Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Kontrola štúdia v AR 2017/2018

Dňa 30. 6. 2018 končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2017/2018. Povinnosťou vyučujúceho je, aby do 8. 7. 2018 v AIS-e zapísal všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.

Medzinárodné vedecké sympózium PREPCON

V dňoch 25. - 26. júna 2018 sa na Katedre germanistiky FF UCM uskutočnilo medzinárodné vedecké sympózium PREPCON.

Postup pri odovzdávaní záverečnej práce a prihlasovaní sa na štátnu skúšku

Študenti, ktorí majú štátne skúšky v augustovom termíne sa musia prihlásiť najneskôr do 04. 07. 2018. Záverečnú prácu k obhajobe treba odovzdať na sekretariáte FF UCM do 04. 07. 2018. Prácu je potrebné nahrať najneskôr do 01. 07. 2018. (Z dôvodu generovania kontroly originality)

Pripravujeme nové tlmočnícke kabínky

Pre študentov cudzích jazykov filozofickej fakulty bude k dispozícii od začiatku zimného semestra akademického roka 2018/2019 nové tlmočnícke laboratórium pre realizáciu výučby konzekutívnej, no predovšetkým simultánnej techniky tlmočenia. Laboratórium je vybavené modernou technikou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pri nácviku simultánneho tlmočenia – tlmočnícke kabíny určené pre dvoch študentov s príslušným technickým vybavením a lektorským pultom pre pedagóga. Laboratórium je kapacitne stavané pre 12 študentov. Laboratórium budú využívať najmä študenti jazykových katedier filozofickej fakulty, ktoré majú v ponuke predmetov študijného plánu tlmočníctvo. Študenti si budú mať tak možnosť prakticky vyskúšať simultánnu techniku tlmočenia v podmienkach, ktoré verne simulujú situáciu v praxi.

Veríme, že študentom sa bude v nových priestoroch laboratória výučba páčiť.

(PhDr. Gabriela Siantová, PhD.)

Fotogaléria

Uznanie kvalít vedecko-výskumnej činnosti na FF

Na základe kvality vedecko-výskumnej činnosti pracovníkov Filozofickej fakulty UCM v Trnave boli dňa 16. 04. 2018 udelené FF UCM práva na habilitačné a inauguračné konania v odbore 7106 (3.1.3) etnológia. Filozofická fakulta UCM sa tak stala fakultou s najväčším počtom udelených práv v rámci habilitačných a inauguračných konaní v rámci celej UCM.

5. ročník doktorandského kolokvia

Dňa 12. 06. 2018 sa na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave uskutočnil už 5. ročník doktorandského kolokvia, na ktorom jednotliví doktorandi predstavili súčasný stav výskumu v rámci ich doktorandského štúdia, prezentovali čiastkové výsledky a referovali o ďalšom smerovaní výskumu.

Nové číslo časopisu Via Historiae

V najnovšom čísle Via Historiae si môžete prečítať deväť príspevkov so zameraním na problematiku šľachty od stredoveku po 20. storočie v našom geografickom prostredí. Táto privilegovaná vrstva obyvateľstva sa podieľala na politickom, ekonomickom, kultúrno-spoločenskom či hospodárskom vývoji na území súčasného Slovenska a Česka. Skúmanie šľachtických rodov je dôležité aj z hľadiska regionálnej histórie, keďže práve šľachtické rody priamo ovplyvňovali dianie v uhorských župách, regiónoch, mestách či obciach. Výsostné postavenie šľachty však postupne v priebehu novoveku pokleslo až natoľko, že v mnohých prípadoch zohrávali len reprezentatívnu úlohu. Nové číslo časopisu Via Historiae nájdete tu.

Študentské psychologické dni 2018

V dňoch 17. a 18. 5. 2018 sa v Bratislave na FF UK konala medzinárodná konferencia "Študentské psychologické dni 2018".
Medzi zúčastnenými bola aj naša študentka Bc. Zuzana Semianová, ktorá sa umiestnila medzi víťazmi 19. ročníka - Celoslovenskej konferencie ŠVOČ - konkrétne na 2. mieste.

Gratulujeme!

Spoznávanie krás Moravy

Filozofická fakulta zorganizovala pre zamestnancov univerzity dvojdňový výlet za spoznávaním krás, vôní a chutí Moravy.
Prvou zastávkou bolo malebné mestečko Hustopeče – srdce viníc a mandľovníkov, kde sme sa prostredníctvom ľahkej turistiky prešli po mandľových sadoch a z rozhľadne obdivovali krásny výhľad na moravský kraj. Navštívili sme Dům U Synků, v ktorom sídli mestské múzeum a stála vinárska expozícia. Na podvečer sme sa presunuli do Zaječí – Vinářství u Kapličky, kde nás čakala chutná moravská večera a ochutnávka miestnych vín. Nasledujúci deň sme navštívili Zámok Lednice, kde sme absolvovali komentovanú prehliadku so sprievodcom a individuálnym spoznávaním zámockých záhrad.