Uchádzači / prijímačky

Ďalšie formy vzdelávania

Ďalšie formy vzdelávania na FF UCM v Trnave

Filozofická fakulta UCM v Trnave poskytuje okrem štúdia v študijných programoch na 1.,  2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia aj ďalšie možnosti rozšírenia, doplnenia či prehĺbenia odbornej kvalifikácie. FF UCM zabezpečuje ďalšie vzdelávanie v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, § 1, odsek 4, písm. e) a v zmysle zákona č. 138 z 10. mája 2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie formy vzdelávania na FF UCM po ukončení vysokoškolského štúdia poskytnú absolventom novú pedagogickú kvalifikáciu (Doplňujúce pedagogické štúdium), jej rozšírenie (Rozširujúce štúdium), prípadne inováciu už získaných pedagogických poznatkov (Inovačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov).

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)  je určené pre ľudí, ktorí majú radi prácu s deťmi a mládežou, sú empatickí a chcú vykonávať zmysluplné zamestnanie, uvažujú o zmene zamestnania alebo chcú niečo vo svojej profesijnej orientácii zmeniť. V DPŠ ide o prípravu učiteľov alebo pedagogických asistentov. Štúdium je 2-ročné pre absolventov vysokých škôl neučiteľských študijných programov.

Realizácia DPŠ prebieha nasledovne:
1. rok štúdia = základný modul DPŠ - je spoločný pre všetkých účastníkov vzdelávania;
2. rok štúdia = rozširujúci modul DPŠ – účastníci vzdelávania sa prihlasujú na príslušný modul podľa svojho odborného zamerania:

 • DPŠ v module učiteľ - absolvent štúdia získa pedagogickú spôsobilosť podľa svojho absolvovaného vysokoškolského študijného programu alebo odboru v neučiteľských študijných odboroch 2. stupňa na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo odborov a vykonané štátne skúšky, ktoré absolvoval v rámci svojho VŠ štúdia. O úspešnom vykonaní záverečnej skúšky získa absolvent DPŠ vysvedčenie o získaní pedagogickej spôsobilosti.
 • DPŠ v module pedagogický asistent - absolvent získava kvalifikáciu na výkon činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent (možnosť prijatia absolventov 1. aj 2. stupňa VŠ).

Rozširujúce štúdium  (RŠ) je určené pre pedagogických zamestnancov, ktorí už majú pedagogickú kvalifikáciu, ale radi by si ju rozšírili o ďalší vyučovací predmet. FF UCM v Trnave poskytuje 2-ročné RŠ v programoch:

 • anglický jazyk a literatúra, 
 • francúzsky jazyk a literatúra   
 • nemecký jazyk a literatúra,     
 • ruský jazyk a literatúra,
 • slovenský jazyk a literatúra,         
 • výchova k občianstvu,
 • história.

Inovačné vzdelávanie  je určené pre pedagogických zamestnancov, ktorí už pôsobia v praxi. Absolvent príslušného programu inovačného vzdelávania si v rozsahu 50 hodín inovuje, prehĺbi a rozšíri svoje existujúce profesijné kompetencie vo zvolenom programe. Poskytované programy inovačného vzdelávania na FF UCM v Trnave sú:

 • Podpora interkultúrnej komunikácie v škole
 • Školská interpretácia textu – literárna i jazyková
 • Kultúrne dedičstvo a heritológia
 • Metóda Soft-CLIL vo vyučovaní nemeckého jazyka
 • Posilnenie odborných a didaktických zručností učiteľov ruského jazyka ako cudzieho
 • Bioetika

O kvalite vzdelávania v ďalších formách svedčia výroky absolventov (Správa o priebehu záverečných skúšok a realizácii štúdia v ďalších formách vzdelávania FF UCM v Trnave za rok 2021/2022):

„So vzdelávaním DPŠ som bola spokojná, bolo zaujímavé, inšpiratívne, efektívne a odporučila by som ho aj svojim kolegom...“

„Touto cestou sa chcem poďakovať kolektívu pedagógov za hladký priebeh DPŠ. Vyučujúci boli ústretoví, prezentovali témy bez zbytočného balastu, nezaťažovali nás zbytočnými povinnosťami. Moje srdečné poďakovanie patrí aj študijnej referentke za promptné vybavenie našich žiadostí.“

„RŠ poskytuje výborné vzdelávanie v ďalšej aprobácii, okrem teoretických poznatkov sme sa naučili tvorivé metódy, ktoré môžeme využiť v našej pedagogickej praxi“;

„Boli sme spokojní s ľudským prístupom, ochotou pomáhať, komunikovať, riešiť nečakané situácie. Odbornosť vyučujúcich je na výbornej úrovni.“

 „Ja by som sa chcel v mojom mene poďakovať pracovníkom za odborný a ľudský prístup. Absolvoval som už pár štúdií na rôznych vysokých školách - Nitra, Komárno, Dubnica..., ale s takým príjemným, humánnym prístupom zo strany zamestnancov som sa ešte nikde nestretol. Určite budem vrelo odporúčať štúdium mojim známym. Na FF UCM pôsobia odborníci, ktorí sú ochotní pomáhať, povzbudiť, motivovať ... Za to im patrí veľké ďakujem.“

Keďže cieľom moderného vzdelávania 21. storočia je naučiť žiť ľudí v zmenených a meniacich sa podmienkach inak, vedieť sa adaptovať na globálnu realitu sveta a k uvedenému je nevyhnutné celoživotné vzdelávanie, preto príďte študovať na FF UCM aj po získaní vysokoškolských titulov.

Bližšie informácie:
doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. – dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
E-mail: mariana.sirotovajohn(zav.)doeucm.sk  

Mgr. Miroslava Ožvaldová – administratívny pracovník DPŠ
Telefón: 033/ 5565 226
E-mail: miroslava.ozvaldovajohn(zav.)doeucm.sk 

Mgr. Beáta Veiglová – administratívny pracovník RŠ a inovačného vzdelávania
Telefón: 033/ 5565 225
E-mail: beata.veiglovajohn(zav.)doeucm.sk  

Vzdelávací program Univerzity tretieho veku na FF UCM v Trnave

Viac informácicií o prihlásení na program nájdete TU!

Smernica o realizácii ďalšieho vzdelávania na FF UCM v Trnave (účinná od 01.05.2024)

Rozširujúce štúdium

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2024/2025 - do 31.07.2024
Žiadosť o uznanie vykonaných predmetov
Všeobecná žiadosť

Doplňujúce pedagogické štúdium

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2024/2025 - do 31.07.2024
Žiadosť o uznanie vykonaných predmetov
Všeobecná žiadosť

Rozvrhy pre rozširujúce štúdium a doplňujúce pedagogické štúdium:
Rozvrhy DPŠ a RŠ

Inovačné vzdelávanie poskytované FF UCM v Trnave pre pedagogických a odborných zamestnancov

Zoznam poskytovaných programov vzdelávania v profesijnom rozvoj

Kvalita vzdelávania v ďalších formách štúdia

Hodnotenie kvality vzdelávania v ďalších formách štúdia

Knižnica elektronických publikácií k štúdiu https://e-ucebnice.ff.ucm.sk/