Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Študenti POZOR!!! - SÚŤAŽ

Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje študentskú súťaž v prednese poézie. Viac informácií nájdete na tomto ozname.

Oznamujeme študentom, že dňom 2. 10. 2012 začína vyúčba v učebniach v JAME t.j. JAMA 1 (JC 1.1), JAMA 2 (JC 1.2) a JAMA 3 (JC 1.6).    

ROZVRH HODÍN ZS 2012/2013 - EXTERNÉ ŠTÚDIUM 

Aktuálny rozvrh hodín pre študentov externého štúdia na zimný semester 2012/2013.

AKTUALIZÁCIA ROZVRHU HODÍN ZS 2012/2013- PSYCHOLÓGIA /BC., MGR./

1.roč.Bc.

2.roč.Bc.

3.roč.Bc.

1.roč.Mgr.

2.roč.Mgr.

POZOR! AKTUALIZÁCIA ROZVRHU NA ZIMNÝ SEMESTER 2012/2013

Aktualizovaný rozvrh hodín pre študentov denného štúdia na zimný semester 2012/2013. Zmeny v rozvrhu sú zaznačené farebne.

rozvrh hodín 1.Bc.

rozvrh hodín 2.Bc.

rozvrh hodín 3.Bc.

rozvrh hodín 1.Mgr.

rozvrh hodín 2.Mgr.


Katedra germanistiky FF UCM na počesť 15. výročia vzniku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a pri príležitosti tohtoročného životného jubilea doc. PhDr. Ruženy Kozmovej, CSc., mim. prof. organizuje v dňoch 11. - 12. 10. 2012 medzinárodnú vedeckú konferenciu: VALENCIA A KORPUSOVÁ LINGVISTIKA.

 Viac informácií nájdete na web stránke katedry germanistiky.

Oznamujeme študentom Filozofickej fakulty UCM, že výučba s pedagógmi uvedenými v tomto zozname začína od 1. 10. 2012. Zároveň upozorňujeme študentov, aby si sledovali maily svojej študijnej skupiny, nakoľko z tohto dôvodu môže prísť k zmenám v rozvrhu. 

Prijímacie konanie na FF UCM na novoakreditované študijné programy história (Mgr.) a sociálna pedagogika (Bc.). Termín zaslania prihlášky je do 20. septembra 2012.

Študenti pozor - SÚŤAŽ 

Si študentom Filozofickej fakulty UCM a rád píšeš? Chceš vyhrať účelové štipendium vo výške 50€? Tak sa zapoj do súťaže časopisu Parazol. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky ročníky. Viac informácií nájdeš tu

Oznam Študijného oddelenia a Oddelenia akademických činností
Študijné oddelenie a Oddelenie akademických činností oznamuje študentom, ktorí zrealizovali elektronický zápis podľa pokynov a stali sa tak riadnymi študentmi UCM v akademickom  roku 2012/2013 si môžu pre potreby zdravotnej poisťovne, sociálnej poisťovne, ÚPSVaR a i. priniesť potvrdiť vyplnené tlačivo - Potvrdenie o návšteve školy na študijné oddelenie v úradných hodinách od 3. 9. 2012.