Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Oznam o dekanskom voľne

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave udeľuje študentom dňa 9. marca 2018 dekanské voľno za účelom možnosti zúčastniť sa občianskych pochodov iniciatívy "Za slušné Slovensko".  

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2018/2019

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2018/2019

Úspešná doktorandka katedry germanistiky

Mgr. Katarína Vilčeková, PhD., úspešná absolventka doktorandského štúdia na katedre germanistiky, vydala v nemeckom vydavateľstve svoju monografiu.

Deň otvorených dverí 2018

Na našom celouniverzitnom Dni otvorených dverí si uchádzači o štúdium mohli vyskúšať psychotesty, jazykové kvízy, mohli ochutnať historickú gastronómiu a mnohé aktivity, ktoré si pripravili naši šikovní študenti a doktorandi.

Oznámenie o inauguračnej prednáške doc. PhDr. Zuzany Bohušovej, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 15. 3. 2018 o 10.00 hod. sa v zasadacej miestnosti rektora UCM Z0.3 na Nám. J. Herdu 2 v Trnave uskutoční inauguračná prednáška doc. PhDr. Zuzany Bohušovej, PhD., docentky na FF UMB v Banskej Bystrici, na tému „Komunikačné očakávania a kategória jazykovej primeranosti“ v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry.

Oficiálne stanovisko vedenia Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Vzhľadom k uplynulým udalostiam ohľadne voľby rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, príspevku na blogu SME od dr. Jozefa Tinku a medializácii súvisiacich udalostí, posielame:

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2018/2019

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2018/2019

OZNAM PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

Prosíme všetkých študentov posledného roka bakalárskeho a magisterského štúdia, aby si skontrolovali osobné údaje v AISe (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko) potrebné pri vyhotovení dokladov o absolvovaní štúdia.

POZOR, ZMENY V ROZVRHU!

Od pondelka 19. 2. 2018 platia zmeny v rozvrhu.

Pozvánka na prednášku - prof. Peter Jordan

Katedra germanistiky FF UCM Vás pozýva na prednášku Bedeutung und Gebrauch von Exonymen am Beispiel der Slowakei, ktorá sa uskutoční dňa 7. 3. 2018 o 13.00 hod. v zasadačke rektora Z0.2.