Fakulta

Vnútorné predpisy fakulty

Legislatíva Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Legislatíva FF UCM

Štatút fakulty (2023)
Organizačný poriadok fakulty (2023)

Akademický senát FF UCM (odkaz)

Zásady volieb do Akademického senátu FF UCM (2023)
Zásady volieb dekana FF UCM (2021)
Rokovací poriadok Akademického senátu FF UCM (2023)

Vedecká Rada FF UCM (odkaz)

Rokovací poriadok Vedeckej rady FF UCM (2023)

Systém manažérstva kvality (odkaz)

Štatút Rady kvality FF UCM (2023)
Rokovací poriadok Rady kvality FF UCM (2023)
Štatút Rady pre študijný programu FF UCM (2023)
Smernica o vytváraní, úprave a schvaľovaní študijných programov, odborov habilitačného konania a inauguračného konania a podávanie žiadostí na SAAVŠ (2023)

Disciplinárna komisia FF UCM (odkaz)

Disciplinárny poriadok pre študentov UCM (2021)
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie FF UCM (2014)

Etická komisia pre vedecko-výskumnú činnosť FF UCM v Trnave (odkaz)

Štatút Etickej komisie pre vedecko-výskumnú činnosť FF UCM (2022)

Štúdium

Smernica o realizácii ďalšieho vzdelávania na FF UCM (2024)
Smernica o doktorandskom štúdiu na FF UCM (2023)
Metodické usmernenie k vyhodnocovaniu kritérií doktorandského štúdia (2023)
Štipendijný poriadok FF UCM (2023)
Študijný poriadok FF UCM (2023)
Smernica o rigoróznom konaní UCM (2023)
Smernica o uznávaní absolvovaných predmetov (2023)
Smernica o implementácii odporúčaných študijných plánov a plnení študijných povinnosti vyplyvajúcich zo zosúladenia študijných programov od ak. roka 2022/2023 a jej príloha č. 1 (2022)
Prechodné ustanovenia k realizácii edukačného procesu na FF UCM (2023)

Zásady a kritéria

Rozvrhovanie a hodnotenie pracovnej záťaže učiteľa na FF UCM (2022)
Kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na Filozofickej fakulte UCM v Trnave
 (2021)
Hodnotenie úrovne vedeckej tvorivej činnosti na Filozofickej fakulte UCM v Trnave (2021)
Zásady odmeňovania pracovníkov za publikačnú činnosť na FF UCM (2018)

Habilitačné a inauguračné konanie (odkaz)

Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na FF UCM (2022) + prílohy
Normy a usmernenia