for international applicants (click HERE)

Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave

Prihláška na bakalárske štúdium (tlačivo)
Prihláška na magisterské štúdium (tlačivo)
Prihláška na doktorandské štúdium (tlačivo SJ, tlačivo AJ)
Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium

Vstup do systému elektronickej prihlášky.
Pokyny k vyplneniu a odoslaniu elektronickej prihlášky.

Ak študent posiela elektronickú prihlášku, je potrebné ju dodatočne posielať poštou.
Postup podávania elektronickej prihlášky nájdete tu.
Tabuľku povinných príloh pre prijímacie konanie nájdete tu.

Prečo študovať na FF UCM?

Ďalšie informácie k štúdiu na FF UCM

Nenašli ste?

Nenašli ste požadovanú informáciu, ktorú ste hľadali? Skúste sa rozhliadnuť v sekcii Štúdium