Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

PRIJÍMACIE KONANIE NA NOVOAKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Doplnenie prijímacieho konania na FF UCM o novoakreditované študijné programy:

  • učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry

Termín podania prihlášky: do 13. júna 2012. Bližšie informácie na ozname.

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY KATEDRY SLOVANSKÝCH FILOLÓGIÍ

V súčasnosti katedra zabezpečuje akreditované štúdium v odboroch:

  1. Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v špecializácii ruský jazyk a literatúra v stupni Bc.
  2. Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v špecializácii ruský jazyk a literatúra v stupni Mgr.

Absolventi štúdia nájdu uplatnenie v školstve, v redakciách, prekladateľských agentúrach, súkromných finančných a firemných inštitúciách, štátnych a kultúrnych ustanovizniach. Od uchádzačov o Bc. štúdium sa nevyžaduje znalosť ruského jazyka. 

PRIJÍMACIE KONANIE NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vypisuje prijímacie konanie na doktorandské (PhD.) štúdium v nasledujúcich programoch:

Systematická filozofia
Bližšie informácie o prijímacom konaní na PhD. štúdium v študijnom programe študijného odboru 2.1.2 Systematická filozofia nájdete na ozname alebo stránke katedry.
 
Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Bližšie informácie o prijímacom konaní na PhD. štúdium študijného odboru 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry, študijný program: Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii nájdete stránke katedry.

VÝSLEDKY VOLIEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU FF UCM

Výsledky volieb do AS FF UCM nájdete v dokumentoch nižšie:

Zápisnica z volieb do AS FF UCM - zamestnanci
Zápisnica z volieb do AS FF UCM - študenti

ŠTÁTNE SKÚŠKY - MÁJ 2012

Pokyny pre absolvovanie štátnej skúšky pre končiacich študentov v máji 2012 nájdete na ozname.

Pozrite si Harmonogram štátnych skúšok v mesiaci máj 2012.

POUŽITIE WIFI SIETÍ NA UCM

Na web stánke univerzity v sekcii CIKT http://www.ucm.sk/sk/wifi-siet/ nájdete manuál, ale tiež skripty ako si nakonfigurujete Váš počítač (notebook) pre použitie WiFi sietí na UCM.

Pri použití skriptu už nie je potrebné prechádzať všetky nastavenia podľa manuálu.

NOVÉ AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UCM V TRNAVE

Akreditačná komisia 26.1.2012 na svojom 63. zasadnutí potvrdila, že Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Filozofická fakulta je spôsobilá uskutočňovať nasledujúce študijné programy v dennej aj externej forme 2. (magisterského) stupňa vysokoškolského štúdia.

MOBILITY NÁRODNÉHO ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU

V rámci Národného štipendijného programu na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2012/2013. Pozrite si plagátik.

Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu http://www.stipendia.sk, resp. na http://www.scholarships.sk.

SÚŤAŽ ERASMUS ŠTUDENTOV

Európska komisia organizuje pri príležitosti 25. výročia programu Erasmus súťaž pre Erasmus študentov na Facebooku "25th Erasmus Anniversary Competition". Viac informácií na tomto odkaze alebo na Facebooku

ANKETA O NAJOBĽÚBENEJŠIEHO UČITEĽA, UČITEĽKU NA SLOVENSKU

Zlatý Amos je anketa, ktorá má za cieľ predovšetkým popularizáciu učiteľov, ktorí podľa hodnotenia žiakov významne prispievajú k vytváraniu kvalitného vzťahu medzi žiakmi a učiteľmi. Pozrite si plagátik.