Fakulta

Systém manažérstva kvality

Zloženie členov Rady kvality FF UCM

Funkčné obdobie 2021 - 2025

Predseda Rady kvality FF UCM v Trnave:
PhDr. David Ivanovič, PhD. 

Podpredsedníčka Rady kvality FF UCM v Trnave:
doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. 

Členovia za jednotlivé študijné odbory:
doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. (filológia) 
PhDr. Dominika Doktorová, PhD. (psychológia)                             
doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD. (filozofia)
PaedDr. Tímea Šeben Zaťková, PhD. (učiteľstvo a pedagogické vedy)

Členovia:
Mgr. Taťána Součková, PhD.
Mgr. Ľubomír Gábor, PhD.

Zástupcovia externých zainteresovaných strán:
PhDr. Jana Beňušková (Správny krok, o.z.)
Mgr. Katarína Absolonová (ASAP-translation.com, s. r. o, Nitra)
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA (Česká školní inspekce)

Zástupcovia študentov:
Bc. Peter Vojtík (učiteľstvo a pedagogické vedy)
Bc. Lívia Beňovská (učiteľstvo a pedagogické vedy)
Bc. Pavol Borovský (učiteľstvo a pedagogické vedy)

Tajomníčka:
Mgr. Miroslava Ožvaldová

Dokumenty a zápisnice