Fakulta

Vnútorné predpisy fakulty

Legislatíva Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Legislatíva FF UCM

Štatút fakulty (2021)
Organizačný poriadok fakulty (2021)

Akademický senát FF UCM (odkaz)

Zásady volieb do Akademického senátu FF UCM (2006)
Zásady volieb dekana FF UCM (2021)
Rokovací poriadok Akademického senátu FF UCM (2006)

Vedecká Rada FF UCM (odkaz)

Rokovací poriadok Vedeckej rady FF UCM (2014)

Systém manažérstva kvality (odkaz)

Štatút Rady kvality FF UCM (2021)
Rokovací poriadok Rady kvality FF UCM (2022)
Štatút Rady pre študijný programu FF UCM (2022)
Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ (2021)
Zásady tvorby, schvaľovania a monitorovania študijných programov na FF UCM (2014)
Kritériá hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania na FF UCM (2014)

Disciplinárna komisia FF UCM (odkaz)

Disciplinárny poriadok pre študentov UCM (2021)
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie FF UCM (2014)

Etická komisia pre vedecko-výskumnú činnosť FF UCM v Trnave (odkaz)

Štatút Etickej komisia pre vedecko-výskumnú činnosť FF UCM v Trnave (2022)

Štúdium

Smernica o konaní rigoróznych skúšok na FF UCM (2015)
Zásady konania kolokviálnych skúšok na FF UCM (2016)
Interná smernica o realizácii ďalšieho vzdelávania na FF UCM (2019)
Organizácia doktorandského štúdia na FF UCM (2014)
Dodatok č. 1 k Organizácii doktorandského štúdia FF UCM (2019)
Metodický pokyn k vedeckej časti doktorandského štúdia na FF UCM (2019)
Štipendijný poriadok FF UCM (2014)
Smernica o dištančnej metóde vzdelávania na FF UCM (2021)
Smernica o rigoróznom konaní UCM (2020)
Smernica o implementácii odporúčaných študijných plánov a plnení študijných povinnosti vyplyvajúcich zo zosúladenia študijných programov od ak. roka 2022/2023 a jej príloha č. 1 (2022)
Prechodné ustanovenia k realizácii edukačného procesu na FF UCM v akademickom roku 2022/2023 (2022)

Zásady a kritéria

Kritériá na obsadenie miest garantov študijných programov na FF UCM (2014)
Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na Filozofickej fakulte UCM v Trnave (2021)
Hodnotenie úrovne vedeckej tvorivej činnosti na Filozofickej fakulte UCM v Trnave (2021)
Smernica o plnení minimálnych kritérií publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti na FF UCM (2018)
Zásady odmeňovania pracovníkov za publikačnú činnosť na FF UCM (2018)

Habilitačné a inauguračné konanie (odkaz)

Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na FF UCM (2022) + prílohy
Normy a usmernenia