Štúdium

Postup pri odovzdávaní záverečnej práce a prihlasovaní sa na štátnu skúšku

Postup pri odovzdávaní záverečnej práce a prihlasovaní sa na štátnu skúšku
v akademickom roku 2021/2022.

CD, zmluvy a prihlášky sa odovzdávajú na sekretariáte FF UCM u p. Drgoňovej, v miestnosti 209 a) v čase od 09:00 do 14:30 najneskôr do 29.04.2022

Letný semester pre končiacich študentov – riadny termín
Vloženie záverečnej práce do AIS (CRZP) ........................................................ do 25. 04. 2022
Odovzdanie záverečných prác na obhajobu (aj CRZP) ..................................... do 29. 04. 2022
Prihlásenie sa na štátnu skúšku ........................................................................ do 25. 04. 2022

1. Práca musí spĺňať
Všetky formálne náležitosti záverečných prác sa riadia Smernicou rektora o základných náležitostiach záverečných prác (vydaná v septembri 2018) 
https://www.ucm.sk/docs/legislativa/zakladne_nalezitosti_zaverecnych_prac_2018.docx 

2. Práca musí obsahovať
1. Obal
2. Titulnú stranu (VZOR na stiahnutie)
3. Zadanie práce v primárnom aj sekundárnom jazyku – ZADANIE PRÁCE POSKYTNE ŠTUDENTOVI ŠKOLITEĽ – TLAČÍ SA Z AISu!
4. Čestné vyhlásenie + podpis
5. Abstrakt v primárnom aj sekundárnom jazyku (totožný s textami abstraktu, ktoré študent vyplní pri vkladaní práce do AISu)

Podrobnejšia ŠTRUKTÚRA na stiahnutie

3. Vloženie práce do AISu
http://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/odovzdanie_zp.pdf 
Prácu je potrebné nahrať najneskôr do 25. 04. 2022.
Pred nahratím práce do AISu je potrebný súhlas školiteľa mailom (odporúčame vyžiadať si tento súhlas včas a archivovať ho pre vlastnú potrebu).

4. Odovzdanie práce prebieha podľa usmernenia
Pre vlastnú potrebu si študent môže priniesť na obhajobu vytlačený exemplár záverečnej práce, prípadne jej elektronickú verziu v tablete alebo notebooku, túto je možné použiť počas obhajoby.
Aktuálne usmernenie je k dispozícii TU.