Filozofická fakulta

Zamestnanie

31. 10. 2017

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o VŠ “ ) a v zmysle § 2 ods. 3 Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, výberové konanie na obsadenie funkčného pracovného miesta.