Fakulta

Systém manažérstva kvality

Zloženie členov Rady kvality FF UCM

Predseda Rady kvality FF UCM v Trnave:
PhDr. David Ivanovič, PhD. 

Členovia za jednotlivé študijné odbory:
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (historické vedy / etnológia)   
doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. (filológia)
PhDr. Dominika Doktorová, PhD. (psychológia)                             
doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD. (filozofia)
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. (učiteľstvo a pedagogické vedy)

Členovia:
Mgr. Taťána Součková, PhD.
Mgr. Ľubomír Gábor, PhD.

Zástupcovia externých zainteresovaných strán:
PhDr. Jana Beňušková (Správny krok, o.z.)
Mgr. Katarína Absolonová (ASAP-translation.com, s. r. o, Nitra)
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA (Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR, štátny tajomník)

Zástupcovia študentov:
Mgr. Dominika Kochanová (všeobecná a experimentálna psychológia)
Mgr. Dominika Minárová (všeobecná a experimentálna psychológia)
Peter Vojtík (učiteľstvo a pedagogické vedy)

Tajomníčka:
Mgr. Miroslava Ožvaldová