Fakulta

Vnútorné predpisy fakulty

Štatút fakulty
Organizačný poriadok fakulty
Zásady volieb do Akademického senátu FF UCM 
Zásady volieb dekana FF UCM
Rokovací poriadok Akademického senátu FF UCM

Rokovací poriadok Vedeckej rady FF UCM
Zásady tvorby, schvaľovania a monitorovania študijných programov na FF UCM
Smernica o konaní rigoróznych skúšok na FF UCM
Zásady konania kolokviálnych skúšok na FF UCM
Interná smernica o realizácii ďalšieho vzdelávania na FF UCM
Organizácia doktorandského štúdia na FF UCM
Dodatok č. 1 k Organizácii doktorandského štúdia FF UCM
Metodický pokyn k vedeckej časti doktorandského štúdia na FF UCM
Štatút Rady pre kvalitu FF UCM
Dodatok č. 1 k Štatútu Rady pre kvalitu FF UCM
Kritériá hodnotenia vnútorného systému zabezpečovania kvality VŠ vzdelávania na FF UCM
Štipendijný poriadok FF UCM
Disciplinárny poriadok FF UCM
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie FF UCM
Kritériá na obsadenie miest garantov študijných programov na FF UCM
Všeobecné a konkrétne kritériá na obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov na FF UCM
Smernica o plnení minimálnych kritérií publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti na FF UCM 
Zásady odmeňovania pracovníkov za publikačnú činnosť na FF UCM
Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na FF UCM
Smernica o prechodných pravidlách študijných programov po komplexnej akreditácii
Interná smernica o realizácii ďalšieho vzdelávania na FF UCM
Smernica o rigoróznom konaní UCM