Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2018/2019

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2018/2019

Welcome day FF 2017

Prvý ročník Welcome day FF pre našich čerstvých prvákov Bc. štúdia, v rámci ktorého sa mohli dozvedieť o aktivitách fakulty a univerzity, do ktorých sa môžu zapojiť. Nechýbal ani Psychoklub so psychotestami a psychologickým testovacím systémom Schuhfried. Rozdali sme fakultné predmety, tričká, perá, šálky a termohrnčeky... Porozprávali sme, čo predstavujú organizácie AIESEC, Erasmus +, AZU či Študentská rada. Tak opäť o rok, milí študenti! :)
Fotogaléria

Večer ruského divadla 2017

Katedra rusistiky srdečne pozýva na katedrové podujatie Večer ruského divadla, ktoré sa uskutoční 8. novembra 2017 (t. j. v stredu) o 19.00 hod. v Divadle Jána Palárika v Trnave. Nenechajte si ujsť jedinečné divadelné predstavenie Dimitrij Samozvanec v réžii V. Kollára.

UCM v Trnave pozýva študentov na veľtrh práce JobSpoTT

Chceš vedieť ako sa správa rebel? Kto stojí za mediálnym úspechom Petra Sagana? Chystáš sa na pracovný pohovor vo forme Assesment Centra a nevieš, ako to bude prebiehať? Alebo chceš vedieť prečo iba mŕtva ryba pláva s prúdom a chceš to počuť od známeho stand-up komika Jána Gorduliča?

Rektorské a dekanské voľno

Oznamujeme študentom, že v pondelok dňa 30. 10. 2017 a v utorok dňa 31. 10. 2017 sa ruší výučba všetkých vyučovacích predmetov z dôvodu udelenia rektorského a dekanského voľna. 

Oznam ŠO a OAČ

Oznamujeme študentom, že Študijné oddelenie a Oddelenie akademických činností UCM v Trnave bude v dňoch od 24. októbra 2017 do 26. októbra 2017 (vrátane) zatvorené z dôvodu štatistických zisťovaní realizovaných v rezorte školstva  - spracovávania štatistík pre MŠVVaŠ SR. 

Študijné oddelenie UCM
Oddelenie akademických činností UCM

Oznámenie o habilitačnej prednáške Mgr. Juraja Mištinu, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 9. 11. 2017 o 9.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Juraja Mištinu, PhD., odborného asistenta na FPV UCM v Trnave, na tému „Rozvoj profesionálnych komunikačných zručností v nefilologických oblastiach štúdia na vysokej škole“ a obhajoba habilitačnej práce na tému „Tvorba a návrh kurikula na výučbu angličtiny doktorandov v prírodovedných a technických oblastiach štúdia“ v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry.

Kontrola štúdia pre motivačné štipendiá v akademickom roku 2017/2018.

Z dôvodu prideľovania motivačných štipendií žiadame študentov vyšších rokov štúdia, aby si do 23. 10. 2017 skontrolovali v AISe hodnotenia všetkých absolvovaných predmetov za AR 2016/2017. V prípade, že študent má nesprávne zapísané hodnotenie alebo termín hodnotenia z niektorého predmetu v AISe, je povinný o tom informovať študijné oddelenie svojej fakulty (§ 11 bod 12 Študijného poriadku UCM v Trnave).

Študenti 1. roka štúdia, ktorí neposkytli študijnému oddeleniu študijný priemer za posledný rok štúdia na strednej škole, môžu tak urobiť najneskôr do 23. 10. 2017.

Sme 7. najlepšia univerzita na Slovensku podľa celosvetového hodnotenia SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa umiestnila na 7. mieste medzi slovenskými univerzitami a obsadila celkové 659. miesto medzi univerzitami a vzdelávacími inštitúciami z celého sveta. Podľa stupnice hodnotenia SCImago Institutions Ranking, ktorá hodnotila takmer 3 000 univerzít a vzdelávacích inštitúcií, sme sa zaradili do zoznamu najlepších univerzít. Prvé priečky obsadili uznávané univerzity ako Harvard, Oxford, Cambridge, Stanford alebo Univerzita Johna Hopkinsa.

Výberové konanie

Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon o VŠ “ ) a v zmysle § 2 ods. 3 Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, výberové konanie na obsadenie funkčného pracovného miesta.