Aktuality

Aktuálne informácie pre uchádzačov

Celoživotné vzdelávanie je nevyhnutné - článok FF UCM v MY Trnava

V súčasnosti už nikto nemôže očakávať, že profesiu, na ktorú získal kvalifikáciu ukončením svojho stredoškolského, či vysokoškolského štúdia, bude vykonávať celý život.

Realitou je, že súčasná generácia (na rozdiel od rodičov, či starých rodičov) zmení svojho zamestnávateľa a dokonca aj profesiu viackrát za svoj produktívny život a k tomu je potrebné ďalšie vzdelávanie.

Poskytujeme okrem štúdia v rôznych študijných programoch na 1., 2. a 3. stupni štúdia aj ďalšie možnosti rozšírenia si, doplnenia, či prehĺbenia odbornej kvalifikácie. Ďalšie formy vzdelávania na FF UCM po ukončení vysokoškolského štúdia poskytnú absolventom novú pedagogickú kvalifikáciu, jej rozšírenie, prípadne inováciu už získaných pedagogických poznatkov.

Viac o doplňujúcom pedagogickom štúdium (DPŠ), rozširujúcom štúdiu (RŠ) a inovačnom vzdelávaní sa dočítate priamo v článku MY Trnava alebo webe FF UCM

Harmonogram zápisov do 1. ročníka - pre študentov prijatých v 2. kole a náhradné termíny zápisov

Zápis študentov do 1. ročníka pre študentov prijatých v 2. kole a náhradné termíny zápisov bude prebiehať v dňoch od 05. 09. – do 08. 09. 2022 podľa nasledovného harmonogramu: Harmonogram zápisov do prvých ročníkov - september 2022

Študenti sa musia prísť zapísať osobne, prípadne ich môže zapísať osoba s úradne overeným splnomocnením.

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zápisu v uvedenom termíne, je potrebné písomne alebo mailom požiadať študijné oddelenie fakulty o náhradný termín zápisu.

Riadny zápis na štúdium je možný až po splnení všetkých podmienok prijatia, vrátane doloženia všetkých potrebných dokladov, uhradenia poplatkov a v prípade zahraničných uchádzačov aj úspešné absolvovanie skúšky zo slovenského jazyka. Uchádzači, ktorí sa nezúčastnili jazykovej skúšky alebo ju neabsolvovali, nemôžu byť zapísaní na štúdium.

Predĺženie prijímacieho konania na Doplňujúce pedagogické štúdium a Rozširujúce štúdium - do 25.08.2022

Oznamujeme všetkým uchádzačom o doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium v akademickom roku 2022/2023, že prihlášky je možné posielať do 25.08.2022.

Viac informácií nájdete na: Ďalšie formy vzdelávania FF UCM v Trnave

Predĺženie prijímacieho konania na akademický rok 2022/2023 - okrem psychológie

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 sa predlžuje do 30.06.2022 - okrem psychológie.

Výsledky prijímacích skúšok 02.06.2022 a 06.06.2022 - Psychológia

Oznamujeme uchádzačom, ktorí sa zúčastnili prijímacích skúšok dňa 02.06.2022 a 06.06.2022 na študijný program Psychológia, že výsledky pre denné a externé štúdium si môžu stiahnuť tu:

Výsledky prijímacích skúšok 02.06.2022 - Psychológia

Výsledky prijímacích skúšok 06.06.2022 - Psychológia

Harmonogramy zápisov do 1. a vyšších ročníkov

Oznamujeme uchádzačom o štúdium a študentom FF UCM, že v termíne od 06.09.2021 do 17.09.2021 budú prebiehať v kine OKO na Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava zápisy do 1. a vyšších ročníkov.

Prosíme o riadenie sa podľa priložených harmonogramov:

Študijné oddelenie FF UCM bude zatvorené od 02.08. do 06.08.2021

Oznamujeme, že študijné oddelenie FF UCM bude v termíne od 02.08. do 06.08.2021 zatvorené z dôvodu čerpania dovoleniek.

Ďakujeme za porozumenie.

Dodatočné prijímacie konanie na Doplňujúce pedagogické štúdium

Oznamujeme uchádzačom o Doplňujúce pedagogické štúdium, že pre akademický rok 2021/2022 bolo otvorené dodatočné prijímacie konanie.

Všetko dôležité nájdete na nasledujúcom odkaze: Doplňujúce pedagogické štúdium

Predĺženie prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022 - okrem psychológie

Prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022 sa predlžuje do 30.06.2021 - okrem psychológie. 

Prijímacie konanie pre rozširujúce štúdium v ak. roku 2021/2022

Oznamujeme, že prijímacie konanie pre rozširujúce štúdium v AR 2021/2022 je otvorené do 31.08.2021.