Fakulta

Akademický senát

Členovia AS FF UCM

Predseda
LENČ Jozef, PhDr. PhD.

Podpredseda
DÉMUTHOVÁ Slávka, doc. PhDr. PhD.
PAULISOVÁ Ľubica

Tajomník
FEDIČ Dušan, Mgr. PhD.

Členovia
KUMOROVÁ Zdenka, Mgr. PhD.
PORUBJAK Matúš, prof. PhDr. PhD.
BARANOVSKÁ Andrea, PhDr. PhD.
DOKTOROVÁ Dominika, PhDr. PhD.
FRAŇO Peter, Mgr. PhD.
KAMENČÍK Marián, PhDr., PhD.
SIEGEL Lukáš, Mgr.
MAJERECHOVÁ Dagmar
MIHŇÁK Jakub
PETRULÁKOVÁ Katarína

Dokumenty

Štatút FF UCM
Rokovací poriadok AS FF UCM
Zásady volieb do akademického senátu
Zásady volieb dekana FF UCM
Správa o činnosti Akademického senátu FF UCM

Zápisnice

Volebné obdobie 2018 - 2021
Volebné obdobie 2015 - 2018

Volebné obdobie 2012 - 2015
Volebné obdobie 2009 - 2012
Volebné obdobie 2007 - 2009
Volebné obdobie 2003 - 2006