Fakulta

Systém manažérstva kvality

Zloženie členov Rady pre kvalitu FF UCM

Predseda Rady pre kvalitu FF UCM v Trnave:
doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.

Členovia za jednotlivé študijné odbory:
doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD. (odbor učiteľstvo a pedagogické vedy)
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (odbor historické vedy a etnológia)
doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. (odbor filológia)
PhDr. Dominika Doktorová, PhD. (odbor psychológia)
doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD. (odbor filozofia)

Členovia:
Mgr. Taťána Součková, PhD.
Mgr. Dušan Fedič, PhD.

Zástupcovia externých zainteresovaných strán:
PhDr. David Ivanovič, PhD. (starosta obce Naháč)
Mgr. Katarína Absolonová (ASAP-translation.com, s. r. o, Nitra)
PhDr. Stanislav Kamenčík (Obchodná akadémia Hlohovec)

Tajomníčka:
Mgr. Miroslava Ožvaldová