Aktuality

Aktuálne informácie pre uchádzačov

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM

Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave v septembri 2012 otvára nový kurz doplňujúceho pedagogického štúdia pre získanie učiteľskej kvalifikácie. Kurz je štvorsemestrálny, spoplatnený a uskutočňuje sa prostredníctvom víkendovej blokovej výučby.

Detailné informácie o organizácii DPŠ a študijný plán je uvedený na webovej stránke katedry pedagogiky.

V prípade záujmu si stiahnite prihlášku na DŠP.

APLIKOVANÁ ETIKA PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Zaujímajú Vás problémy klonovania, eutanázie, alebo genetického vylepšovania človeka, životného prostredia, trvalo udržateľného rozvoja, práva zvierat? Ste zvedaví ako fungujú princípy etickej argumentácie, vzťahy medzi konaním, morálkou a etikou, slobodou a zodpovednosťou? Ak áno, Katedra filozofie FF UCM otvára pre Vás pilotný projekt vzdelávacieho programu Aplikovaná etika pre vedomostnú spoločnosť

Benefity pre účastníkov:

 • Oficiálny certifikát, ktorý môže zlepšiť Vaše šance na trhu práce.
 • Zapožičanie IKT pomôcok :
  mini notebook Acer Aspire One
  USB kľúč Verbatim 32 GB
  digitálny zápisník Genius tablet G-Pen 

PRIJÍMACIE KONANIE NA NOVOAKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Doplnenie prijímacieho konania na FF UCM o novoakreditované študijné programy:

 • učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry

Termín podania prihlášky: do 13. júna 2012. Bližšie informácie na ozname.

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY KATEDRY SLOVANSKÝCH FILOLÓGIÍ

V súčasnosti katedra zabezpečuje akreditované štúdium v odboroch:

 1. Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v špecializácii ruský jazyk a literatúra v stupni Bc.
 2. Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v špecializácii ruský jazyk a literatúra v stupni Mgr.

Absolventi štúdia nájdu uplatnenie v školstve, v redakciách, prekladateľských agentúrach, súkromných finančných a firemných inštitúciách, štátnych a kultúrnych ustanovizniach. Od uchádzačov o Bc. štúdium sa nevyžaduje znalosť ruského jazyka. 

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vypisuje prijímacie konanie na doktorandské (PhD.) štúdium v nasledujúcich programoch:

Systematická filozofia
Bližšie informácie o prijímacom konaní na PhD. štúdium v študijnom programe študijného odboru 2.1.2 Systematická filozofia nájdete na ozname alebo stránke katedry.
 
Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Bližšie informácie o prijímacom konaní na PhD. štúdium študijného odboru 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry, študijný program: Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii nájdete stránke katedry.

NOVÉ AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UCM V TRNAVE

Akreditačná komisia 26.1.2012 na svojom 63. zasadnutí potvrdila, že Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Filozofická fakulta je spôsobilá uskutočňovať nasledujúce študijné programy v dennej aj externej forme 2. (magisterského) stupňa vysokoškolského štúdia.

PRIJÍMACIE KONANIE 2012/2013

Podrobné informácie o študijných programoch, ktoré Filozofická fakulta UCM v akademickom roku 2012/2013 otvára nájdete v Informačnom dokumente.