Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

UCM v Trnave pozýva študentov na veľtrh práce JobSpoTT

Chceš vedieť ako sa správa rebel? Kto stojí za mediálnym úspechom Petra Sagana? Chystáš sa na pracovný pohovor vo forme Assesment Centra a nevieš, ako to bude prebiehať? Alebo chceš vedieť prečo iba mŕtva ryba pláva s prúdom a chceš to počuť od známeho stand-up komika Jána Gorduliča?

Rektorské a dekanské voľno

Oznamujeme študentom, že v pondelok dňa 30. 10. 2017 a v utorok dňa 31. 10. 2017 sa ruší výučba všetkých vyučovacích predmetov z dôvodu udelenia rektorského a dekanského voľna. 

Oznam ŠO a OAČ

Oznamujeme študentom, že Študijné oddelenie a Oddelenie akademických činností UCM v Trnave bude v dňoch od 24. októbra 2017 do 26. októbra 2017 (vrátane) zatvorené z dôvodu štatistických zisťovaní realizovaných v rezorte školstva  - spracovávania štatistík pre MŠVVaŠ SR. 

Študijné oddelenie UCM
Oddelenie akademických činností UCM

Oznámenie o habilitačnej prednáške Mgr. Juraja Mištinu, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 9. 11. 2017 o 9.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Juraja Mištinu, PhD., odborného asistenta na FPV UCM v Trnave, na tému „Rozvoj profesionálnych komunikačných zručností v nefilologických oblastiach štúdia na vysokej škole“ a obhajoba habilitačnej práce na tému „Tvorba a návrh kurikula na výučbu angličtiny doktorandov v prírodovedných a technických oblastiach štúdia“ v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry.

Kontrola štúdia pre motivačné štipendiá v akademickom roku 2017/2018.

Z dôvodu prideľovania motivačných štipendií žiadame študentov vyšších rokov štúdia, aby si do 23. 10. 2017 skontrolovali v AISe hodnotenia všetkých absolvovaných predmetov za AR 2016/2017. V prípade, že študent má nesprávne zapísané hodnotenie alebo termín hodnotenia z niektorého predmetu v AISe, je povinný o tom informovať študijné oddelenie svojej fakulty (§ 11 bod 12 Študijného poriadku UCM v Trnave).

Študenti 1. roka štúdia, ktorí neposkytli študijnému oddeleniu študijný priemer za posledný rok štúdia na strednej škole, môžu tak urobiť najneskôr do 23. 10. 2017.

Sme 7. najlepšia univerzita na Slovensku podľa celosvetového hodnotenia SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa umiestnila na 7. mieste medzi slovenskými univerzitami a obsadila celkové 659. miesto medzi univerzitami a vzdelávacími inštitúciami z celého sveta. Podľa stupnice hodnotenia SCImago Institutions Ranking, ktorá hodnotila takmer 3 000 univerzít a vzdelávacích inštitúcií, sme sa zaradili do zoznamu najlepších univerzít. Prvé priečky obsadili uznávané univerzity ako Harvard, Oxford, Cambridge, Stanford alebo Univerzita Johna Hopkinsa.

Chceš študovať v Nemecku?

Katedra germanistiky FF UCM v Trnave organizuje informačné stretnutie o štipendiách dňa 19. októbra o 13.55 hod. v miestnosti S 2.3 (Nám. J. Herdu 2).

Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUCOM 2017

Milá kolegyňa, milý kolega,
milí naši priatelia,
srdečne Vás pozývame na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUCOM 2017 - Otvorené cesty vo vzdelávaní v multikultúrnej škole. Už tradične sa naša konferencia uskutočňuje v adventom predvianočnom čase a radi Vás privítame i tento rok 7. decembra 2017 v Trnave.

Konferencia „The Grotesque, Freakish and Bizarre in Anglophone Literatures and Cultures

V dňoch 11. - 12. 10. katedra anglistiky a amerikanistiky zorganizovala konferenciu nazvanú "The Grotesque, Freakish and Bizarre in Anglophone Literatures and Cultures," na ktorej sa zúčastnilo 20 účastníkov zo šiestich krajín (Francúzsko, Poľsko, Nový Zéland, USA, Česká republika a Slovensko). Fotogaléria

Náš prof. Peter Sýkora v relácii Večera s Havranom

Prestane byť človek stredom sveta? Končí antropocentrický model sveta? Technológie, klimatické zmeny, demografické pohyby a transhumanizmus vyvolajú tlak na predefinovanie postavenia človeka v novej konfigurácii sveta. Aké práva a aké hrozby číhajú na emancipovaného človeka, staneme sa otrokmi pokroku, pripravíme sa o slobody alebo ich jednoducho prestaneme potrebovať? V čom bude spočívať budúca jedinečnosť človek a jeho práv?

Pozrite si odpovede na tieto a mnohé iné otázky v podaní nášho prof. Petra Sýkoru z katedry filozofie a aplikovanej filozofie. 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11690/137712#62