Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS ŠTUDENTOV

Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať zápis do ďalšej časti štúdia výlučne iba v elektronickej forme prostredníctvom akademického informačného systému AIS.

Upozorňujeme študentov, že v súlade s § 11 ods. 12 Študijného poriadku UCM v Trnave si „Pri zápise študent vyplní predpísané doklady. Za správnosť vyplnených dokladov zodpovedá študent a zodpovedá aj za prípadné nesplnenie predpísaných študijných povinností v danom semestri alebo roku, zavinených nesprávnym vyplnením dokladov.

Dôležité dátumy:

od 1.5.2012 do 15.7.2012 - zápis predmetov na akademický rok 2012/2013
od 1.8.2012 do 15.8.2012 - zápis PVP predmetov, ak zmeny povolí fakulta
od 15.6.2012 do 15.8.2012 - možno uhrádzať poplatky a školné
do 15.7.2012 - vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie pre CRŠ

Podrobné Informácie o postupe zápisu nájdete na ozname.

HARMONOGRAM PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV

Študijné oddelenie oznamuje končiacim študentom, že po ukončení skúšobného obdobia letného semestra akademického roku 2011/2012, najneskôr do 4.5.2012, sú povinní odovzdať ku kontrole index a vlastnoručne podpísaný výpis zo štúdia vytlačený zo systému AIS (so všetkými zaznamenanými hodnoteniami od vyučujúcich) na Študijné oddelenie podľa uvedeného harmonogramu, aby sa tak vyhli dlhému čakaniu.

Bližšie informácie na ozname.

MOST DESIRED COMPANY

The Most Desired Company je výskum, mapujúci predstavy študentov vysokých škôl o ich budúcom zamestnávateľovi. Na Slovensku sa výskum koná po druhýkrát, v Českej republike prebieha už od roku 1994 a je usporiadaný organizáciou AIESEC v spolupráci s výskumnou agentúrou Ipsos Tambor a projektom New vision in HR.

Prieskum sa nachádza na tomto odkaze. Bližšie informácie na ozname.

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vypisuje prijímacie konanie na doktorandské (PhD.) štúdium v nasledujúcich programoch:

Systematická filozofia
Bližšie informácie o prijímacom konaní na PhD. štúdium v študijnom programe študijného odboru 2.1.2 Systematická filozofia nájdete na ozname alebo stránke katedry.
 
Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Bližšie informácie o prijímacom konaní na PhD. štúdium študijného odboru 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry, študijný program: Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii nájdete stránke katedry.

VÝSLEDKY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UCM

Výsledky volieb do AS FF UCM nájdete v dokumentoch nižšie:

Zápisnica z volieb do AS FF UCM - zamestnanci
Zápisnica z volieb do AS FF UCM - študenti

ŠTÁTNE SKÚŠKY - MÁJ 2012

Pokyny pre absolvovanie štátnej skúšky pre končiacich študentov v máji 2012 nájdete na ozname.

Pozrite si Harmonogram štátnych skúšok v mesiaci máj 2012.

POUŽITIE WIFI SIETÍ NA UCM

Na web stánke univerzity v sekcii CIKT http://www.ucm.sk/sk/wifi-siet/ nájdete manuál, ale tiež skripty ako si nakonfigurujete Váš počítač (notebook) pre použitie WiFi sietí na UCM.

Pri použití skriptu už nie je potrebné prechádzať všetky nastavenia podľa manuálu.

SÚŤAŽ ERASMUS ŠTUDENTOV

Európska komisia organizuje pri príležitosti 25. výročia programu Erasmus súťaž pre Erasmus študentov na Facebooku "25th Erasmus Anniversary Competition". Viac informácií na tomto odkaze alebo na Facebooku

ANKETA O NAJOBĽÚBENEJŠIEHO UČITEĽA, UČITEĽKU NA SLOVENSKU

Zlatý Amos je anketa, ktorá má za cieľ predovšetkým popularizáciu učiteľov, ktorí podľa hodnotenia žiakov významne prispievajú k vytváraniu kvalitného vzťahu medzi žiakmi a učiteľmi. Pozrite si plagátik.

AKTUALIZÁCIA ROZVRHU

Aktualizovaný rozvrh pracovných dielní nájdete v tomto dokumente alebo v časti Štúdium > Rozvrh hodín.