Aktuality

Archív správ

Detská univerzita UCM 2018

4. 7. 2018 sme žili detskou univerzitou! Pre deti sme si pripravili rôzne súťaže v Zámockom parku v Hlohovci, a tak sa mali možnosť naučiť aj o živote rodu Erdödyovcov, ktorým tento park patril aj so zámkom a Empírovým divadlom. Milo nás prekvapilo privítanie samotným primátorom mesta Hlohovec, Miroslavom Kollárom, ktorý deťom zaželal krásny deň plný hier a rozdal knižky o meste.

Deutschkongress Ružomberok 2018

Naši doktorandi sa aktívne zúčastnili kongresu v Ružomberku, ktorý sa konal 2. - 3. júla 2018 za podpory Veľvyslanectva SRN v Bratislave, Veľvyslanectva Rakúska v Bratislave, Veľvyslanectva Švajčiarska na Slovensku a mnohých iných inštitúcií. Na kongrese prezentovali činnosť a aktivity katedry germanistiky.

Harmonogram kolokviálnych skúšok - august 2018

Harmonogram kolokviálnych skúšok - august 2018

Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest vysokoškolských učiteľov a funkcií.

3. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2018/2019

3. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2018/2019 - do 31. 08. 2018

3. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2018/2019

3. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2018/2019 - do 31. 08. 2018

Kontrola štúdia v AR 2017/2018

Dňa 30. 6. 2018 končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2017/2018. Povinnosťou vyučujúceho je, aby do 8. 7. 2018 v AIS-e zapísal všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.

Medzinárodné vedecké sympózium PREPCON

V dňoch 25. - 26. júna 2018 sa na Katedre germanistiky FF UCM uskutočnilo medzinárodné vedecké sympózium PREPCON.

Postup pri odovzdávaní záverečnej práce a prihlasovaní sa na štátnu skúšku

Študenti, ktorí majú štátne skúšky v augustovom termíne sa musia prihlásiť najneskôr do 04. 07. 2018. Záverečnú prácu k obhajobe treba odovzdať na sekretariáte FF UCM do 04. 07. 2018. Prácu je potrebné nahrať najneskôr do 01. 07. 2018. (Z dôvodu generovania kontroly originality)