Fakulta

Akademický senát

Členovia AS FF UCM

Predseda
LENČ Jozef, PhDr. PhD.

Podpredseda
DÉMUTHOVÁ Slávka, doc. PhDr. PhD.
KOCHANOVÁ Dominika, Mgr.

Tajomník
KUMOROVÁ Zdenka, Mgr. PhD.

Členovia
zamestnanecká časť

BOCÁNOVÁ Martina, PhDr. PhD.
ČANA Tomáš, doc. Mgr. PhD.
KAMENČÍK Marián, PhDr. PhD.
PORUBJAK Matúš, prof. PhDr. PhD.
ROJKOVÁ Zuzana, Mgr. et. Bc. PhD.
SOUČKOVÁ Taťána, Mgr. PhD.

študentská časť
BAKOVÁ Lucia, Ing. MB. PhD.
GAŽOVIČOVÁ Lucia, Mgr.
MAJOROVÁ Alexandra
POŠKROB Marek

Dokumenty

Štatút FF UCM
Rokovací poriadok AS FF UCM
Zásady volieb do akademického senátu
Zásady volieb dekana FF UCM
Správy o činnosti Akademického senátu FF UCM

Zápisnice

Volebné obdobie 2021 - 2024
Volebné obdobie 2018 - 2021
Volebné obdobie 2015 - 2018
Volebné obdobie 2012 - 2015
Volebné obdobie 2009 - 2012
Volebné obdobie 2007 - 2009
Volebné obdobie 2003 - 2006